Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama ve Yer Değiştirmeleri Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama ve Yer Değiştirmeleri Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
5 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25691
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Devlet Bakanlığından:

Dış Ticarette StandardizasyonDenetmenlerininSınav, Görev,

Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama veYer Değiştirmeleri

Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE1 -9/8/2000 tarihli ve 24135 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan DışTicarette StandardizasyonDenetmenlerininSınav, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama ve Yer Değiştirmeleri Usulüneİlişkin Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde49 -Görev merkezlerindeaşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur:

a) Gelen evrak defteri,

b) Giden evrak defteri,

c) Demirbaş defteri,

d) Zimmet defteri,

e) Teftiş defteri,

f) Numune kayıt defteri,

g) Beyanname kayıt defteri. (Hermadde için ayrı onaylanmış bilgisayar çıktısıbilgileri.)

Bunun dışındaki defterler Bölge Müdürünün izni iletutulabilir.

Tutulan defterlerde silinti ve kazıntı bulunmamalıdır.Yazılan bir kayıtın zorunlu iptali gerektiğinde kaydın üzerine okunacak şekildeçizgi çekilmeli ve ilgili denetmen tarafından tarih ve paraf atılmalıdır.Tutulacak kayıt defterlerinin sayfaları numaralandırılarak, her bir sayfayönetici denetmenin mührü ile mühürlenmelidir. Kayıt defterlerinin kaç sayfadanibaret olduğu ve birden fazla madde kaydına ayrılmışsa, hangi sayfaların hangimaddelere ayrıldığı liste halinde defterin ilk sayfasında belirtilmelidir.Yılın son günü son numaradan sonra altı çizilerek, biten yılın kayıtlarıkapatılmak suretiyle Bölge Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısı tarafındankontrol edilerek mühürlenip imzalanmalıdır."


>Yürürlük

MADDE 2-Bu Yönetmelik yayımı tarihindeyürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3-Bu Yönetmelik hükümlerini Dış TicaretMüsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)