Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
21 Ekim 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31635
Resmi Gazete Görüntüsü
:


21 Ekim 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31635

YÖNETMELİK

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –25/2/2014tarihli ve 28924 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 7ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 –(1) Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dâhil en az 5 yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 –(1) Müfettişler, müfettişlik yeteneği ve yeterliliği ile başarı durumları göz önünde bulundurularak Genel Müdür tarafından Başmüfettişlik kadrolarına atanabilirler. Başmüfettişliğe atanabilmesi için müfettişin 1 inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


>“(5) Müfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6ncımaddesi uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen hizmet sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Raporlar, Başkan ve refakat müfettişleri tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten gerekçeleri ortaya konularak istenir. Raporun düzeltilmesine ilişkin talebe müfettişin katılmaması durumunda Başkanlık görüşü ile müfettişin görüşü Genel Müdürün onayına sunulur.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, yüksek yargı organları, diğer Bakanlıkların merkez ve yurt dışı birimleriyle olan yazışmalar Başkanlık aracılığıyla genel esaslara göre yapılır.”


>MADDE 6 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 –Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/2/2014

28924En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)