Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Dumlupınar Üniversitesi Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Dumlupınar Üniversitesi Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
12 Ocak 2019
Resmi Gazete Sayısı
:
30653
Resmi Gazete Görüntüsü
:


12 Ocak 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30653

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ZOONOZLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –30/4/2012tarihli ve 28279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar ÜniversitesiZoonozlarUygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiZoonozlarUygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiZoonozlarUygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 2ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiZoonozlarUygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”


>MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Merkez: Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiZoonozlarUygulama ve Araştırma Merkezini,”

“c) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 6ncımaddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Ülke genelinde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve TürkiyeZoonozMilli Komitesi gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarınınzoonozlarınkontrol ve mücadelesi konusunda yapacakları planlama ve projelere bilimsel danışmanlık desteği vermek,”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Müdürü; Üniversitenin kadrolu vezoonotiketkenler konusunda çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Merkez Müdürünün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.”

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


>“(1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden Müdürün teklifi ve Rektörün onayı ile 3 yıllığına görevlendirilen 4 üye ile Merkez Müdürünün de bulunduğu 5 kişiden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.”

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


>“MADDE 14 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.”

MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğin 16ncımaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 10 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 –Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/4/2012

28279En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)