Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İbn Haldun Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- İbn Haldun Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
15 Mayıs 2020
Resmi Gazete Sayısı
:
31128
Resmi Gazete Görüntüsü
:


15 Mayıs 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31128

YÖNETMELİK

İbnHaldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

 YÖNETMELİK

MADDE 1 –25/9/2018tarihli ve 30546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananİbnHaldun Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birinci sınıfa yeni başlayan ve intibak işlemi olmayan öğrenciler en çok 38AKTS’likders alma hakkına sahiptirler.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 20ncimaddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle ikinci cümle olarak eklenmiştir.

“Ancak, bir çiftanadalveyayandalprogramına kayıtlı olan öğrenciler, bu programlardan alacakları dersler ile ana dallarından alacakları derslerin çakışması halinde, her iki dersin öğretim üyeleri ile danışmanlarının onayını almaları halinde bu derslere birlikte kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


>“(1) Bir dersin ölçme-değerlendirmesi için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. İlgili yönetim kurulları tarafından yıllık olarak okutulması kabul edilen dersler için ise en az bir ara sınav ve yılsonu sınavı yapılır. Hangi programlarda bütünleme sınavı yapılacağına Senatoda karar verilir ve bütünleme sınavı tarihleri akademik takvimde ilan edilir. Öğretim elemanı ödev, proje,laboratuvar, sınıf içi uygulama gibi çalışmaları da ölçme-değerlendirmeye katabilir. Yarıyıl sonu, yılsonu ve bütünleme sınavı yazılı olarak yapılır. Ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile sınavlar sözlü, sözlü ve yazılı veya uygulamalı olarak da yapılabilir. Yarıyıl sonu, yılsonu ve bütünleme başarı notunun verilmesinde tüm sınav ve ölçme-değerlendirme sonuçları, yarıyıl içi çalışmalar, derslere devam ve katılım göz önünde tutulur. Bütünleme sınavı yapılan derslerde; yarıyıl sonu ya da yılsonu sınavına girme hakkı elde eden öğrencilerden bu sınavda başarısız olanlar ile sınava girme şartlarını sağladığı halde bu sınava giremeyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir. Yarıyıl sonu ya da yılsonu sınavına mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrencilerin mazeretleri ilgili FYK tarafından kabul edildiği takdirde bu haklarını bütünleme sınav döneminde kullanırlar.”


>MADDE 4 –Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğegirer.

MADDE 5 –Bu Yönetmelik hükümleriniİbnHaldun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2018

30546En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)