Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Gebze Teknik Üniversitesi Marmara Afetlerle Baş Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Gebze Teknik Üniversitesi Marmara Afetlerle Baş Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
22 Ocak 2023
Resmi Gazete Sayısı
:
32081
Resmi Gazete Görüntüsü
:


22 Ocak 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32081

YÖNETMELİK

Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MARMARA AFETLERLE BAŞ EDEBİLİR

YAPILAR İÇİN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Teknik Üniversitesi Marmara Afetlerle Baş Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gebze Teknik Üniversitesi Marmara Afetlerle Baş Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) GTÜ TTO: Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini,

c) Merkez (MARTEST): Gebze Teknik Üniversitesi Marmara Afetlerle Baş Edebilir Yapılar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezini,


ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Afetlerin yapılarda oluşturabileceği zararları önceden belirlemeye ve afet zararlarını azaltmaya yönelik araştırma, inceleme, geliştirme ve deney yapmak; veri toplamak ve bu amaçlarla bir test merkezi kurmak.

b) Afet riskini azaltma konusundaki deneyimlerini paylaşmak.

c) Tamamlanan çalışmalardan edinilen tecrübeleri bütünleştirmek, uluslararası seviyeden yerel ve uluslararası kullanıma kadar Merkeze ek bilgi, teknik bilgi ve teknik kaynaklar sağlamak.

ç) Afetlere karşı risk yönetimini ve bilgi birikimini geliştirmek, yerel/uluslararası profesyonel uygulamacı ve araştırmacıları bir araya getirmek.

d) Uygulamalı araştırma ve geliştirme laboratuvarları kurmak.

e) Doğal/insan kaynaklı çoklu tehlikeleri etkin ve doğru bir şekilde işlemek ve analiz etmek.

f) Yenilikçi afet değerlendirme yöntemlerini ve hizmetlerini geliştirmek.

g) Doğal/insan kaynaklı tehlikelerin azaltılması ve etkilerinin en aza indirilmesi için ilgili tehditleri değerlendirmek ve yönetmek, bu konuda yenilikçi yöntemler geliştirmek.


ğ) Merkezde yürütülecek projeler konusunda GTÜ TTO ile birlikte çalışmak.

h) Afet risklerinin azaltılması için yurt içinde ve yurt dışında çalışan kurum ve kuruluşlarla araştırma-geliştirme konularında iş birliği yapmak.

ı) Patent, lisans anlaşması ve teknoloji transferi gibi konularda GTÜ TTO ile çalışmak.

i) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojilerin mülkiyet haklarını almak, bu haklardan elde edilecek gelirin Üniversitenin araştırma-geliştirme etkinliklerinde kullanmak ve bu amaçla GTÜ TTO ile çalışmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Köprü ayağı, prefabrik ev, kule, baca, silo, tank, ölçekli yapılar, gökdelen, baraj, tarihi yapılar, kıyı-liman yapıları, gömülü alt yapılar, rüzgâr titreşim ve benzeri sistem testleri yapmak.

b) Sismik yalıtım, sönümleyici, enerji iletim bağlantı parçaları, dış cephe kaplama, iskele ve benzeri eleman testleri yapmak.

c) Hastane ekipmanları , asma sistemleri, yükseltilmiş döşeme, IT ekipmanları, sunucu odaları, kabinleri, temiz odalar ve benzeri yapısal olmayan eleman testleri yapmak.

ç) Hidroloji, hidrolik ve kıyı-liman mühendisliği deneyleri yapmak.

d) Afet tehlikesine karşı yapısal olan ve olmayan elemanları uzaktan izlemek ve raporlamak, endüstri yapılarında risk azaltma sistemlerini geliştirmek ve uygulamak.


e) Zemin ve zemin yapıları deneyleri gerçekleştirmek.

f) Malzeme deneyleri yapmak.

g) Eğitim faaliyetleri, konferans, çalıştay , panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek; yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak.

ğ) Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projelerinde kamu/özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve çalışmalara destek sağlamak.

h) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetler vermek, bu hizmetlere ilişkin rapor düzenlemek.

ı) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak.

i) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile iş birliği yapmak, broşürler, kitaplar, videolar, basın bildirileri hazırlamak, çağrılı toplantılar düzenlemek.

j) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Altı aydan uzun süreli izin ve Üniversite dışı görevlendirmelerde yeni bir Müdür görevlendirilir.


(2) Müdür, altı aydan kısa süreli izin ve görevlendirmelerde yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevden alınması veya Müdürün görev süresi dolmadan görevden ayrılması durumunda aynı usulle Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

b) Merkez tarafından desteklenen/yürütülen araştırma projelerinin işleyişini izlemek ve denetlemek.

c) Merkeze bağlı test merkezindeki mevcut tüm cihaz ve gereçlerin en yüksek verimle kullanılması, sağlıklı işleyişi ve çalışması için her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazırlamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak.

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı için girişimlerde bulunmak.

e) Test merkezindeki cihazların envanterini çıkarmak, bunların kataloğunu oluşturmak, ölçüm ve analizlerin fiyatlandırmasını yaparak Rektörün onayına sunmak.


f) Test merkezinde görev alacak akademik ve idari personelin görev tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

g) Test merkezinin Üniversite elemanlarınca kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek.

ğ) Sanayi ve özel sektör kuruluşları ile diğer üniversite ve araştırma kurumlarının Üniversitede yapmak istediği deneyler, ölçümler ve analizleri koordine etmek.

h) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak.

ı) Danışma Kurulunda belirlenen görüş ve önerilerden uygun görülenleri yürürlüğe koymak ve bunlardan sağlanan yararlar konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak.

i) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek, iş birliği yapmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10- (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içinde Merkezin faaliyetlerini yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar. Müdür yardımcısı, gerekli görülen durumlarda Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevden alınabilir. Ayrılan veya görevden alınan müdür yardımcısı için aynı usulle görevlendirme yapılır. Müdürün görev süresi bittiği zaman yardımcılarının da görev süresi sona erer.


Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki kişiyle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan, altı aydan fazla izin alan veya Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle görevlendirme yapılır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile en geç üç ayda bir toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları ile ilgili konularda kararlar almak; çalışma düzenini tespit etmek.

b) Test merkezinde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek; test merkezi ile ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara bağlamak.

c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda kararlar almak.

ç) Diğer kurumlarla yapılacak iş birliği esaslarını belirlemek.

d) Rapor, proje teklifi ve benzeri yazışmalar ile Merkezin tüm faaliyetlerini değerlendirmek ve karara bağlamak.


e) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı kararlar almak.

f) Merkez tarafından desteklenen uygulama ve araştırmaların ilgili araştırıcı, telif, patent, teknoloji transferi ve benzeri hukuki haklarına ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

g) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali portresini, satışı yapılacak ürünlerin ve diğer işlerin ücretini belirlemek.

ğ) Test merkezinde yapılacak tüm deneylerin, analizlerin ve benzeri işlerin ücretini belirlemek.

h) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlemek, Merkezin bünyesinde kurulabilecek bölüm ve grupları ve bunlarda görevlendirilecek adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

ı) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 13- (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu; Üniversitedeki fakültelerce önerilen öğretim üyeleri arasından ve bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan, sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az beş en çok otuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdür başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.


Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin, afet zararlarının azaltılması konusundaki bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak görüşlerini bildirmek.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

d) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversitelere bağlı merkezler, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin birimleri

MADDE 15- (1) Merkez; araştırma faaliyetlerinin yürütüleceği ve deneylerin yapılacağı test merkezi ile eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği eğitim merkezinden oluşur.

Personel ihtiyacı

MADDE 16- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2457 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.


Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17- (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)