Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)

Dokümanın Başlığı
:
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
5 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25691
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Maliye Bakanlığından:

Harçlar Kanunu Genel Tebliği

(Seri No: 46 )

4921sayılı Harçlar Kanununun 52812sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

".....

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2004 yılı için yeniden değerleme oranı % 11,2 (onbir virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 3413Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 50834 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine gore 1/1/2005 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası esasına geçilmiştir.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 41 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 5083 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Yeni Türk Lirası olarak belirlenmiş ve 01/01/2005 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.


>Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

(1) SAYILI TARİFE

Yargı harçları:

A) Mahkeme harçları:

Hukuk ve ticaret davalarıyla,

idari davalarda ihtilafsız yargı konu-

larında ve icra tetkik mercilerinde

I- Başvurma harcı:

Dilekçe veya tutanakla dava aç-

ma veya davaya müdahale veya tevdi mahal-

linin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati

haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik

mercilerinde (5,30 YTL)

2.Asliye mahkemelerinde, idare

mahkemelerinde (11,20 YTL)


>3.(5035 sayılı Kanunun 34 üncü

maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)

Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay

ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (17,00 YTL)

(Mahkemenin yetkisizlik veya

görevsizlik kararı vermesi sebebiyle

yetkili veya görevli mahkemeye yeniden

başvurulması halinde bu harç alınmaz.)

II- Celse Harcı:

(Taraflar veya vekilleri tara-

fından ertelenmelerine sebebiyet verilen

celselerden.)

1.Sulh mahkemeleri:

a)Konusu belli bir değerle ilgili

davalarda dava konusu miktardan

(6,50 YTL) liradan aşağı olmamak üzere) (Binde 1,8)

b)Belli bir değer bulunmayan

davalarda (6,50 YTL)

2.Asliye mahkemelerinde, idari

yargı mercilerinde (11,20 YTL)

liradan az olmamak üzere) (Binde 1,8)

III- Karar ve ilam harcı:

1.Nispi harç:


>a)Konusu belli bir değerle il-

gili bulunan davalarda esas hakkında ka-

rar verilmesi halinde hüküm altına alınan

anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 54)

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri

itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak

üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a

kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispe-

te kadar çıkarmaya yetkilidir.

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar

arasında satış suretiyle şuyuun izalesine

dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış

bedeli üzerinden) (Binde 9)

c) Gayrimenkulün hissedarlar

arasında taksimine dair olan hükümler

(Taksim edilen gayrimenkul değeri üze-

rinden) (Binde 3,6)

d) Nafaka verilmesine dair hü-

kümler (Bir senelik nafaka bedeli

üzerinden) (Binde 9)

e) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü


>maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)

Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri,

Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve

Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm

altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

Nispi harçlar (11,20 YTL)

liradan aşağı olamaz.

2. Maktu harç:

a) 1'inci fıkra dışında kalan

davalarla, taraf teşkiline imkan bulun-

mayan davalarda verilen esas hakkındaki

kararlarla, davanın reddi kararı ve icra

tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında

kalan kararlarında (11,20 YTL)

b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü

maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)

(a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk

eden veya tashihi karar taleplerinin reddine

dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare

Mahkemesi kararlarında (22,90 YTL)

c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü


>maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)

İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri,

Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare

Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında (18,20 YTL)

d)Tespiti delail, ihtiyati haciz

ve ihtiyati tedbir kararlarında (18,20 YTL)

B) İcra ve iflas harçları:

I. İcra harçları:

1.İcraya başvurma harcı (11,20 YTL)

2.Değeri belli olmayan icra

takiplerinde, icranın yerine getiril-

mesi harcı (11,20 YTL)

3.Değeri belli olan icra takip-

lerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

a)Ödeme veya icra emrinin tebliği

üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 3,6)

b)Hacizden sonra ve satıştan önce

ödenen paralardan (Yüzde 7,2)

c)Haczedilen veya rehinli malların

satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil

olunan paralardan (Yüzde 9)

d)Resmi ve özel müesseseler memur

ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik

ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle

tahsil olunan paralardan (Yüzde 3,6)

e)Takip talebi bulunmayan alacak-

lılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci

maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen

paralardan (Yüzde 1,8)

f)Gayrimenkullerin ve gemilerin

tahliye ve tesliminde:

aa)İcra emrinin tebliği üzerine

tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 1,8)

bb)Tahliye ve teslim icra marife-

tiyle olduğu takdirde (Yüzde 3,6)

g)Menkul tesliminde;

aa)İcra emrinin tebliği üzerine

teslim halinde (Yüzde 1,8)

bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 3,6)

4.İdare harçları: (7,90 YTL)

(Haczedilen gayrimenkullerin

idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi

ve hesap tutulması için)

II. İflas harçları:

1.Maktu harç:

İflasın açılması veya konkordato

isteği ve masaya katılma harcı (18,20 YTL)

2.Konunun değeri üzerinden harç:

a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 3,6)

b)Konkordatoda alacaklılara veril-

mesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 9)

C) Ticaret sicili harçları:

I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari

işletme rehni dahil)

1.Ticari işletmenin ve ünvanının

tescil ve ilanında:

a)Gerçek kişilere ve kooperatif-

lere ait işletmelerde (81,00 YTL)

b)Şahıs şirketlerine ait işletme-

lerde (232,10 YTL)

c)Sermaye şirketlerine ait işlet-

melerde (522,60 YTL)

2.Temsile yetkili kılınan kimsele-

rin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatif-

lere ait işletmelerde (40,30 YTL)

b) Şahıs şirketlerine ait işletme-

lerde (57,70 YTL)

c) Sermaye şirketlerine ait işlet-

melerde (127,40 YTL)

3. Ticaret siciline tescil edilmiş

olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar

dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzelt-

melerden harç alınmaz.)

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere

ait işletmelerde (40,30 YTL)

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (57,70 YTL)

c)Sermaye şirketlerine ait işletme-

lerde (127,40 YTL)

4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme

rehni kaydının silinmesi dahil)

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait

işletmelerde (15,90 YTL)

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde (22,90 YTL)

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (40,30 YTL)

Şubelerin herbiri (Yabancı müesse-

selerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca

aynı harca tabidir.

II. Kayıt ve belge suretleri ve tas-

dikname harçları:

1.Bir ticari işletmeye ait sicil

esas defterindeki kayıtların tamamının

veya bir kısmının veya memurlukta saklanan

bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından

(Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) (4,20 YTL)

2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili

Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) (13,60 YTL)

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):

I. Suret harçları:

a)İlamın her sayfasının suretinden

(Tasdikli fotokopiler dahil) (1,00 YTL)

b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri

ve diğer evrakın beher sayfasının suretle-

rinden (Tasdikli fotokopiler dahil) (1,00 YTL)

c)Avukatların tasdik ettiği veka-

letname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler

dahil) (2,00 YTL)

d)Sulh hakimi tarafından tasdik

edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli

fotokopiler dahil) (2,00 YTL)

Re'sen verilmesi icap eden suret-

ler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden

alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.

II. Muhafaza harçları:

Adliye veznelerine tevdi olunan

kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için,

muhafaza olunan değer üzerinden:

a)Bir yıla kadar (Binde 9)

b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler

için (Binde 4,5)

III. Defter tutma harçları:

a)Alelumum, defter tutma ve tahrir

işlerinde (6,50 YTL) liradan az

olmamak üzere deftere kaydolunan değer

üzerinden (Binde 3,6)

b)Miras işlerinde defter tutulma-

sında:

aa)Mevcut ve alacak bakiyesi ha-

sıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 3,6)

bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş ve-

ya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiye-

si eşit ise (17,00 YTL)

c)İflas dairesi tarafından tutu-

lacak defterlerden (17,00 YTL)

IV. Miras işlerine ait harçlar:

Terekenin tahrir ve tespiti, mi-

rasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde,

bunların konusunu teşkil eden değerler

üzerinden (Binde 3,6)

(Miras idaresinde her sene ve ke-

sirler için harç alınır.)

V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:

Medeni Kanunun 479'uncu maddesine

göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen

resmi vasiyet senetleri:

a)Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 0,90)

b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler (22,90 YTL)

(2) SAYILI TARİFE

Noter Harçları

I. Değer veya ağırlık üzerinden

alınan nispi harçlar:

1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden

her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan

beher imza için (Binde 0,90)

Bütün imzalar için bu suretle alına-

cak harcın toplam miktarı (22,90YTL)

liradan az, (11.621,10 YTL) lira-

dan çok olamaz.

2. Emanet harçları:

Saklanmak üzere noterlere tevdi

edilen değeri belli emanetlerden (Binde 1,8)

Harç miktarı (2,00 YTL)

liradan az olamaz, harç yıllık olarak hesap-

lanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için

ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri

tam itibar olunur.

3. Gayrimenkul ve menkullerin

idaresi harcı: (Binde 3,6)

Harç yıllık olarak hesaplanır,

bir yıldan fazla olan her yıl için ilave

olarak yarı harç alınır.

Yıl kesirleri tam itibar olunur.

Gayrimenkullerin değerleri belli değilse

değerler takdir yolu ile tespit edilir.

4. Konşimento yazılması harcı:

Konşimento yazılmasında eşyanın her

gayrisafi tonundan (0,20 YTL)

5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu

maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)

II. Maktu harçlar:

1.Belli meblağı ihtiva etmeyen

ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife-

de ayrıca gösterilmemiş olan senet, muka-

vele ve kağıtlardaki imzaların beherinden (3,70 YTL)

2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı

Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce

muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar,

ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ

edilecek beher nüsha için (6,50 YTL)

3.Vekaletnameler:

a)Özel vekaletnamelerde beher

imza için (3,20 YTL)

b)Genel vekaletnamelerde beher

imza için (4,80 YTL)

4.Defter tasdiki:

a)Açılış, ara ve kapanış tasdik

ve şerhleri (Beher defter için):

aa)İşletme defteri ve diğer her

türlü defterler (9,00 YTL)

bb)Serbest meslek kazanç defteri (11,20 YTL)

cc)Bilanço esasına göre tutulan

defterler (11,20 YTL)

b)Açılış tasdiklerinde sayfaların

mühürlenmesi:

100 sayfaya kadar (100 dahil) (3,10 YTL)

100 sayfadan yukarı beher 50 say-

fa ve fazlası için (3,10 YTL)

(5035 sayılı Kanunun 35 inci mad-

desi ile eklenen bent.Yürürlük:1.1.2004)

Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak

defter tasdiki işlemlerinden yukarıda be-

lirtilen harçlar aynen alınır.

5.Suretler ve tercümeler:

a)İlgililere veya ibraz edenlere

verilecek her türlü mukavele, senet, ya-

zılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve foto-

kopilerinin beher sayfasından (1,00 YTL)

b)Tercüme suretleri ve yabancı dil-

le yazılmış kağıtların suretleri ve tercüme-

leri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) (2,00 YTL)

6.Saklanmak üzere noterlere tevdi

olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle

vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri

tam sayılır) (6,50 YTL)

7.Tespit ve tutanak harçları:

Mukavelename, senet veya yazılı

kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin

hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet

ve ifadelerinin tespiti (6,50 YTL)

8.Piyango, seçim ve toplantılar-

da hazır bulunmaktan alınacak harçlar:

Davet üzerine piyango ve hususi

müesseselerin kur'a, seçim ve toplantıla-

rında hazır bulunarak düzenlenecek tutanak-

larda (115,90 YTL)

9.Düzeltme harcı:

Evvelki işin mahiyet ve değeri

değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere

ait beyannamelerden beher imza için (1,50 YTL)

10.Mukavele feshi harcı:

Değeri belli bir borç veya bir

taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen muka-

velelerin feshinde beher imza için (1,50 YTL)

11.Belli bir meblağı ihtiva etme-

yen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname,

ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri,

ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile

vakıfları, evlat edinme, karı-koca hakla-

rının idaresi, babalığı tanıma senetleri,

miras taksim mukaveleleri, ifraz mukave-

leleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi

ve bunların teferruatına dair senet, mukave-

le ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter

tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan (22,90 YTL)

(3) SAYILI TARİFE

Vergi yargısı harçları:

Vergi, resim, harç ve benzeri ma-

li yükümler ile bunlara bağlı zam ve ceza-

lara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi

Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde

ve Danıştay'da açılan davalarda.

I- Başvurma harcı:

a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İda-

re Mahkemelerine başvurma (11,20 YTL)

b)Danıştaya başvurma (22,90 YTL)

II- Nispi harçlar:

a)Vergi mahkemesi ile bölge ida-

re mahkemesi kararlarında:

Tarhiyata ve ceza kesme işlemle-

rine karşı mükellefin dava açması üzerine

vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge

idare mahkemesinin kararlarında, karar altı-

na alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim,

harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara

bağlı zam ve cezaların toplam değer üze-

rinden (11,20 YTL) liradan az

olmamak üzere (Binde 3,6)

b)Danıştay kararlarında:

Karar altına alınan uyuşmazlık

konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali

yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezala-

rın toplam değeri üzerinden

(22,90 YTL) liradan az olmamak üzere (Binde 7,2)

(Bu miktardan evvelce ödenen nis-

pi harç mahsup edilir)

III- Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösteri-

len ve nispi harca tabi tutulmamış olan

tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemler-

le ilgili:

a)Vergi mahkemesi ve bölge idare

mahkemesi kararlarında (11,20 YTL)

b)Danıştay kararlarında (22,90 YTL)

c)Bölge idare mahkemesi ve Danış-

tayın yürütmenin durdurulması kararlarında (22,90 YTL)

IV- Suret harçları:

Tarafların isteği üzerine verile-

cek karar suretleri için karar suretinin

her sayfasından (Fotokopiler dahil) (0,70 YTL)

(4) SAYILI TARİFE

Tapu ve Kadastro işlemlerinden

alınacak harçlar:

I- Tapu işlemleri:

1.Kayıt harici kalmış olan gayri-

menkullerin tescilinden takdir olunan

değer üzerinden (Binde 9)

2.Deniz, göl ve nehir kıyılarında

izinli ve izinsiz doldurma suretiyle ikti-

sabedilen yerlerin tescilinden takdir edi-

lecek değer üzerinden (Binde 1260)

3.Gayrimenkullerin ve mülkiyet-

ten gayri ayni hakların, kanuni ve mansup

mirasçılara intikalinde, bağışlamadan rü-

cularda ve vasiyetlerin infazında veya

piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında

kayıtlı değer üzerinden (Binde 9)

4.Gayrimenkullerin ve mülkiyet-

ten gayri ayni hakların bağışlanmasında,

kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından

kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat

edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre

dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıt-

lı değer üzerinden (Binde 54)

5.Dalyan ve voli mahallerinin tes-

cil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair

tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıy-

met veya bildirilen bedelden yüksek olanı

üzerinden (Binde 54)

6.a)İfraz veya taksim veya birleş-

tirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 9)

b)Terekeye dahil gayrimenkul-

lerin kanuni ve mansup mirasçılar arasında

aynen veya ifrazen yapılacak taksimi ile

imar parselasyon planları uygulama sonucu

şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında

rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer

üzerinden (Binde 9)

c)Yukarıdaki fıkralar dışında

kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların

rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında

aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer

üzerinden (Binde 3,6)

7.İpotek tesisinde:

a) İpotekte sağlanan borç miktarı

üzerinden (Binde 3,6)

b)İpoteğe dahil gayrimenkuller-

den birisinin çıkarılarak başkasının itha-

linde veya teminat ilavesinde borç miktarı

üzerinden (Binde 3,6)

c)Mevcut ipotek derecelerinin son-

radan istenilen değişikliklerinde borç miktarı

üzerinden (Binde 1,8)

8.Muvakkat tesciller:

Medeni Kanunun 921'inci maddesi

(22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni

Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapı-

lacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden (Binde 1,8)

9.Mal birliği ve mal ortaklığının,

mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa

haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil

ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden

veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden (Binde 5,4)

10.Adi veya hasılat kira mukavelele-

rinin tapu siciline şerhinde mukavele müdde-

tine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele

mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtil-

memişse bir yıllık kira bedeli üzerinden (Binde 5,4)

11.Teferruatın tapu siciline kaydında

beyan olunan değeri üzerinden (Binde 3,6)

12.Satış vaadi sözleşmeleriyle,

irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin

tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı

bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından,

bedelsiz olanlarından kayıtlı değerden (Binde 5,4)

13.a) (4369 sayılı Kanunun 78'inci

maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29.7.1998)

Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak

bina vesair tesislerin tescilinde Emlak

(Bina) Vergisi değeri üzerinden (Binde 15)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının

görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit

ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi

evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki

meskenler için Emlak (Bina) Vergisi değeri

üzerinden (Binde 7,5)

Yukarıdaki iki fıkra gereğince

hesaplanacak harç, (4751 sayılı Kanunun

6/C maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:9.4.2002)

Emlak Vergisi Bildiriminin verilmesi gere-

ken süre içinde, şekli ve muhtevası Maliye

Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname

ile beyan edilir ve beyanname verme süresi

içinde ödenir.

Tapu siciline tescil yapılmaması

halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar

dahilinde yürütülür.

b)Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi

tarafından ilama müsteniden iktisabında,

kayıtlı değer üzerinden (Binde 18)

c)(4684 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi

ile değişen fıkra. Yürürlük:3.7.2001)(a) fıkrası

dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde

emlak vergisi değeri üzerinden (Onbinde 5)

14.Tapu harcı mevzuuna giren işlem-

lerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden (7,90 YTL)

15.Yapı kooperatiflerinin ortak-

larına dağıtacağı gayrimenkullerin ortak-

lar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 1,8)

16.Gayrimenkullere ait haritala-

rın kopyalarının verilmesinde her parsele

ait kopya için (15,90 YTL)

17.İlgililerin isteği üzerine gay-

rimenkullere ait verilecek kayıt örnekleri-

nin her birisiyle çıkarılacak belge örnek-

lerinin beher sayfasından (Fotokopiler

dahil) (3,10 YTL)

18.Taksim hakkının bertaraf edil-

mesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesin-

de gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden (Binde 9)

19.Muvazaa tarikiyle vaki tescil-

lerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer

üzerinden (Binde 108)

20.a) Gayrimenkullerin ivaz karşı-

lığında veya ölünceye kadar bakma akdine

dayanarak yahut trampa hükümlerine göre de-

vir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C

maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:9.4.2002)

gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap

bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi

değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun iza-

lesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde

takdir edilen bedel üzerinden) devir eden

ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 15)

Tapuda kaydı bulunmayan gayrimen-

kullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile

devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.

Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleş-

meleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası

Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir be-

yanname ile bildirilir ve beyanname verme

süresi içinde ödenir.

b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı mad-

desiyle değişen ibare.Yürürlük:24.04.2003)

Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gay-

rimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketleri-

ne sermaye olarak konulmasında ticaret mahke-

mesince tayin olunan değer üzerinden devir

alan için ve gayrimenkul devir hallerinde

devir eden için (Binde 15)

c)(4369 sayılı Kanunun 78'inci mad-

desi ile değişen fıkra. Yürürlük;29.7.1998)

Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir

yoluyla iktisabında tesis ve devir için

ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen

zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten

ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli

beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin

20 misline eşit sayılır) devir alan için (Binde 15)

d)(4369 sayılı Kanunun 78'inci mad-

desi ile değişen fıkra. Yürürlük;29.7.1998)

Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hak-

ların tesis ve devri için ödenen bedel üze-

rinden (Bu bedel, bunların ayrı kayıtlı de-

ğerleri mevcut ise bu değerden, mevcut değil-

se üzerlerinde bu hakların tesis edildiği

gayrimenkullerin emlak vergisi değerinin

yarısından aşağı olamaz) devir alan için (Binde 15)

e)(4369 sayılı Kanunun 78'inci mad-

desi ile değişen fıkra. Yürürlük;29.7.1998)

Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve

devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa

göre yapılan kat irtifakları hariç olmak

üzere) tesis ve devir için ödenen bedel

üzerinden devir alan için (Binde 15)

f)(4369 sayılı Kanunun 78'inci mad-

desi ile değişen fıkra. Yürürlük;29.7.1998)

İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında

devir bedeli üzerinden devir eden ve devir

alan için ayrı ayrı (Binde 15)

Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan

intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan

kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64'üncü

maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan

miktarlardan düşük olamaz.

II- Kadastro ve tapulama işlemleri :

Kadastro ve tapulama işlemleri sonu-

cunda tapu siciline tescil edilen bazı gayri-

menkullerde kayıtlı değer üzerinden:

a)Tapuda murisi veya kendisi adına

kayıtlı olup da kadastroda beyanname veren-

lere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara

ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya

tapulanmasında, (Binde 5,4)

b)Tapuda murisi veya kendisi adına

kayıtlı olup da kadastroda beyanname verme-

yenlere, tapulamada tespitte hazır bulunma-

yanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması

veya tapulanmasında, (Binde 9)

c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin

zilyedi adına kadastrolanması veya tapulan-

masında, beyanname verenler ile tespitte

hazır bulunanlardan, (Binde 7,2)

d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin

zilyedi adına kadastrolanması veya tapulan-

masında, beyanname vermeyenler ile tespitte

hazır bulunmayanlardan, (Binde 10,8)

(Yukarıdaki fıkralar gereğince

ödenecek harç miktarı her parsel için

(6,50 YTL) liradan aşağı olamaz.)

Tapu ve kadastro işlemlerinde de

nispi harçların en az miktarı

(6,50 YTL) liradır.

(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi

ile eklenen bent.Yürürlük:1.1.2004) Kadastro

işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.

Bu tarifenin 13 numaralı bendinin

(a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemler-

den (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesi ile de-

ğişen ibare.Yürürlük:9.4.2002) emlak vergisi

bildirimi verilmesini gerektirenlerin 1319 sa-

yılı Emlak Vergisi Kanununda yazılı bildirim

verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi

halinde harç % 50 fazlasıyla alınır.

(5) SAYILI TARİFE

Konsolosluk harçları :

I- Değer üzerinden alınacak harçlar:

1. Tereke işlerinde:

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare

ve tasfiyesinden (Binde 18)

b) Tereke, mahallin memurları

tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye

olunduğu takdirde konsoloslukca yapılan

murakabeden (Binde 9)

2. Sulhnameler:

(Kararda yazılı değer üzerinden):

a) (0,05 YTL)'ye kadar

olan kısmından (0,05 YTL) dahil) (Binde 36)

b) (0,05 YTL)'den sonra gelen

kısmından ilaveten (Binde 9)

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

Yurt dışında konsolosluklara ve

büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli

eşyanın ilgililere tesliminde (Binde 5,4)

4. Türkiye'ye ihraç edilecek mal-

lardan listeleri konsolosluklarca tasdiki

gerekenlerden (Binde 1,8)

II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden

alınacak harçlar:

1.Gemilere konsolosluklarca verilecek

bayrak şahadetnameleri :

Beher rüsum tonilatosundan (0,41 YTL)

2.Ticaret eşyası manifestolarının

tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan (0,20 YTL)

3.Sıhhiye patentası verilmesi veya

vizesi, beher rüsum tonilatosundan (0,20 YTL)

III. Maktu harçlar:

1.Gemi jurnalinin tasdiki:

a)Jurnalin tasdiki (34,50 YTL)

b)Jurnala sayfa ilavesi (13,60 YTL)

2.Vizeye tabi olan yabancı hava

ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri (139,10 YTL)

3.İmza ve mühür tasdiki:

a)Bulunulan yabancı memleketteki

yerli makamlarla o memleketteki yabancı ma-

kamlar tarafından verilip Türk makamlarına

veya Türk makamları tarafından verilip bulu-

nulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı

makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt

ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tas-

dike müteallik imza ve mühürlerin metne

şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) (13,60 YTL)

b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak

üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) (27,40 YTL)

4. Yabancı memlekette usulüne uygun

olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olu-

nan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette

yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun

tasdiki (Fotokopiler dahil) (13,60 YTL)

5.İdari hususlara ait beyanname,

ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:

a)Birinci sayfa için (13,60 YTL)

b)Birinci sayfadan sonraki her

sayfa için (6,50 YTL)

6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği

üzerine:

a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç

maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa

için) (22,90 YTL)

b)Bunların tercümesinin tasdiki

(Beher sayfa için) (46,20 YTL)

7. Terekenin mühürlenmesi (34,50 YTL)

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi

raporlarının tasdiki (20,50 YTL)

9. Bu tarife ile noter harçlarına

ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk

işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar (13,60 YTL)

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt

ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlen-

mesi ve icrasından asıl harca ilave olarak (34,50 YTL)

(6) SAYILI TARİFE

Pasaport, vize, ikamet tezkeresi,

Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları ve yaban-

cılara verilecek çalışma izin belgesi harçları:

(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)

I- Pasaport Harçları:

1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

6 aya kadar olanlar (80,80 YTL)

1 yıl için olanlar (115,40 YTL)

2 yıl için olanlar (194,70 YTL)

3 yıl için olanlar (278,30 YTL)

3 yıldan fazla süreli olanlar (394,40 YTL)

Umuma mahsus münferit ve müşterek

pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi

için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı

7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz.

Süre uzatımları da aynı miktarda

harca tabidir.

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun

18 inci maddesinde yer alan yabancılara mah-

sus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fık-

radaki esaslara göre, umuma mahsus münferit

ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar

aynen alınır.

3. Muteberlik müddeti sona eren

pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı,

bu pasaportların sürelerinin bitimi tari-

hinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

II- Vize müracaat ve vize harçları:

(5035 sayılı Kanunun37 nci maddesi ile değişen şekli)

1. Giriş vizeleri:

a) Tek giriş (138,80 YTL)

b) Müteaddit giriş (464,40 YTL)

2. Transit vizeleri

a) Tek transit (138,80 YTL)

b) Çift transit (278,30 YTL)

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için

1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

(5035 sayılı Kanunun 37 nci mad-

desi ile değişen fıkra.Yürürlük:1.1.2004)

Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat

harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı

alınması gerektiği ile harç tutarlarının

tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutu-

larak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

3. Yabancıların Türkiye'den çıkış-

larında istekleri üzerine verilecek münferit

pasaportlara ait dönüş vizeleri (231,90 YTL)

III- Yabancılara verilecek ikamet

tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanu-

nun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1.1.2004)

1 aya kadar her gün için (5,50 YTL)

(Bu tutar ilk ay için tezkere başına

(10,00 YTL)'den az, (50,00 YTL)'den çok olamaz.)

1 aydan sonraki her ay için (33,30 YTL)

İlk aydan sonraki aylara ait harcın

hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

(4731 sayılı Kanunun 6'ncı mad-

desiyle eklenen cümleler.Yürürlük:30.12.2001)

(İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin

uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife

itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini

engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve

gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası

ile tahsil edilir.)

(4761 sayılı Kanunun 7'nci mad-

desiyle eklenen cümle.Yürürlük:22.6.2002)

İkamet tezkeresi harçlarının tespitine,

mütekabiliyet esası göz önünde tutularak,

Maliye Bakanlığı yetkilidir.

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları (80,80 YTL)

IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzin

Belgeleri:(4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi

ile eklenen bölüm.Yürürlük:6.9.2003)

1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) (71,30 YTL)

b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) (214,20 YTL)

Süre uzatımları da aynı miktarda

harca tabidir.

2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi: (357,10 YTL)

3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi: (714,40 YTL)

Çalışma izin belgesi harçlarının

tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz

önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

(7) SAYILI TARİFE

Gemi ve Liman Harçları

I- Gemi sicil işlemleri:

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum

tonilatosundan: (0,08 YTL)

(69,30 YTL)'den az, (4.648,30 YTL)'den çok olamaz.)

2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin

ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa

yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde

satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel

üzerinden (Binde 18)

(Belge mevcut olmaması veya belgede

bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden

küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden

harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi

zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye

kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli

üzerinden (Binde 4,5)

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üze-

rine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı

tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 4,5)

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler

üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağla-

nan borç miktarı üzerinden (Onbinde 9)

6. Kira mukavelelerinin gemi sicili-

ne şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli

toplamı üzerinden (Onbinde 9)

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin

terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını

aşamaz) (6,50 YTL)

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt dü-

zeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan

(6,50 YTL)'den az, (115,90 YTL)'den çok olamaz.) (0,08 YTL)

9. İstek üzerine verilen ve gemi

siciline atıf yapılmış olan belge suretleri

ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler

dahil) (3,10 YTL)

II. Liman işlemleri:

1. Denize elverişlilik belgesi:

En az (22,90 YTL) maktu harca ilave

olunarak aşağıdaki tariye göre harç alınır:

İlk 150 tonilato için beher rüsum

tonilatosundan (0,27 YTL)

Sonra gelen 350 tonilato için beher

rüsum tonilatosundan (0,15 YTL)

500 tonilatodan yukarı beher rüsum

tonilatosundan (Harç tutarı (697,00 YTL)'den

çok olamaz.) (0,06 YTL)

2. Ölçme Belgesi:

En az (46,20 YTL) maktu harca ilave olarak

aşağıdaki tariye göre harç alınır:

İlk 150 tonilato için beher rüsum

tonilatosundan (0,35 YTL)

Sonra gelen 350 tonilato için beher

rüsum tonilatosundan (0,35 YTL)

Sonra gelen 2.500 tonilato için

beher rüsum tonilatosundan (0,27 YTL)

3.000 tonilatosundan yukarısı için

beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı

(1.859,10 YTL)'den çok olamaz) (0,15 YTL)

3. Yola elverişlilik belgesi:

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden (13,60 YTL)

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden (22,90 YTL)

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden (46,20 YTL)

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden (57,70 YTL)

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler

harçtan muaftır.

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak

şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan (0,27 YTL)

(34,50 YTL)'den az

(1.161,90 YTL)'den çok olamaz)

5. Gemi jurnallarının liman idare-

lerinde tasdiki (5,30 YTL)

6. Yeterlik belgesi harçları:(5035

sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen

fıkra.Yürürlük:1.1.2004)

a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/

Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol

İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti,

Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz

Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve

Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı (34,50 YTL)

b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz

Kılavuz Kaptanı (22,90 YTL)

c)Birinci Zabit, İkinci Makinist,

Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,

Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam,

1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam

Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı (13,60 YTL)

d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist,

Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti,

Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı (10,00 YTL)

7. Türk denizci kütüğüne kayıt suret-

lerinden (Fotokopiler dahil)(5035 sayılı Kanunun

38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1.1.2004)

Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelen-

dirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası

Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları

ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri (6,50 YTL)

8. Gemi sörvey belgeleri:

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük

gemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, ulus-

lararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi

telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf

emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı

olmak üzere)

En az (11,20 YTL)

maktu harca ilave olarak beher rüsum

tonilatosundan (0,03 YTL)

Her belgenin harç tutarı

(115,90 YTL)'den çok olamaz.

b) Muafiyet belgesi (22,90 YTL)

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin

konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de

aynı miktarda harç alınır.)

9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 maddesiyle

eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)

En az 22,90 Yeni Türk Lirası maktu harca ilave

olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,27 YTL)

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,15 YTL)

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

(Harç tutarı 697,00 Yeni Türk Lirasından çok olamaz.) (0,06 YTL)

10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 maddesiyle

eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

(5,00 YTL)

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

(10,00 YTL)

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

(20,00 YTL)

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

(40,00 YTL)

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

(50,00 YTL)

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

(8) SAYILI TARİFE

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

I- İmalat ruhsatları:

1. Müstahzar ruhsatnameleri:

Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların

ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca

verilecek ruhsatnameler:

a)Memleket dışında imal olunup

ithal edilenler (464,50 YTL)

b)Memleket içinde imal olunanlar (232,10 YTL)

c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak

tahlillerden alınacak gider karşılığı:

-Hariçten ithal edilenler (232,10 YTL)

-Memleket içinde imal olunanlardan (115,90 YTL)

2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı

Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.

Yürürlük:31.7.2004)

a) Başvuru harcı (8,10 YTL)

b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri

(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.) (8,10 YTL)

c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı (39,30 YTL)

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı (39,30 YTL)

e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı (39,30 YTL)

f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik

süresince her yıl tahsil edilir.) (39,30 YTL)

g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model

belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;

- Devir (39,30 YTL)

- Veraset (39,30 YTL)

- Lisans (44,90 YTL)

- Rehin (39,30 YTL)

- Mevki fiil (39,30 YTL)

h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı (44,90 YTL)

3. Endüstriyel tasarımlar:

a) Tekli tasarım başvuru harcı (12,40 YTL)

b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı (32,40 YTL)

c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı (7,00 YTL)

d) Tasarım tescil harcı (13,10 YTL)

e) Yenileme harcı (her bir yenilemede) (77,00 YTL)

f) Süre uzatımı ile yenileme

(6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme) (115,70 YTL)

g) Devir şerhi tescil (39,30 YTL)

h) Lisans işlemi kayıt harcı (77,00 YTL)

ı) Veraset ve intikal işlemi harcı (22,40 YTL)

i) Birleşme kayıt harcı (57,70 YTL)

j) Rüçhan hakkı kayıt harcı (44,90 YTL)

k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi (13,10 YTL)

l) Menşei memleket belgelerinden (44,90 YTL)

m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı (278,00 YTL)

4. Markalar:

a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için) (32,40 YTL)

b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için

ek olarak) (32,40 YTL)

c) Marka yenileme harcı (83,80 YTL)

d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı (111,70 YTL)

e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı (68,00 YTL)

f) Marka devir işlemi kayıt harcı (62,30 YTL)

g) Lisans kayıt ve yenileme harcı (111,70 YTL)

h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı (41,10 YTL)

ı) Rehine işlemi kayıt harcı (64,50 YTL)

i) Rüçhan hakkı kayıt harcı (44,90 YTL)

j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı (32,40 YTL)

k) Öncelikli başvuru harcı (520,40 YTL)

l) Uluslararası başvuru harcı (32,40 YTL)

5. Coğrafi işaretler:

a) Başvuru harcı (8,10 YTL)

b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı (8,10 YTL)

c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti

düzenleme harcı (8,10 YTL)

6. Marka ve patent vekillerinden:

a) Sicil kayıt harcı (111,70 YTL)

b) Sicil yenileme harcı (111,70 YTL)

c) Marka ve patent vekilliği belge harcı (111,70 YTL)

II- İhracatçı ruhsatnameleri ve

İthalatla ilgili belgeler:

(4369 sayılı Kanunun 82'inci mad-

desiyle kaldırılmıştır.)

III- Maden arama ruhsatnameleri,

işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:

1. Maden arama ruhsatnamesi talep-

lerinden (139,10 YTL)

2. Maden arama ruhsatnameleri

(Her yıl için) (348,30 YTL)

3. Önişletme ruhsatnameleri

(Her yıl için) (1.219,80 YTL)

4. Maden işletme ruhsatnameleri

(Her yıl için)

a) 10 yıla kadar olan (10 dahil)

işletme ruhsatnameleri (2.091,60 YTL)

b) 15 yıla kadar olan (15 dahil)

işletme ruhsatnameleri (2.440,00 YTL)

c) 40 yıla kadar olan (40 dahil)

işletme ruhsatnameleri (3.486,10 YTL)

d) 60 yıla kadar olan (60 dahil)

işletme ruhsatnameleri (5.229,20 YTL)

5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre

verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları

(Her yıl için) (6.972,50 YTL)

6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince

verilecek ruhsatnameler (Her yıl için) (232,10 YTL)

7. Arama, önişletme ve işletme ruh-

satnameli sahalarla işletme imtiyazlı saha-

lara fenni nezaretçi tayini taleplerinden (174,00 YTL)

8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme,

uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve

taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına

alınması taleplerinden (871,20 YTL)

Maden arama ruhsatnamesi, önişletme

ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme

ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı

maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması

taleplerinin devir ve intikalleri sırasında,

bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar

yeniden alınır.

IV- Petrol işlemleri:

1. Sicil işlemleri:

a)Arama ve işletme ruhsatnameleri,

kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin

tescilinden (174,00 YTL)

b)Arama ve işletme ruhsatnameleri,

kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden (208,80 YTL)

c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde

ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden (104,30 YTL)

d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile

belgelerin devirlerinin veya bunların sahip-

lerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında,

diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı

tanınmasının tescilinden (174,00 YTL)

e)Diğer hususların tescilinden (69,30 YTL)

2. Ruhsatlar:

a)Müsaade vesikaları (464,50 YTL)

b)Arama ruhsatnameleri (697,00 YTL)

c)İşletme ruhsatnameleri (5.810,40 YTL)

d)Belgeler (697,00 YTL)

Arama ve işletme ruhsatnameleri ile

belgelerin temdit veya devrinden aynı miktar-

da harç alınır.

3. Tarifelerin tasdiki (115,90 YTL)

V- Satış ruhsatnameleri:

1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi

ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31.12.2003)

2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile

yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31.12.2003)

3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine

verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus

sayımına göre):

Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde (9,00 YTL)

Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde (22,90 YTL)

Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde (46,20 YTL)

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri

toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat

harçları:

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat

işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi

maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri

açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsat-

nameler (Son nüfus sayımına göre):

Nüfusu 30.000'e kadar olan

mahallerde (232,10 YTL)

Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında

olan mahallerde (464,50 YTL)

Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında

olan mahallerde (697,00 YTL)

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında

olan mahallerde (1.161,90 YTL)

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı

olan mahallerde (2.323,90 YTL)

VI- Meslek erbabına verilecek tezkere,

vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:

1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:

Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatna-

meler (Son nüfus sayımına göre):

Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller

için (22,90 YTL)

Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında

olan mahaller için (46,20 YTL)

Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında

olan mahaller için (115,90 YTL)

Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında

olan mahaller için (185,70 YTL)

Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında

olan mahaller için (278,60 YTL)

Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında

olan mahaller için (371,60 YTL)

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında

olan mahaller için (464,50 YTL)

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan

mahaller için (697,00 YTL)

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:

a)Programlarının Türk yüksek mühendis

ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına

muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek

mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden

diploma almış olanlara usulüne göre verilecek

ruhsatnameler (232,10 YTL)

b)Programlarının Türk Teknik Okulu

mühendis kısmı programlarına muadil olduğu

kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar

eğitim müessesesinden diploma almış olanlara

usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler (139,10 YTL)

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:

a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk

hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları (232,10 YTL)

b)Yabancı memleketlerde ihtisas

yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas

vesikaları (232,10 YTL)

c)Yabancı memleketlerin tıp fakülte-

sinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti

hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere veri-

lecek mezuniyet vesikaları (232,10 YTL)

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:

a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan

Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas

vesikaları (232,10 YTL)

b)Yabancı memleketlerde ihtisas

yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek

ihtisas vesikaları (232,10 YTL)

c)Yabancı memleketler mektep

veya fakültelerinden mezun Türk kimyager-

lerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere

verilecek mezuniyet vesikaları (232,10 YTL)

5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:

Yabancı memleketler dişçi mektep

veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine

Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek

mezuniyet vesikaları (232,10 YTL)

6. Veterinerlere ait mezuniyet

vesikaları:Yabancı memleketler mektep veya

fakültelerinden mezun olan veterinerlere

Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek

mezuniyet vesikaları (92,70 YTL)

7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verile-

cek ruhsatnameler:

a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak

olan hemşire,ebe ve sünnetçilere verilecek

ruhsatnameler (69,30 YTL)

b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden

mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık

memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı

sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler (69,30 YTL)

c)Sağlık okullarından ve kolejlerin-

den mezun olanlara verilecek şahadetnameler (69,30 YTL)

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:

Hususi Kanununa göre verilecek fenni

gözlükçülük ruhsatnameleri (348,30 YTL)

9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri

a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere

verilecek açma ruhsatnameleri:

20 yataklıya kadar olanlar (464,50 YTL)

20-50 yataklıya kadar olanlar (697,00 YTL)

50-100 yataklıya kadar olanlar (1.161,90 YTL)

100 yatak veya daha yukarı olanlar (1.859,10 YTL)

(Son nüfus sayımına göre nüfusu

200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak

hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)

b)Radyoloji, radyo ve elektrikle

teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi mües-

seseleri açmak için verilecek ruhsatnameler (464,50 YTL)

10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler:

Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller

yapılan ve misli teamüller aranılan umuma

mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları

açmak için verilecek ruhsatnameler (232,10 YTL)

11.Avukatlık ruhsatnameleri:

Hususi Kanunu mücibince verilecek

avukatlık ruhsatnameleri (232,10 YTL)

12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu

maddesi ile kaldırılmıştır.)

13. Eski eserler ve define arama

ve sondaj ruhsatnameleri:

Eski eser ve define arama sondaj

ruhsatnamelerinden :

a)Eski eser araştırmaları için verilecek

hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için) (46,20 YTL)

b)Eski eser araştırmaları için verilecek

sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için) (22,90 YTL)

c)Define araştırmaları için verilecek

ruhsatnameler (Beher iki ay için) (115,90 YTL)

14.Gümrük müşavirlerine verilecek

izin belgeleri: (4503 sayılı Kanunun 4 üncü

maddesi ile değişen şekli)

Gümrük müşavirliği izin belgesi (929,50 YTL)

Gümrük müşavir yardımcısı izin

belgesi (464,50 YTL)

15. Avcılık belgesi (5228 sayılı

Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent.

Yürürlük:31.7.2004):

Hususi Kanunu gereğince verilecek

avcılık belgeleri (Her yıl için)

a) Avcı derneklerine dahil

olanlardan (61,10 YTL)

b) Avcı derneklerine dahil

olmayanlardan (66,70 YTL)

16. Silah taşıma ve bulundurma

vesikaları:(5035 sayılı Kanunun 39 uncu mad-

desi ile değiştirilen bent. Yürürlük:1.1.2004)

a)Resmi makamlar tarafından gerçek

kişilere verilecek silah taşıma müsaade

vesikaları (Her yıl için) (278,00 YTL)

b)Bulundurma vesikaları (444,80 YTL)

c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu

maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1.1.2004)

Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek

ruhsatnameleri (11,10 YTL)

17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu

maddesi ile kaldırılmıştır.)

18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve

82'nci maddeleri ile değişen bent.

Yürürlük;29.7.1998) Özel okul ve özel

dersane işletme ruhsatnameleri:

a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan

(Her yıl için) (464,50 YTL)

b)Lise seviyesindeki özel okullardan

(Her yıl için) (929,50 YTL)

c)Özel dersanelerden (Her yıl için) (929,50 YTL)

d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi

ile eklenen bent.Yürürlük:31.12.2003)

Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü madde-

sine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü

kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek

okul açma belgelerinden (Her yıl için),

Son nüfus sayımına göre;

Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde (314,30 YTL)

Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde (628,70 YTL)

Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde (943,00 YTL)

(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel

eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca

tasdik olunan özel okullar hariç)

19. Turizm müessese belgeleri:

Merkez turizm komitesinin kararı ve

Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine

a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi

kuruluş belgesinden (69,30 YTL)

b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi

kuruluş belgesinden (115,90 YTL)

c)İkinci sınıf turizm müessesesi

kuruluş belgesinden (139,10 YTL)

d)Birinci sınıf turizm müessesesi

kuruluş belgesinden (185,70 YTL)

e)Lüks sınıf turizm müessesesi

kuruluş belgesinden (278,60 YTL)

f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi

işletme belgesinden (69,30 YTL)

g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi

işletme belgesinden (115,90 YTL)

h)İkinci sınıf turizm müessesesi

işletme belgesinden (139,10 YTL)

i)Birinci sınıf turizm müessesesi

işletme belgesinden (185,70 YTL)

j)Lüks sınıf turizm müessesesi

işletme belgesinden (278,60 YTL)

Turistik müessese harcı alınır.

20. Müteahhitlik karneleri:

Karnede yazılı değer üzerinden

(Geçerlilik süresi sonuna kadar) (Binde 0,18)

Ancak, bu miktar

(4.648,30 YTL)'den fazla olamaz.

VII- Okul diplomaları:

1. (4369 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle

kaldırılmıştır.)

2. Lise veya bu dereceye muadil okul-

larda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve

enstitülerinden mezun olacaklara verilecek

diplomalar (3,10 YTL)

3. Üniversite haricinde kalan yüksek

okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek

okul ve enstitülerinden mezun olacaklara veri-

lecek diplomalar (4,80 YTL)

VIII- Telsiz harçları:(3293 Sayılı Kanunun

7'nci maddesi ile kaldırılmıştır.)

IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:

Kapalı devre televizyon sistemi kurulması

ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek

Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden

(Her yıl için)

a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden

sistemlerden (697,00 YTL)

b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden

sistemlerden (1.394,20 YTL)

c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden

sistemlerden (2.789,00 YTL)

d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı

ihtiva eden sistemlerden (4.067,10 YTL)

Birden fazla kanal ihtiva eden sis-

temlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil

edilir.

Genel ve katma bütçeli daire ve idare-

lerle il özel idareleri, belediye ve köyler ta-

rafından kurulan kapalı devre televizyon sistem-

leri bu harca tabi tutulmazlar.

X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre veri-

len ruhsatname harçları:

(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi

ile değişen şekli)

1- Genel antrepo izin belgeleri:

a) Genel antrepo işletmeciliği izin

belgelerinden:

-Açma (12.202,20 YTL)

-İşletme (Her yıl için) (4.067,10 YTL)

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya

satış mağazası izin belgelerinden:

-Açma (8.134,70 YTL)

-İşletme (Her yıl için) (4.067,10 YTL)

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük

hattı dışı eşya satış mağazası izin belge-

lerinden:

-Açma (8.134,70 YTL)

-İşletme (Her yıl için) (4.067,10 YTL)

d) Yat limanlarında gümrük hattı

dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

-Açma (8.134,70 YTL)

-İşletme (Her yıl için) (4.067,10 YTL)

e) Uluslararası faaliyetlerin gerek-

tirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış

mağazası açma izin belgelerinden (2.033,40 YTL)

f) Gümrük hattı dışı eşya satış

mağazalarına ait depo açma izin belgele-

rinden (2.033,40 YTL)

2- Özel antrepo izin belgeleri:

-Açma (6.100,80 YTL)

-İşletme (Her yıl için) (3.021,30 YTL)

3- Geçici depolama yeri izin

belgeleri:

a) Geçici depolama yeri işletme-

ciliği izin belgelerinden:

-Açma (12.202,20 YTL)

-İşletme (Her yıl için) (4.067,10 YTL)

b) Eşya sahibine ait geçici depolama

yeri izin belgelerinden:

-Açma (6.100,80 YTL)

-İşletme (Her yıl için) (3.021,30 YTL)

XI- Finansal faaliyet harçları(5035 sayılı

Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen şekli.)

1- Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

a) Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak

bankalar ile yabancı bankaların Türkiye'de

açtıkları ve açacakları Merkez Şubelerine

ilişkin izin belgeleri (Her yıl için) (94.791,50 YTL)

b) Serbest bölgelerde faaliyet

göstermek üzere kurulacak bankalar ve

açılacak yabancı banka şubelerine ilişkin

belgeler (Her banka ve şub


SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)