Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
29 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

29 Ağustos 2006 SALI

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26274

\n

\n

YÖNETMELİK

\n

\n

Ulaştırma Bakanlığından:

\n

DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA

\n

TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN

\n

UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

\n

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

\n

YÖNETMELİK

\n

\n

MADDE 1 -24/9/2004 tarihli ve 25593 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki KanununUygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 2ncimaddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

\n

"Turizm amaçlı ve yeni olarak yurt dışından ithal edilecek veya aynı amaçla kullanılma taahhüdünde bulunulmak kaydıyla yurt içinde inşa edilecek her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı teknelerin bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilebilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi almış olmaları gerekir. Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almak suretiyle faaliyette bulunan her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı teknelerin tadilat ve onarımlarında; donatım ve seyirlerinde kullanılacak yenive/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşlar da bu Yönetmelik kapsamında ithaledilebilir."

\n

Mevcut başvuru yapanlar

\n

>GEÇİCİ MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılmış her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı tekne ithali için Denizcilik Müsteşarlığı bölge müdürlüklerine başvuranların hakları saklıdır.

\n

>MADDE 2 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\n

MADDE 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğuBakan yürütür.

\n

\n

\n

\n

\n

\nEn Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)