Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Danıştay Sekizinci Dairesine Ait Karar

Dokümanın Başlığı
:
- Danıştay Sekizinci Dairesine Ait Karar
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
23 Şubat 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Danıştay Kararı

Danıştay Sekizinci Dairesinden:

Esas No : 2002/6209

Karar No : 2005/94

Kanun Yararına Temyiz Eden : Danıştay Başsavcılığı

Davacı :Kemal Gül

Vekili :Av. Mahmut Ünal

Adliye ArkasıLütfiyeArıkanİşhanıK:1 No:12 - ADANA

Davalı :Tarsus Kaymakamlığı - MERSİN

İstemin Özeti :Mersin İli, Tarsus İlçesi Arıklı Köyü muhtarı olan davacı hakkında Tarsus Ağır Ceza Mahkemesinin 05.01.2001 gün ve E:2000/40, K:2000/265 sayılı kararından bahisle Tarsus İlçe İdare Kurulunun 29.03.2002 günlü ve 786 sayılı kararı ile muhtarlık görevinin sona erdirilmesine ilişkin Tarsus Kaymakamlığı işleminin iptali ile 05.06.2002 tarihinde yapılacak olan Arıklı Köyü muhtarlık seçimlerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle açılan davada; davacının 05.06.2002 tarihinde yapılacak Arıklı Köyü Muhtarlık Seçimlerine katılamayacağı için seçimlerin durdurulması istemi yönünden; idarenin ileri bir tarihte seçim yapma tercihinin önüne mahkemelerince hiç bir hukuka aykırılık tespiti koymadan, salt davacının seçimlere katılamaması nedeniyle seçimlerin durdurulması alternatifini koymanın ve bu yönde işlem tesis etmeye zorlamanın anayasal ve yasal düzenlemeler çerçevesinde mümkün olmadığı; davacının muhtarlık görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali istemine gelince; dosyanın incelenmesinden; davacı hakkında Arıklı Köy muhtarı iken silahla şartlı tehdit, müessir fiil, adam öldürmeye tam teşebbüs, suç işlemeye tahrik ve cürüm delilini saklamak suçları isnadıyla açılan davada; Tarsus Ağır Ceza Mahkemesinin 14.11.2000 gün ve E:2000/40, K:2000/265 sayılı kararı ile 6 sene 8 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Kanununun 31 ve 33. maddelerinin uygulanmasına karar verildiği, ancak 22.12.2000 gün ve 24268 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 4616 sayılı 23 Nisan 1999 tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıvermeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun uyarınca, davacının başvurusu üzerine Tarsus Ağır Ceza Mahkemesinin 05.01.2001 gün ve E:2000/40, K:2000/265 sayılı kararıyla davacının mahkumiyetinin kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilmesine karşın, davacının mahkumiyetine karar veren Tarsus Ağır Ceza Mahkemesinin 14.11.2000 gün ve E:2000/40, K:2000/265 sayılı ilamında, Türk Ceza Kanununun 31 ve 33. maddelerince davacının kamu hizmetlerinden yoksun kalma cezası ile cezalandırılmasına hükmedildiğinden, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Barosunca 13.03.2002 gün veİlamatNo: 2002/2-294 sayılı infazın gereği için Kaymakamlık makamına yazı gönderildiği, infazın 4616 sayılı Yasa uyarınca ertelenmesi gerektiği yönündeki davacı itirazlarının da Tarsus Ağır Ceza Mahkemesinin 30.04.2002 gün ve E:2002/72, K:2002/87 sayılı kararı ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının 05.04.2002 tarihli kararıyla reddedildiğinin anlaşıldığı, olayda hakkında verilen mahkumiyet kararı ertelenen davacının, deneme süresi içerisinde suç işlemediği sürece asli cezanın bir sonucu olan kamu hizmetinden mahrum bırakılma cezasının da ertelendiğinin kabulü yargısal içtihatlar gereği zorunlu olduğundan, 4616 sayılı Yasa kapsamında ertelenmesi zorunlu olan asli ve feri cezaya dair mahkumiyetlerinin sonucu olarak tesis olunan davacının muhtarlık görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu kaymakamlık işleminin iptaline; davacının 05.06.2002 tarihinde yapılacak olan Arıklı Köyü muhtarlık seçimlerinin durdurulmasının istenilmesine ilişkin talebinin ise incelenmeksizin reddine karar veren ve temyiz edilmeyerek kesinleşen Mersin İdare Mahkemesince 27.02.2004 gün ve E.2002/136, K:2004/240 sayılı kararının; davacı hakkında Arıklı Köyü muhtarı iken işlediği suçlardan dolayı Tarsus Ağır Ceza Mahkemesinin 14.11.2000 gün ve E:2000/40, K:2000/265 sayılı kararla 6 sene 8 ay ağır hapis cezası ve ömür boyu kamu hizmetlerinden men cezası ile cezalandırılmasına hükmedilmişse de, davacının başvurusu üzerine 4616 sayılı 23 Nisan 1999 tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıvermeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun uyarınca aynı Ağır Ceza Mahkemesinin 05.01.2001 gün ve E:2000/40, K:2000/265 sayılı kararıyla mahkumiyetin kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verildiği, bu kararın; Yargıtay 1. Ceza Dairesinin E:2001/3239, K:2002/515 sayılı kararı ile 4616 sayılı Yasa uyarınca yok hükmünde sayılarak davacıya adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan verilen 6 sene 8 ay hapis ve ömür boyu kamu hizmetlerinden men cezasının onanmasına karşın, idare mahkemesince Yargıtay 1. Ceza Dairesinin anılan kararı göz önünde bulundurulmaksızın davacının muhtarlık görevinin sona erdirilmesine ilişkin işlemin iptal edildiği, 442 sayılı Yasanın 10. maddesinde muhtarın, devletin memuru olduğu, 25. maddesinde muhtarlığa seçilebilmek için kısıtlı olmamak ve kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmamak gerektiği, 33. maddesinde de köy muhtarlığına seçildikten sonra kısıtlı ve yasaklı olanların il ve ilçe idare kurulunca görevine son verileceğinin belirtildiği, olayda, yukarıda anılan Yasanın 33. maddesinde belirtilen koşulları taşımadığı açık olan davacı hakkında muhtarlık görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından dava konusu işlemi iptal eden idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı ileri sürülerek, Danıştay Başsavcılığı tarafından 2577 sayılı Yasanın 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istemidir.


>TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince Mersin İdare Mahkemesince verilen 27.02.2004 gün ve E:2002/136, K:2004/240 sayılı kararın Danıştay Başsavcısı tarafından kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenilmesi üzerine Dairemizin 2004/6209 sayılı esas numarasında oluşturulan dosyada Danıştay Tetkik HakimiMesudeGündüz'ün açıklamaları dinlendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, davacının, Tarsus İlçesi Arıklı Köyü muhtarlığı görevinin sona erdirilmesi işleminin iptali ve 05.06.2002 tarihinde yapılacak olan Arıklı Köyü muhtarlık seçimlerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle açılmış, idare mahkemesince, davacının Arıklı Köyü Muhtarlığı görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptaline, 05.06.2002 tarihinde yapılacak olan Arıklı Köyü Muhtarlık seçimlerinin durdurulması isteminin ise incelenmeksizin reddine karar verilmiş, temyiz edilmeyerek kesinleşen bu kararın Danıştay Başsavcısı tarafından kanun yararına bozulması isteminde bulunulmuştur.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, Arıklı Köy muhtarı iken silahla şartlı tehdit, müessir fiil, adam öldürmeye tam teşebbüs, suç işlemeye tahrik ve cürüm delilini saklamak suçlarından hakkında Tarsus Ağır Ceza Mahkemesinin 14.11.2000 gün ve E:2000/40, K:2000/265 sayılı kararı ile 6 sene 8 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Kanununun 31 ve 33. maddelerinin uygulanmasına karar verildiği, davacının başvurusu üzerine 4616 sayılı 23 Nisan 1999 tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartlı Salıvermeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun uyarınca, anılan Mahkemece 05.01.2001 gün ve E:2000/40, K:2000/265 sayılı karar ile bu kez mahkumiyetle sonuçlanan kararın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verildiği ve söz konusu Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 13.02.2002 gün ve E:2001/3239, K:2002/515 sayılı kararıyla, davacıya verilen temel ceza itibariyle 4616 sayılı Yasaya tabi olmadığı halde erteleme kararı verilmesi ve bu kararın temyize tabi olmaması nedeniyle 05.01.2001 gün ve E:2000/40, K:2000/265 sayılı karar yokfarzedilerek, davacıya aynı Ağır Ceza Mahkemesinin 14.11.2000 gün ve E:2000/40, K:2000/265 sayılı kararıyla verilen 6 sene 8 ay ağır hapis ve Türk Ceza Kanununun 31. ve 33. maddelerinin uygulanmasına ilişkin hükmün onandığı anlaşılmaktadır.


>442 Sayılı Yasanın 10. maddesinde muhtarın, Devletin memuru olduğu, 25. maddesinde muhtarlığa seçilebilmek için kısıtlı olmamak ve kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmamak gerektiği, 33. maddesinde de, ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giyenlerin il ve ilçe idare kurulunca görevine son verileceği hükme bağlanmıştır.

Olayda davacıya verilen 6 sene 8 ay ağır hapis cezasına ilişkin Tarsus Ağır Ceza Mahkemesinin 14.11.2000 gün ve E:2000/40, K:2000/265 sayılı kararının, Yargıtay 1. CezaDairesinin 13.02.2002 gün ve E:2001/3239, K:2002/515 sayılı kararıyla onanması karşısında, yukarıda aktarılan yasal düzenlemeler gereğince köy muhtarlığı görevini sürdürme koşullarını yitirmiş olan davacı hakkında muhtarlık görevine son verilmesine ilişkin işlemin hukuka aykırılığındansözedilemeyecektir.

Bu durumda, İdare Mahkemesince davacı hakkında verilen Yargıtay 1. Ceza Dairesinin yukarıda anılan kararı göz önünde bulundurulmadan verilen kararda hukuka uyarlıkbulunmamaktadır.


>Açıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcılığı tarafından yapılan temyiz isteminin kabulü ile Mersin İdare Mahkemesinin temyiz edilmeyerek kesinleşen 27.02.2004 gün ve E:2002/136, K:2004/240 sayılı kararının; 2577 sayılı Yasanın 51. maddesi uyarınca kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere bozulmasına, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığına gönderilmesine ve Resmi Gazetede yayımlanmasına 12.01.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)