Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 12)

Dokümanın Başlığı
:
- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 12)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
26 Mayıs 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Tebliğ

Gümrük Müsteşarlığından:

Gümrük Genel Tebliği

(Gümrük Antrepo Rejimi)

Seri No: 12

Amaç

Madde 1 -Bu Tebliğin amacı, gümrük vergileri alınmamış ve dış ticaret politikasına tabi tutulmamış eşyanın konulduğu genel antrepolar ile, her nevi petrol ürünü depolanan genel ve özel antrepoların etkin şekilde denetlenmesini sağlamaktır.

Yetki

Madde 2 -Bu Tebliğ, Gümrük Yönetmeliği'nin "Antrepo İşleticileri Tarafından Uyulması Zorunlu Hususlar" başlıklı 284. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan, "Antrepo işleticileri, ... antrepo tesisat ve inşaatında, sonradan meydana gelecek arızaları tamir etmeye, gümrük haklarının emniyetle korunması ve hizmetlerin çabuk yapılması bakımından, Müsteşarlıkça zamanla gerekli görülen tesis ve değişiklikleri yapmaya ve ileri tekniğin meydana getirdiği aletleri ve cihazları sağlamaya; izin alınmadıkça varolan tesisleri hiç bir suretle değiştirmemeye, genişletmemeye veya azaltmamaya ... mecburdurlar." hükmüne istinaden hazırlanmıştır.

A Tipi Genel Antrepolarda Bulunması Zorunlu Kamera Sistemleri

Madde 3 -A tipi genel antrepolarda 24 saat kayıt yapan, ilgili alanın ve bilhassa alana giriş çıkış yerlerinin Gümrük Müdürlüklerince izlenmesini sağlayan bir kamera sisteminin antrepo işleticileri tarafından kurulması zorunludur.


>Bilgisayar Bağlantılı Elektronik Ölçüm Cihazları

Madde 4 -Her nevi petrol ürünü depolanan antrepolarda Gümrük Yönetmeliği'nin 286ncımaddesinin (p)/7ncibendi gereğince bulunması gereken elektronik ölçüm cihazlarının bilgisayar bağlantıları oluşturularak elektronik ortamda ilgili Gümrük Müdürlükleri ve Başmüdürlüklerden gözetim yapılmasını ve antrepoda mevcut yakıt miktarının izlenmesini sağlayan bir sistemin antrepo işleticileri tarafından kurulması zorunludur.

Antrepo Açılışlarında Aranılacak Şartlar ve Mevcut Antrepoların Şartlara Uyumu

Madde 5 -Antrepo açılış taleplerinde, 17/1/2004 tarih ve 25349 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10 SeriNo.'lu(Gümrük Antrepo Rejimi) Gümrük Genel Tebliği'nde yer alan şartlara ilave olarak, 3 ve 4 üncü maddede belirtilen kriterlerin aranılması, mevcut antrepoların ise bu şartlara 31/12/2005 tarihine kadar uyumunun sağlanması gerekmektedir.

Birinci fıkrada belirtilen tarihe kadar gerekli şartların sağlanamamış olması durumunda, gümrük antreposu Başmüdürlüklercere'senkapatılacak ve yapılan işlem sonucundan Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bilgi verilecektir.

Petrol Ürünlerinin Sevkinde Gümrük Müdürlüğüne Bilgi Verilmesi

Madde 6 -Hazine haklarının korunması ve gümrük gözetiminin etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla, antrepoya konulacak eşyanın petrol ürünü olması halinde, Gümrük Yönetmeliği'nin 119. maddesi uyarınca antrepo rejimine ait beyannameye eklenecek belgeler arasında sayılan taşıma belgesinde yer alan bilgilerin, antreponun denetiminde bulunduğu Gümrük Müdürlüğü'ne 24 saat öncesinden bildirilmesi gerekmektedir.


>Yürürlük

Madde 7 -Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 -Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütürEn Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)