Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

Dokümanın Başlığı
:
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
25 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

25 Ağustos 2006 CUMA

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26270

\n

\n

TEBLİĞ

\n

\n

Maliye Bakanlığından:

\n

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

\n

(SERİNO: 51)

\n

\n

4921sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin II-Kadastro ve Tapulama İşlemleri başlıklı bölümünde kadastro harçlarına yer verilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kadastro Müdürlükleri'nce yapılan kadastro yenileme işlemleri bu bölümde yer alan hükümlere göre harca tabi tutulmuştur. Ancak bu bölüme (d) fıkrasından sonra gelmek üzere 50352sayılı Kanunun 36ncımaddesi ile eklenen paragrafla "Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmayacağı" hükme bağlanmıştır.

\n

Bu hükme göre, 1/1/2004 tarihinden itibaren kadastro yenileme işlemlerinden harç aranılmamaktadır.

\n

Öte yandan, 55353sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun 5 inci maddesinde "1/1/2004 tarihinden önce yapılan kadastro yenileme işlemleri dolayısıyla 492 sayılı Harçlar Kanununa göre harç tahakkuk ettirilmez. Tahakkuk ettirilmiş ancak tahsil edilememiş olan harçlar ile bunlara ilişkin vergi cezaları ve fer'i alacaklar terkin edilir. Tahsil edilmiş tutarlar, mükelleflerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yazılı başvuruları üzerineredve iade edilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir." hükmü yer almıştır.

\n

>Yapılan bu düzenleme ile 1/1/2004 tarihinden önce yapılan kadastro yenileme işlemlerinden harç aranılmaması, tahakkuk etmiş harçların kayıtlardan terkin edilmesi, tahsil edilmiş olanların ise bu Kanunun yayımlandığı 8/7/2006 tarihinden itibaren bir yıl içinde mükelleflerin yazılı başvurusu üzerineredve iade edilmesi öngörülmüştür.

\n

Maddenin uygulaması ile ilgili aşağıda açıklanan usul ve esaslar dahilinde işlem yapılacaktır.

\n

A) Vergi dairesince yapılacak işlemler:

\n

1-1/1/2004 tarihinden önce yapılan kadastro yenileme işlemleri nedeniyle kadastro idarelerinden vergi dairelerine intikal eden ancak bugüne kadar tahakkuk ettirilmemiş olan kadastro yenileme işlemlerine ait harçların tahakkukundan vazgeçilecektir.

\n

2 - Kadastro yenileme işlemleri ile ilgili olarak vergi dairelerince tahakkuk ettirilmiş ancak bugüne kadar tahsil edilmemiş olan kadastro harçları ve bununla ilgili diğer fer'i alacaklar kayıtlardan terkin edilecektir.

\n

3 - 1/1/2004 tarihinden önce yapılan kadastro yenileme işlemleri nedeniyle 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmiş olan kadastro harçları, 8/7/2006 tarihinden itibaren bir yıl içinde mükelleflerin yazılı başvurusu üzerine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümlerine göre ilgilisineredve iade edilecektir.

\n

4 - Kadastro yenileme işlemlerine ait kadastro harçları ile ilgili olarak yargı mercilerinde gerek idare, gerekse mükelleflerce açılmış olan davalarla ilgili yürütülmekte olan ihtilaflardan vazgeçilecektir.

\n

>B) Mükelleflerce yapılacak işlemler:

\n

Mükelleflerin, ödedikleri kadastro yenileme harçlarını geri alabilmek için 8/7/2006 tarihinden itibaren bir yıl içinde ödemenin yapıldığı vergi dairesine bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Vergi dairesine yapılacak başvuru sırasında tahsilat makbuzunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

\n

Tebliğ olunur.

\n

-----------

\n

117/7/1964 tarih ve 11756 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

\n

22/1/2004 tarih ve mükerrer 25334 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

\n

38/7/2006 tarih ve 26222 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

\n

\n

\n

\nEn Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)