Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
12 Ocak 2019
Resmi Gazete Sayısı
:
30653
Resmi Gazete Görüntüsü
:


12 Ocak 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30653

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TEKNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –17/10/2011tarihli ve 28087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 –(1) Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Merkezden yararlanan akademik birimlerin temsiline de özen gösterilerek Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan uzun süre görevlendirilen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.


>(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez olağan veya gerektiğinde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 12ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. Müdür bu yetkisini yardımcılarına devredebilir.”


>MADDE 4 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 –Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/10/2011

28087En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)