Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

Dokümanın Başlığı
:
- Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
12 Ocak 2022
Resmi Gazete Sayısı
:
31717
Resmi Gazete Görüntüsü
:


12 Ocak 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31717

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI

YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 2)

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, 2022 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacakasgâriyemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğ,19/11/1986tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Alınacak bedeller

MADDE 4 –(1) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.


>(2) 2022 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1’de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

(3) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1’de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 –(1)30/12/2020tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ15/1/2022tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ek-1

Alınacak Bedeller

Memurlardan;

15/1/2022tarihinden 14/1/2023 tarihine kadar

1)

 Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

2,07 TL

2)


> 1100’e kadar (1100dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

3,52 TL

3)

 2200’e kadar (2200dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

4,37 TL

4)

 3600’e kadar (3600dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

5,66 TL

5)

 4800’e kadar (4800dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan


>7,54 TL

6)

 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

8,44 TL

Sözleşmeli personelden;

15/1/2022tarihinden 14/1/2023 tarihine kadar

1)

 Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.245 TL’ye kadar (5.245 TLdahil)

 olanlardan

2,52 TL

2)

 Aylık brüt sözleşme ücretleri 8.850 TL’ye kadar (8.850 TLdahil)

 olanlardan

4,37 TL

3)

 Aylık brüt sözleşme ücretleri 12.225 TL’ye kadar (12.225 TLdahil) olanlardan

7,93 TL

4)

 Aylık brüt sözleşme ücretleri 12.225 TL üzerinde olanlardan

10,09 TLEn Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)