Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İnönü Üniversitesi Osmanlı Devri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- İnönü Üniversitesi Osmanlı Devri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
6 Haziran 2020
Resmi Gazete Sayısı
:
31147
Resmi Gazete Görüntüsü
:


6 Haziran 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31147

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ OSMANLI DEVRİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi Osmanlı Devri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesi Osmanlı Devri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (OSAM): İnönü Üniversitesi Osmanlı Devri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin müdürünü,

c) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 –(1) Merkezin amacı; Osmanlı devri başta olmak üzere Malatya ve yöresinin Türk tarihi ile ilgili her türlü tarihi, sosyal, hukuki ve dini belge ve bilgilerin tespiti, temini ve değerlendirilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tarihi şuurun oluşması ve canlı tutulmasına katkıda bulunmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler yapmak veya yapılan etkinliklere katkıda bulunmak.

b) Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv merkezi oluşturmak, bu arşiv ve kütüphaneye, özel ve kamu kuruluşlar ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin bağış, satın alma veya kopyalaması suretiyle akışını sağlamak.


>c) Kadı defterleri (şer’iye) sicilleri kataloğu hazırlamak ve bu defterler üzerinde ilmi araştırmalar yapmak.

ç) Üniversitelerde yazılan tezler ve diğer ilmi araştırmalardan Merkezin amacına uygun olanları yayımlamak ve bu maksatla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin amaçlarına uygun olarak araştırma yapanlara destek sağlamak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörün uygun göreceği faaliyet alanlarına destek vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi veya Merkezin faaliyet alanı ile ilgili sosyal bilim dallarının öğretim üyeleri arasından 3 yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.


>(2) Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin sosyal bilim dallarının öğretim üyelerinden iki kişiyi 3 yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün uygun göreceği yardımcılardan biri Müdüre vekalet eder. Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresinin son bulması ile kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantıda başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarına dair faaliyet raporunu Rektöre sunmak.

e) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit edip Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin idari, mali, akademik ve teknik yönden işleyişini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdür tarafından Merkezin çalışma alanları ile ilgili diğer öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.


>(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzeri yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.


>Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi, yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü kararları almak, plan ve program esaslarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporu hazırlamak.

b) Merkezin ödenek veya kadro ihtiyacını ve bütçesini görüşmek.

c) Bir sonraki döneme ait faaliyet programını ve mali tahminini hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 –(1) 30/6/1994 tarihli ve 21976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Osmanlı Devri Adliye Sicilleri Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmenlik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)