Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Gazi Üniversitesi Temel ve Mühendislik Bilimleri Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Gazi Üniversitesi Temel ve Mühendislik Bilimleri Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
11 Haziran 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31508
Resmi Gazete Görüntüsü
:


11 Haziran 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31508

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEMEL VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ MERKEZ

LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Temel ve Mühendislik Bilimleri MerkezLaboratuvarıUygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Temel ve Mühendislik Bilimleri MerkezLaboratuvarıUygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik;4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GÜTMAM): Gazi Üniversitesi Temel ve Mühendislik Bilimleri MerkezLaboratuvarıUygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede temel ve mühendislik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra rutin analizleri de bir merkezde toplamak ve bu analizleri merkezi bir yapı çerçevesinde yürütmek.

b) Üniversitenin farklı birimlerinde bulunan benzer cihazları tek çatı altında toplamak.

c) Merkezde bulunan AR-GE olanaklarını birimlerin kullanımına sunmak ve bunların koordinasyonunu sağlamak.

ç) Üniversitedeki araştırmacıların verimli bir ortamda uygun şartlar altında analizlerini gerçekleştirmelerini sağlamak.


>d) Üniversitedeki araştırmacılara destek vererek bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.

e) Araştırmacıların ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek araştırmacıların kullanımına sunmak.

f) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, ülkemiz kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak.

g) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversiteler iledisiplinlerarasıortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında işbirliği yaparak proje çalışmaları yapmak.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek ve uluslararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.

ı) Bölge ülkelerinden gelebilecek talepleri karşılayabilmek adına bilimsel ve teknolojik araştırma alt yapısı oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezinin faaliyet alanları şunlardır:


>a) Modern ve teknolojiklaboratuvaralt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmacılara, Merkezin olanakları ölçüsünde araştırma ve geliştirme desteği sunmak.

c) Kamu ve özel sektörün talepleri halinde ihtiyaç duyulan alanlarda karşılaşılan sorunlar ile ilgili çalışmalar yapmak, ilgili analiz ve ölçümleri yapmak, raporlarını düzenlemek ve yorumlamak.

ç) Üniversitenin çeşitli birimlerinde bulunanlaboratuvarlarile koordinasyona geçmek ve bulaboratuvarlardanyaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında projeler (yurt içi ve yurt dışı) hazırlamak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve bu çalışmalara destek sağlamak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlar ve kişiler için danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek.

f) Modern ve etkili teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

g) Standartlaşma ve kalite kontrolü yapabilecek alt yapıya sahip olmak.

ğ) Üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ile beraber patent/faydalı model inceleme ve patentlerden ürünlerin uygulamasına katkıda bulunmak.


>h) Yurt içi ve yurt dışında kullanılmak üzere teknoloji geliştirmek.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası benzer amaçlı merkez veya merkezlaboratuvarlarıile işbirliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde eğitim, seminer ve eleman değişimlerini gerçekleştirmek.

i) Gelişen teknolojiye bağlı olarak stratejik araştırma politikaları geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bunları ilgili kuruluşlarla paylaşmak.

j) Öğrencilerin donanımını artırmak, öğrencileri bilimsel çalışmayı teşvik etmek, öğrenci ve bilim insanı adaylarının uygulama becerilerini geliştirmek.

k) Hizmet içi eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler,sempozyumlar, paneller, benzeri toplantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak.

l)Laboratuvarlarınakreditasyonu için çalışmalar yapmak.

m) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt dışına araştırmacılar göndermek ve yurt içi ve yurt dışından belirli sürelerle ziyaretçi araştırmacı davet etmek.

n) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları


>MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişi Müdürün önerisiyle Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak.

d) Merkezde görev alacak akademik ve idari personelin görev tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek.

f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak.

g) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden uygun görülenleri yürürlüğe koymak ve bunlardan sağlanan yararlar konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya gerçek kişilerle işbirliği yaparak, Merkezin amaçlarına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Müdürün önereceği, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişiyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile en geç üç ayda bir toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda kararlar almak; çalışma düzenini tespit etmek, Merkez ile ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek.

c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda kararlar almak.

ç) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.

d) Merkezin tüm faaliyetlerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

e) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmaların ilgili araştırıcı, telif, patent, faydalı model, teknoloji transferi ve benzeri hukuksal haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

f) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin ücretlerini belirlemek.

g) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.

ğ) Merkezin bünyesinde kurulabilecek ünite ve birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve bunlarda görevlendirilecek adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak.

h) Müdürün hazırladığı yıllık faaliyet raporlarını görüşmek, raporların Müdür aracılığı ile Rektörlüğe sunulmasını sağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

ı) Müdürün getireceği konuları karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaları, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamaları olan kişiler olmak üzere en az beş, en çok yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 –(1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarına yönelik önerilerde bulunmak amacıyla yardımcı bir organ olan Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Ülkedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak tavsiye niteliğinde kararlar almak.

c) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 –(1) Merkez tarafından desteklenen projeler/araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet,ekipmanve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)