Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/37)

Dokümanın Başlığı
:
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/37)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
25 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

25 Ağustos 2006 CUMA

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26270

\n

\n

TEBLİĞ

\n

\n

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

\n

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİNDE

\n

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

\n

TEBLİĞ NO: (2006/37)

\n

MADDE 1 -(1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon 2006/6 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ'in 6ncımaddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

\n

"MADDE 6 -(Ek I) sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatı için Kontrol Belgesi alınması durumunda ithalatçılar;

\n

a) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Kontrol Belgesi kapsamı kimyasalın ithalatının hiç gerçekleştirilememesi halinde Çevre ve Orman Bakanlığı'nca düzenlenen Kontrol Belgesinin aslını,

\n

b) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Kontrol Belgesi kapsamı kimyasalın tamamının veya bir kısmının ithalatının gerçekleşmesi halinde; gümrük giriş beyannamesi ve ihracatçı tarafından verilen faturanın ilgili gümrük idaresince usulüne uygun olarak onaylanmış suretleri ile Çevre ve Orman Bakanlığı'nca düzenlenen Kontrol Belgesinin aslını,

\n

Kontrol Belgesinin geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 gün içerisinde, talep edilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı'na göndermekle yükümlüdürler."

\n

>MADDE 2 -(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\n

MADDE 3 -(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

\n

\n

\n

\nEn Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)