Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
23 Eylül 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31607
Resmi Gazete Görüntüsü
:


23 Eylül 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31607

YÖNETMELİK

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –18/9/2019tarihli ve 30892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenim ücretlerinin ilk taksiti birinci yarıyıl/yılbaşında kayıt olma ya da ders kaydı sırasında ödenir. Öğrenim ücretlerinin ikinci taksiti ise ikinci yarıyıl başında ders kaydı esnasında ödenir. Belirtilen süre zarfında öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sağlık Bilimleri Fakültesi programları için alt sınır %15 olarak uygulanır.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2,50’nin” ibaresi “2,70’in” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “2,50” ibaresi “2,70” olarak değiştirilmiştir.


>MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 16ncımaddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders muafiyeti başvuruları, öğrencinin Üniversiteye ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Ek kontenjan ve dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları tarihi takip eden ilk hafta içerisinde, yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler ise yatay geçiş başvurusu esnasında muafiyet talebinde bulunabilirler. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri kabul edilmez. Öğrenciler, lisans öğrenimlerine devam ederken eş zamanlı olarak başka bir yükseköğretim programından alıp başarılı olduğu ilgili ders/derslerden başarılı oldukları yarıyılı/yılı takip eden yarıyıl/yılın ilk haftası içerisinde muafiyet talebinde bulunabilirler.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teorik derslerin en az %70’ine,laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmaların en az %80’ine devam etmek zorunludur. Uygulaması olmayan derslerde bir defa devam şartı yerine getirilmiş ise dersin yeniden alınması durumunda devam şartı aranmaz. Fakat ilgili dersin ölçme ve değerlendirme etkinliklerine katılmak zorunludur.”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 20ncimaddesinin yedinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


>“d) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için yarıyıl/yıl sonundamüfredatta belirtilen tüm etkinlikleri ve devam şartlarını en az bir defa yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için tek derse kaldığı yarıyıl/yıl varsa bütünleme veya yaz okulu sınav dönemi sonunda yapılan sınavdır. Tek ders sınavı öğrencinin ilgili birime yazılı müracaatı ile yapılır. Tek ders sınavına giren öğrenciler için başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaz. Bu sınavdan alınan not ham not olarak kabul edilir ve dersin verildiği son dönemde kabul edilen AL değeri göz önünde bulundurularak takdir edilen harf notu verilir.AL'ninaltındaki not ise FF olarak değerlendirilir. Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derse tekrar devam etmeksizin her dönem sonunda bu derse ait tek ders sınavına girebilirler.”

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 –(1) Bir sınavın sonucuna, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtiraz, bölüm ve/veya dekanlığa/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Dekan veya müdür, sınavkağıdınınincelenmesi için biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, en geç beş iş günü içinde itirazı sonuçlandırır. Not değişikliği olması durumunda nihai not ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.”


>MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 27ncimaddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) FF notu, ilgili dersten devam şartını sağlayan ancak başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrar almak zorundadır.”

MADDE 9 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 –Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/9/2019

30892En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)