Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Jeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Jeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
12 Mayıs 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31482
Resmi Gazete Görüntüsü
:


12 Mayıs 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31482

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIBBİ JEOLOJİ ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Jeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Jeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Jeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Jeolojik ortam ile çevre-insan sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyerek, başta kanser vakaları olmak üzere, endemik hastalıkların değişik formlarına neden olan jeolojik faktörlerle hastalıkların gelişimini zaman ve mekân içinde araştırmak ve tespit etmek.

b) Disiplinler üstü ve arası araştırmaları/projeleri koordine ederek, yöneterek, yaparak uluslararası düzeyde bilimsel süreçlere, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarına yönlendirici bilgi üretmek.

c) Madencilik, sanayi, atık sahaları gibi çevresel ve ekosisteme zararlı etkileri olan konular olmak üzere ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) sürecinde insan eli ile yapılan faaliyetler ve bunlar arasındaki sorunları önceden gören ve değerlendirebilen uzmanların yetişmesini sağlamak.


>ç) Tıbbi jeoloji-yaşam çevresi alanında, ilgili mevzuat çerçevesinde, güçlü bir üniversite-sanayi-kamu iş birliği oluşturarak, geliştirilen teknolojileri topluma ait sağlık problemlerinin çözümlenmesine uyarlamak.

d) Tıbbi jeoloji-yaşam çevresi çalışmalarını Ülke yararına yüksek teknoloji çıktılarına dönüştürerek ülkemizin sağlık alanında lider ülke olmak hedefine katkı yapmak.

e) İlgili mevzuat hükümleriçerçeversindetıbbi jeoloji alanında yurt içi ve yurt dışı işbirlikleri oluşturmak.

f) Merkezin faaliyet alanlarındaki konular kapsamında Üniversitenin; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ilgili anabilim dallarındaki lisansüstü öğrencilerine hem disiplinler arası bilimsel bakış açısı kazandırmak hem de yapacakları tez çalışmalarına bilimsel destek sağlamak.

g) Ülkemizin tıbbi jeoloji araştırma konuları üzerine uzmanlaşmış, kalifiye insan gücü potansiyeline katkılarda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tıbbi jeoloji çalışmaları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde ar-gefaaliyetleri yapmak ve uygulamalı araştırmalar koordine etmek, yönetmek, yürütmek.

b) Gerçekleştirilen ar-gefaaliyetleriyle ilgili gerekli bilgi depolama, sistemlerin oluşturulması, araştırma altyapılarının kuruluş ve işlevini koordine etmek, tasarlamak, kurmak, yönetmek ve işletmek.


>c) Tıbbi jeoloji araştırmalarına dayalı teknoloji geliştirmek suretiyle uluslararası seviyede rekabetçi ve dışa bağımlılığı azaltan yenilikçi yöntem ve ürünleri uygulamaya koymak.

ç) Tıbbi jeoloji alanında yeni nesil yetişmiş nitelikli insan gücü karşılanmasına destek olmak üzere Merkez bünyesinde eğitim çalışmaları, konferans,çalıştay,sempzoyum, kongre gibi eğitim aktiviteleri düzenlemek, yürütmek ve benzer aktivitelere katılmak.

d) Faaliyetlerine destek sağlamak üzere tıbbi jeoloji konularında ortaklıklar oluşturmak, proje üretmek, iş ve hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak.

e) Merkezin faaliyet alanları paralelinde makale, kitap, dergi, eğitim broşürleri vb. yayımlamak.

f) Elektronik yayın (internet sayfası, e-bülten, e-dergi, mesaj hattı, video vetvçalışmaları) yoluyla tıbbi jeoloji alanında güncel araştırmalarla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliklerle sunu çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.


>Müdür ve görevleri

MADDE 8 –(1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.


>ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek ve üretmek.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

f) Gerektiğinde Danışma Kuruluna toplanma çağrısını yapmak ve Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

(5) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdür tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oy eşitliği durumunda Müdürün oyunun içinde olduğu karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi görevlendirildiği usulle sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını görüşmek, karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek.

d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektöre sunmak.

e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

f) Merkez elemanlarının; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

g) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

h) Müdürün, Merkezin yönetimiyle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 –(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen 15 üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Danışma Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak veistişarînitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 –(1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversitenin öğretim üyeleri, öğretim elemanları, lisansüstü, lisans öğrencileri ve ayrıca bu konuda uzman (kamu ve/veya özel sektöre bağlı) kişilerden oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma grubunun, Müdüre, yürütülen çalışma ile ilgili bir rapor sunması gerekir.

(2) Yönetim Kurulundan bir üye Müdür tarafından kurulan çalışma grubuna başkan olarak görevlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 –(1) Merkez tarafından desteklenen projeler/araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)