Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
24 Eylül 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31608
Resmi Gazete Görüntüsü
:


24 Eylül 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31608

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

İÇME SUYU TEMİN EDİLEN SULARIN KALİTESİ VE ARITILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –6/7/2019tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan yerüstü suları (drenaj, dere, göl, gölet, baraj, deniz suyu gibi) ve yeraltı suları (kuyu, kaynak,kaptaj, tünel, galeri gibi) ile ilgili esasları, kalitekriterleriile suların içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilmesi için belirlenmesi gereken arıtma sınıflarını ve arıtma veriminin tespiti ile içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve işletilmesine ilişkin hususları belirlemektir.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 2ncimaddesinin birinci fıkrasında yer alan “planlanan suların” ibaresi “planlanan yerüstü ve yeraltı sularının” olarak, “tespitine” ibaresi “tespitine, projelendirilmesine ve işletilmesine” olarak değiştirilmiştir.


>MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) İçme ve kullanma suyu: Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan,orjininebakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve17/2/2005tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin eki Ek-1' deki parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen suları,”

“d) Basit fiziksel arıtma: Basitfiltrasyonsistemleri kullanılarak fiziksel ayırma yapılan arıtma işlemini,

e) Dezenfeksiyon: Suda bulunan mikroorganizmaları fiziksel ya da kimyasal araçlar ile yok eden veya etkisiz hale getiren arıtma işlemini,

f) Fiziksel arıtma: Suyun içeriğindeki partiküllerin fiziksel özelliklerine (partikülbüyüklüğü, viskozite, yoğunluk gibi) bağlı olarak yapılan ızgara, çökeltme vefiltrasyongibi fiziksel ayırma prosesleri ile yapılan arıtma işlemini,

g) İçme suyu arıtma tesisi: Yerüstü ve yeraltı sularının kalitesini içme suyu standartlarına getirmek için çeşitli arıtmaproseslerininkullanıldığı tesisi,


>ğ) İleri arıtma: Konvansiyonel arıtmaprosesleriile giderilemeyen fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik içeriğin giderilmesi içinadsorbsiyon, ilerioksidasyon, iyon değiştirme,membranfiltrasyongibi prosesler ile yapılan arıtma işlemini,

h) Kimyasal arıtma: Suyun içeriğindekipartiküllerinkimyasal özelliklerine bağlı olarakkoagülasyon,flokülasyonve dezenfeksiyon gibi kimyasal ilavesi ile yapılan arıtma işlemini,”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 6ncımaddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Yerleşim yerleri dışında bulunan ve kalite açısındanA1kalite kategorisinde olan yeraltı sularından su temin edildiği durumda, su kaynağının kirlenmemiş olmasına binaen basit fiziksel arıtma yapılmadan sadece dezenfeksiyon ile arıtılan suyun yerleşim yerlerine iletimi; İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerini sağlamak kaydıyla yeterlidir. Bu hükmün uygulanması için yukarıda bahsedilen özelliklere sahip yeraltı sularından su temin eden İdare, fiziksel arıtmadan muaf tutulmak için yeraltı suyu analiz sonuçları ile birlikte Bakanlığa başvurur ve uygun görüş alınmasına müteakip bu uygulamayı gerçekleştirir. Ancak suyu kullanan idarenin teknik değerlendirmesine dayanan beyanına istinaden tektonik özellikleri gereği deprem riski taşıyan fay hatlarındaki kırılmalar sebebiyle yeraltı suyu kalitesinde değişimlerin olması muhtemel olduğu bölgelerdeki kuyular ve fiziksel şartları itibariyle kirlenme ihtimali bulunan kuyular, bu fiziksel arıtma muafiyetinden hariç tutulur, fiziksel arıtma ve dezenfeksiyonun birlikte yapılması gerekir.


>(6) Kuyu, pınar, kaynak,kaptaj, tünel, galeri ve benzeri yapılara sızma olması muhtemel kırsal ve/veya karstik özelliğe sahip yerleşim yerlerinden su temin edilirken UV dezenfeksiyonunun ardından klor ile dezenfeksiyon yapılır.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İçme suyu arıtma tesislerinin verimli şekilde işletilmesinin sağlanması maksadıyla istihdam edilecek teknik personelin eğitilmesine ve sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Enerji verimi

MADDE 8/A –(1) İçme suyu arıtma tesislerinde elektrik enerjisi verimli bir şekilde kullanılır. İçme suyu arıtma tesislerinin proje aşamasında hidrolik olarak iyi planlanması, içme suyu standartlarını sağlayacak şekilde malzemenin ömrü, fiyatı, işletme maliyeti gibi faktörler de göz önünde bulundurularak az enerji tüketen arıtmaprosesive ekipmanların seçilmesi gerekir. İşletmedeki tesislerde kullanılanproseslerenerji ve arıtma verimi açısından takip edilir ve enerji tüketimlerinin kabul edilebilir aralıkta olup olmadığı belirlenir. Enerji verimi için tesiste gerekliprosesrevizyonu ve ekipman değişimi yapılır, tesisi işleten personelin eğitilmesi sağlanır.


>(2) İçme suyu arıtma tesisleri ve bu tesislereentegre olanve bağımsız olarak faaliyet göstermesi mümkün olmayan diğer tesislerin elektrik tüketiminde sanayi abone grubunda değerlendirilebilmesi için tesisin içme suyu arıtma tesisi olduğuna, diğer tesislerin arıtma tesisine entegre olan ve bağımsız olarak faaliyet göstermesi mümkün olmayan tesis olma şartını sağladığına ve içme suyu arıtma tesisi ile bütünlük arz edecek şekilde bağlantılı olduğuna dair belge, içme suyu arıtma tesisini işleten İdarenin başvurusu üzerine Bakanlık tarafından verilir. İdare, içme suyu arıtma tesisi ve ilgili diğer tesislerin özelliklerine ve konumuna ilişkin bilgileri başvuru esnasında Bakanlığa sunar.”

MADDE 7 –Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yeraltı sularından su temininin planlandığı etüt çalışmaları esnasında Ek-1’deki parametrelere göre yapılan iki adet analizinA1sınıfında çıkması durumunda, yeni bir analize ihtiyaç duyulmaz. Söz konusu yeraltı suları işletmeye alındıktan sonraki kalite izlemeleri ilgili mevzuata uygun olarak yapılmaya devam edilir.”


>“(3) Etüt çalışmaları devam eden su temin projelerinde bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önceki son beş yıl içerisinde yapılmış analizler var ise bu analizler dikkate alınır ve ilave olarak en az bir defa daha Ek-1’deki parametreler analiz edilir.

(4) İçme suyu temin edilen yeraltı suyu kuyularının işletilmesi esnasında bu Yönetmelik uyarınca izlemeleri yapılırken, aynı yeraltı suyu kütlesi sınırları içerisinde kalması durumunda il ve ilçe merkezlerini temsil edecek şekilde her bir ilçede bulunan ve en yüksek miktarda suyun çekildiği kuyu, numune alma noktası olarak belirlenir ve buna göre içme suyu kalite analizleri yapılır.”

MADDE 9 –Aynı Yönetmeliğin 12ncimaddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Büyükşehir belediyeleri dışında kalan yerlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, içme ve kullanma suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan yerüstü su kaynaklarında Bakanlıkça hazırlanan havza izleme programlarına göre Ek-1’de verilen parametreler doğrultusunda izleme yapar. Arıtma tesisi giriş ve çıkış suyunda ise belediyeler tarafından izleme yapılır.”

MADDE 10 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Belde, mahalle ve köylerde izleme

GEÇİCİ MADDE 1 –(1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına DairKanun ilebüyükşehir belediyelerine bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde tüzel kişiliği kaldırılarak köy iken mahalle olan ve belediye iken belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılan yerler ile büyükşehir dışındaki il belediyelerinin il ve ilçe merkez sınırları haricindeki belde ve köylerinde, temin edilen suyun yalnızca aynı yerleşim sınırları içinde kullanılması halinde Ek-1’de yer alan parametrelere göre yapılacak izleme 2025 yılına kadar yılda bir defa yapılır.”

MADDE 11 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 –Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/7/2019

30823SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)