Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Mayıs 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31473
Resmi Gazete Görüntüsü
:


3 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31473

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik,4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;


>a) İşletme: Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Kurulunca işletmeyi idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4 –(1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak.

b) Plan, fizibilite çalışması, analiz, model denemeleri, bilgi işlem hizmetleri, iş değerlendirilmesi, danışmanlık, eğitim organizasyonu, bakım ve onarım yapmak, bunlara ilişkin her türlü raporları hazırlamak.

c) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak.


>ç) Hasta muayene ve tedavisini yapmak ve bunlarla ilgili tetkik,tahlil,ve araştırmaları yürütmek, bakım ve hizmet üretimi ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak, açılmış ve açılacak olan her türlü sağlık hizmetleriyle ilgili yataklı ve yataksız kuruluşlar ile geçici kuruluşları işletmek.

d) Seminer, konferans, panel,sempozyumlardüzenlemek, her seviyede kurslar açmak.

e) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, pazarlamak ve satmak.

f) Her türlü basım ve yayım işlerini yapmak.

Yönetim organları

MADDE 5 –(1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.


>Harcama yetkilisi

MADDE 6 –(1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebilirler.

Sermaye limiti


>MADDE 7 –(1) İşletmenin sermaye limiti 50.000- (Elli Bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,10/12/2003tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 –(1)28/10/1999tarihli ve 23860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)