Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
6 Haziran 2020
Resmi Gazete Sayısı
:
31147
Resmi Gazete Görüntüsü
:


6 Haziran 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31147

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MUHASEBE VE FİNANS UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MUFİTAM): İnönü Üniversitesi Muhasebe ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Muhasebe-finans ve işletme tarihi alanlarında bilgi düzeyinin artırılmasına katkı sağlamak için nitel ve nicel araştırma yapmak.

b) Muhasebe-finans ve işletme tarihi alanlarında uygulamalı ve disiplinler arası araştırma altyapısı oluşturmak ve bu konudaki araştırma-geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.

c) İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda bireylerin finansal okuryazarlıklarını arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmek.


>ç) Üretilen akademik çalışmalar ışığında, ülkemiz finans ve ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına politika tavsiyelerinde bulunmak.

d) Akademik çevreler, bankalar, bireysel yatırımcılar ve düzenleyici kuruluşlar ile fikir alışverişinde bulunmak.

e) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmek ve çalışma veri ve sonuçlarının pratikte kullanımını sağlamak.

f) Muhasebe-finans ve işletme tarihi alanlarında bilgi düzeyinin arttırılmasını desteklemek ve yaygınlaştırmak için danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

g) Muhasebe-finans ve işletme tarihi alanları üzerine araştırmalar yapan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma ve projeler yürütmek.

ğ) Muhasebe, finans ve işletme tarihi alanlarında araştırma ve çalışmalarda bulunarak muhasebe ve finans tarihi biliminin Türkiye’de gelişmesine, yaygınlaşmasına öncülük etmek, ortak çalışma ve projeler yürütmek.

h) Dünyanın çeşitli üniversitelerinde bulunan merkezlerle işbirliği içinde araştırma, eğitim ve projeler yürüterek elde edilecek çıktıları uluslararası boyuta ulaştırmayı sağlamak.

ı) Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrencilerin hem akademik hem de pratik yönlerinin gelişimini eğitim ve araştırmalar yoluyla sağlamak.


>i) Bilimsel dergilerde ve yayın organlarında uluslararası standartlarda uygun yayınlar yaparak akademik alana katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Muhasebe, finans ve işletme tarihi konularında nitel ve nicel araştırmalar yapmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

c) Yapılan çalışmaların bilinirliliğini artırmak üzere yayın, bilimsel toplantı, kongre, çalıştay ve konferanslar düzenlemek.

ç) Muhasebe ve finans alanlarında ilgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık desteğinde bulunmak.

d) Üniversite Yönetim Kurulunca verilen veya yapılan ortaklıklardan doğabilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür


>MADDE 8 –(1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

e) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık faaliyet planını ve buna bağlı mali tahmini Rektöre sunmak.

f) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

g) Merkezin akademik, idarî, malî ve teknik yönden işleyişini sağlamak.


>Yönetim Kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversitedeki öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Bunun dışında gerekli hallerde Müdürün çağrısı ile de toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık faaliyet planının hazırlanmasıyla ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin bir sonraki döneme ait faaliyet programını düzenlemek ve mali tahminini hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu, Müdürle birlikte en az beş üyeden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler; Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda uzman kişiler arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez olmak üzere Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)