Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
1 Ekim 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31615
Resmi Gazete Görüntüsü
:


1 Ekim 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31615

YÖNETMELİK

Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik,4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ISEM): Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 –(1) Merkezin amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının dışında eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve yaşam boyu eğitim ve öğretimi desteklemek amacıyla sürekli eğitim programları düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrencilerine, personeline, gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurumlarına ve özel sektör kuruluşlarına ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, hizmet içi eğitim programları, sertifika programları, mesleki eğitim ve gelişim kursları ile eğitim programları planlamak, düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.


>b) Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sürekli eğitim ile ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini desteklemek ve katkıda bulunmak.

c) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek.

ç) Merkezin amacına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 –(1) Müdür; Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar. Altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda Müdürün görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:


>a) Merkezi temsil etmek.

b) Çalışma programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

d) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

e) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

f) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 –(1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.


>Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak en az iki ayda bir, gerektiğinde ise olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

b) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemleri ile ilgili esasları belirlemek.


>c) Müdür ile birlikte Merkez bütçesini hazırlamak.

ç) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 11 –(1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren birimlerinde veya istekleri halinde kamu kurumları ya da özel sektör kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az yedi ve en fazla on beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkez çalışmalarını değerlendirerek önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatör ve görevleri

MADDE 12 –(1) Koordinatör, gerekli görüldüğü takdirde, her bir eğitim programını koordine etmek üzere Müdür tarafından görevlendirilir.

(2) Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Eğitim programında görev alacak eğiticileri Müdüre teklif etmek.

b) Eğitim programına ilişkin ders programını düzenlemek.

c) Eğitim programında görev alacak eğiticilerden ders içeriklerini edinerek bunları Müdüre sunmak.

ç) Eğitim programı ile ilgili takvimi belirlemek.

d) Eğitim programının işleyişini takip etmek.

e) Eğitim programında oluşabilecek sorunlara ilişkin gerekli tedbirleri almak ve Müdürü bilgilendirmek.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 –(1)16/5/2013tarihli ve 28649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)