Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
20 Ocak 2023
Resmi Gazete Sayısı
:
32079
Resmi Gazete Görüntüsü
:


20 Ocak 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32079

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE

SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASINA İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/6/2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“s) Piyasa Takas Fiyatı (PTF): Gün Öncesi Piyasasına sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesi ile oluşan saatlik enerji fiyatını,

ş) Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF): Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6446 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin on birinci fıkrasına dayanılarak çıkarılan ve 18/3/2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yer alan ve elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan kaynak türleri için üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenen fiyatı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Ancak, 11 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında yapılan hidroelektrik kaynak katkı payı hesaplamalarında kullanılan değerler, kaynak bazında destekleme bedelinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/3/2022 tarihli ve 10866 sayılı Kararı ile söz konusu Karar kapsamında azami uzlaştırma fiyatlarının uygulanmasına ve güncellenmesine ilişkin alınan diğer Kurul kararlarının yürürlükte olduğu süre boyunca aşağıdaki şekilde belirlenir:


a) Yıllık aritmetik ortalama Piyasa Takas Fiyatı olan K1 değeri, Piyasa Takas Fiyatı (PTF)’ nın , hidrolik kaynaklar için ilgili dönemde güncelleme sonucu oluşan Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF)’ ndan daha fazla olduğu saatlerde, PTF yerine hidrolik kaynaklar için ilgili dönemde güncelleme sonucu oluşan AUF kullanılarak hesaplanır.

b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan toplantılara ilişkin olarak toplantı yılında gerçekleşen K3 değeri, Piyasa Takas Fiyatı (PTF)’ nın , hidrolik kaynaklar için ilgili dönemde güncelleme sonucu oluşan Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF)’ ndan daha fazla olduğu saatlerde, PTF yerine hidrolik kaynaklar için ilgili dönemde güncelleme sonucu oluşan AUF kullanılarak hesaplanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kaynak katkı payının güncellenmesi

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 1/4/2022 tarihinden bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kurum tarafından belirlenen kaynak bazında tüketiciyi ve/veya maliyeti yüksek üretimi destekleme bedelinin uygulandığı süre boyunca tahakkuk etmiş taksit tutarları bu maddeye göre güncellenir. Fark olması halinde ilgililerin sonraki taksitlerden mahsup edilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini DSİ’nin bağlı olduğu Bakan yürütür.
SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)