Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
22 Ocak 2023
Resmi Gazete Sayısı
:
32081
Resmi Gazete Görüntüsü
:


22 Ocak 2023 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 32081

YÖNETMELİK

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ile öğrenci kayıtları ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ile öğrenci kayıtları ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Alan dışı zorunlu ortak ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,

ç) Baş koordinatör: Fakültede eğitim ve öğretim programlarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu Dekan tarafından görevlendirilmiş Dekan Yardımcısını,


d) Dekan: İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

e) Ders kurulu: Konu bütünlüğünü sağlamak amacıyla aynı program içinde verilen teorik ve uygulamalı derslerin bütününü,

f) Dönem: En az otuz iki haftadan oluşan bir eğitim yılını,

g) Dönem koordinatörü: Dekan tarafından görevlendirilmiş, sorumlu oldukları senenin eğitim ve öğretiminin amaç ve hedefleri doğrultusunda planlanması ve uygulanmasından sorumlu öğretim üyesini,

ğ) Eğitim Koordinasyon Komisyonu (EKK): Dekanın başkanlığında baş koordinatör olarak görevlendirilen Dekan Yardımcısı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalından bir öğretim üyesi ve dönem koordinatörlerinden oluşan ve 3 yıl süreyle görev yapan Komisyonu,

h) Fakülte: İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ı) Fakülte Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

i) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

j) İntörnlük dönemi: Altıncı dönemde klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar uygulamalarını içeren on iki aylık eğitim-öğretim sürecini,

k) Kurul başarı puanı: Ders kurulları puan ortalamasının %60’ı ile kurul genel sınav puanının %40’ının toplamından elde edilen puanı,

l) Kurul sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde okutulan ders kurullarının bitiminde her ders kurulu için yapılan sınavı,


m) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

n) Öğrenci: İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim gören kayıtlı öğrenciyi,

o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ö) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,

p) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından programına göre seçenekler arasından kayıt olduğu dersi,

r) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,

s) Staj: Dönem IV ve V’te anabilim/bilim dallarındaki klinik, ameliyathane ve polikliniklerde yapılan mesleki eğitim ve uygulamaları,

ş) Staj sınavı: Dördüncü ve beşinci dönemlerde görülen her bir stajın bitiminde yapılan sınavı,

t) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,

u) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıtlar, İlişik Kesme, Danışman Atanması,

Kimlik Kartı, Yatay Geçiş ve İntibak

Öğrenci kabul-kayıt

MADDE 5- (1) Fakülteye öğrenci kabulü ve kaydı için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak.

b) ÖSYM tarafından o öğretim yılında yapılan merkezi sınavla kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Hekimlik yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmamak.


ç) 5/5/2022 tarihli ve 31826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre istenen belgeleri sağlamak.

(2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

Kayıt yenileme

MADDE 6- (1) Öğrenciler her öğretim yılı başında öğrenim ücretini yatırdıktan sonra akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(2) Öğrenim ücretini ödemeyen/kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin öğrenim ücretini ödemediği/kayıt yenilemediği yıl öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt dondurma ve kayıt silme

MADDE 7- (1) Öğrencilerin kaydı, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu, haklı ve geçerli sebepler ve ilgili yönetim kurulu kararıyla bir kerede bir yılı geçmemek üzere en çok iki yıl dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-öğretim ücretinden mahsup edilir. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.


(2) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yılsonu sınavlarına giremez. Kayıt dondurma isteklerinin yılbaşında ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorunları, askerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle yapılacak başvurular için tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süresinin kayıt dondurulacak yarıyılın zorunlu devam süresini kapsaması askerlik, afet ve benzeri durumların belgelendirilmesi gerekir.

(3) Kayıt silme işlemlerinde, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve İstanbul Arel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

İlişik kesme

MADDE 8- (1) Öğrencinin Üniversite ile ilişiğinin kesilme nedenleri şunlardır:

a) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılma isteğinde bulunmak.

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak.

Danışman

MADDE 9- (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Dekanlık tarafından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Dekan, gerektiğinde öğretim elemanlarından, akademik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir. Danışmanların çalışma esasları Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.


Kimlik kartı

MADDE 10- (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye Rektörlük tarafından Üniversite kimlik kartı verilir.

Yatay geçiş ve intibak

MADDE 11- (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibarıyla eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer tıp fakültelerinden yatay geçiş, geçişin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve Üniversitenin ilgili kurullarının kararlarına göre yapılır.

(2) İntibak ile ilgili işlemler, işlemlerin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine ve Üniversitenin ilgili kurullarının kararlarına göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Takvim, Eğitim-Öğretim Esasları, Planları, Programları,

Notlar ve Başarının Değerlendirilmesi

Akademik takvim

MADDE 12- (1) Akademik takvim, her yıl Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senatonun onayından sonra ilan edilir.

Eğitim-öğretim esasları ve planları

MADDE 13- (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi altı dönem olup bu süreye hazırlık sınıfı dahil değildir. Fakültede tıp doktorluğu eğitim-öğretimi aşağıdaki üç kademeden oluşur:

a) Temel ve Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde Temel Tıp ve Klinik Bilimler öğretiminin ilk kademesini oluşturan ağırlıklı olarak teorik ders ve laboratuvar uygulamalarının olduğu eğitim-öğretim dönemidir.


b) Uygulamalı Klinik Tıp Bilimleri Dönemi: Dördüncü ve beşinci dönemlerde Klinik Tıp Bilimlerinde uygulamalı hastane eğitim-öğretimine dayalı stajlardan oluşan dönemlerdir.

c) İntörnlük-Aile Hekimliği Dönemi: Altıncı dönemi kapsayan Klinik Tıp Bilimlerinde eğitim sorumlusu gözetiminde hasta tanı ve tedavisine bizzat katılarak, 12 ay süren eğitim-öğretim dönemidir.

(2) Dördüncü ve beşinci dönem stajları ve intörnlük dönemi, Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde yapılır. Kurum dışı eğitim, ancak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla gerçekleşir.

(3) Kurul dışı dersler ve seçmeli dersler, ders geçme esasına göre verilir. Başarı puanı 100 üzerinden 60’tır. Fakülteden mezuniyet için bu derslerden başarılı olunması şarttır.

(4) Eğitim-öğretim, birinci, ikinci, üçüncü dönemlerde dönem geçme, dördüncü ve beşinci dönemlerde staj geçme esasına göre yapılır. Bu nedenle öğrenci, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde kaldığı seneyi, dördüncü ve beşinci dönemlerde başarısız olduğu veya devamsızlık yaptığı staj veya stajları tekrarlar.

(5) Öğrenci her yarıyılda en az bir adet olarak açılan seçmeli derslerdeki bir seçeneğe kayıt olmak zorundadır. Bu derslerin eğitimi yarıyıl esasına göre yapılır. Alan dışı zorunlu ortak derslerin öğrenciler tarafından açıldığı dönemlerde alınması gerekir. Bu dersler Üniversite tarafından merkezi olarak planlanır, eğitimi ve sınavları yapılır.


Baş koordinatör

MADDE 14- (1) Baş koordinatör, Dekan tarafından görevlendirilen dekan yardımcısıdır. Baş koordinatör, tüm eğitim-öğretimin Fakültenin amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar ve denetler. Baş koordinatör görevi başında olamadığı zamanlarda yerine diğer dekan yardımcısı vekalet eder.

Baş koordinatörün görevleri

MADDE 15- (1) Baş koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Dönem koordinatörleriyle birlikte programların entegrasyona uygun bir şekilde hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

b) Ders kurulu başkanları ile birlikte ilgili ders kurullarının bütünlük ve uyum içinde yürütülmesini denetler.

c) Sınav görevlendirmelerini hazırlar, sınavların aksamadan yürütülmesini sağlar.

Dönem koordinatörleri

MADDE 16- (1) Her dönemin bir koordinatörü vardır. Dönem koordinatörleri Fakülte öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından her dönem için görevlendirilir.

Dönem koordinatörlerinin görevleri

MADDE 17- (1) Dönem koordinatörlerinin görevleri şunlardır:

a) Sorumlusu olduğu dönemin akademik takvimini uygular. Sorumlusu olduğu dönemin programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

b) Her ders kurulu sonunda öğretim üyesi ve öğrenciden gelen geri bildirimleri değerlendirerek Koordinatörler Kuruluna bilgi verir.


c) Ders kurulu sınavları, staj sınavları, mazeret sınavları, genel sınav ve bütünleme sınavlarının hazırlanmasında ders kurulu başkanları ile iş birliği yaparak uygulamayı sağlar.

ç) Sorumlusu olduğu dönemin öğrencilerinin sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olur.

Eğitim koordinasyon komisyonu (EKK)

MADDE 18- (1) EKK’nin görevleri şunlardır:

a) Her eğitim-öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve sınavların genel planlamasını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

b) Fakültede tüm eğitim ve öğretimin, akademik takvime dayalı olarak düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) İkinci yarıyıl içinde, bir sonraki ders yılının akademik takvimini belirleyerek Fakülte Kuruluna sunmak.

ç) Öğrenci sınavlarının sonuçlarını incelemek, başarı veya başarısızlık nedenlerini saptamak ve gerekirse bunları bir raporla Dekanlığa sunmak.

d) Akademik yıl bitimini izleyen bir ay içinde o akademik yıla ait değerlendirmeleri yapmak ve sonuçları Dekanlığa sunmak.

e) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programda değişiklik önerisini Dekanlığın onayına sunmak.

f) Eğitimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikler ve ders eğitim araçları ile bunların altyapısı hakkındaki görüş ve önerileri Dekanlığa sunmak.


g) İlgili mevzuat ile yapılması gereken değişiklikler konusunda görüş ve önerileri belirlemek.

ğ) Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkındaki bilgileri Dekanlığa ulaştırmak.

h) Öğrenci kulüpleri ile ilgili faaliyetleri yakından izlemek, öğrencilerin gereksinim ve sorunları konusunda araştırmalar yapmak, saptanan sonuçları ve önerileri Dekanlığa sunmak.

ı) Fakülteye kayıt olan her öğrenciye eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda yardımcı olmak üzere bir danışman önermek, öğrenci danışmanlık hizmetlerini izlemek, incelemek ve bu konuda görüş hazırlamak.

i) Dekanın eğitim ve öğretimle ilgili olarak EKK’den istediği diğer çalışmaları yapmak, gerektiğinde görüş bildirmek ve anabilim dalları ile koordinatörlerin görüşlerini aktarmak.

(2) EKK, her dönem başlamadan iki hafta önce ve her dönem bitiminden bir hafta sonra toplanır.

Eğitim-öğretim süresi ve AKTS

MADDE 19- (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi dönem geçme esasına dayalı olarak her biri bir ders dönemini kapsayan 6 yıldır. Derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmadan azami öğrenim süresi dokuz eğitim-öğretim yılıdır. İsteğe bağlı olan bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı azami sürenin dışındadır. Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ek süre ise azami öğrenim süresinden sayılır. Her eğitim-öğretim yılı en az 32 haftalık sürelerden oluşur. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri ile kurul sonu sınavı ve dönem sonu sınavı ve staj sınavlarının yapıldığı süreler, bu süreye dâhil değildir.


(2) Öğrencinin, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, altı yılda tamamlaması gereken toplam kredi en az 360 AKTS’dir. Derslerin AKTS kredileri toplamı her yarıyıl 30 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.

(3) Fakülte öğretim programında her dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. YÖK’ün öngördüğü alan dışı zorunlu ortak dersler ve seçmeli dersler dördüncü dönem için ön şartlı derslerdir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde alan dışı zorunlu ortak dersler ile seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler bir üst döneme devam eder. Ancak dördüncü döneme başlamadan önce bu derslerin sınavlarına girmek ve başarılı olmak gerekir. Alan dışı zorunlu ortak dersler ile seçmeli dersleri başarmış olmak dördüncü döneme başlamanın ön şartıdır. Tüm staj devamlarını tamamlamış ve biri hariç tüm staj sınavlarından başarılı olmuş olan öğrenci intörnlüğe başlayabilir. Ancak en yakın tarihteki bütünleme sınavına girmek ve başarısız olduğu takdirde stajı tekrarlamak zorundadır.

(5) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler dönem başında yapılan muafiyet sınavlarında veya İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olmaları durumunda birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde okutulan zorunlu İngilizce derslerinden muaf sayılır.

(6) Her yıl, bir sonraki öğretim yılının eğitim-öğretim programı, ders kurulları başkanları ile birlikte Mayıs ayı içinde dönem koordinatörlerince hazırlanıp, EKK tarafından değerlendirildikten sonra en geç 1 Haziran tarihinde Dekanlığa sunulur. Fakülte Kurulunun onayından sonra kesinleşen program, ders yılı başında öğretim elemanları ve öğrencilere duyurulur.


AGNO

MADDE 20- (1) Fakülte eğitiminde notların değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) AGNO, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak ilgili yönergede tanımlandığı şekilde hesaplanır.

b) Yurt içi ve yurt dışı yatay geçişle gelen öğrenciler için Fakülte dışından alınan derslerin başarı notunun hesaplanmasında ilgili yönerge hükümleri uygulanır.

Devam durumu

MADDE 21- (1) Ders kurullarındaki laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları gibi uygulamalı derslere ve teorik derslere devam zorunludur.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ilgili ders kurulunda yer alan toplam teorik ders sayısı baz alınarak, ders kurulundaki toplam teorik derslere %70 devam sağlamadığı belirlenen öğrenci ilgili ders kurulu kapsamında yapılan teorik sınava giremez ve ders kurulu sınav notu hesaplanırken teorik sınav notu katkısı “0” olarak hesaplanır. Ders kurulunda yer alan herhangi bir anabilim/bilim dalı pratiğinde %80 devam sağlamayan öğrenci, o ders kurulu sınavı kapsamında yapılan ilgili anabilim/bilim dalı pratik sınavına giremez ve ders kurulu sınav notu hesaplanırken ilgili anabilim/bilim dalı pratik notu katkısı “0” olarak hesaplanır. Bu kural final ve bütünleme sınavları için de tüm ders kurulları dikkate alınarak uygulanır.


(3) Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerdeki stajların her birinin %20 ve fazlasına mazeretli olsa dahi katılmayan öğrenci, o stajdan başarısız kabul edilir ve stajı tekrarlar. %20’sine kadar olan devamsızlık anabilim dalı tarafından mesai dışı saatlerde öğrenciye telafi ettirilir.

Sınavlar

MADDE 22- (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren aşağıda belirtilen sınavlara katılmakla yükümlüdürler:

a) Kurul sınavı; birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulu sonunda yapılan sınavlardır.

b) Dönem sonu final sınavı; ders yılı içinde yer alan tüm ders kurullarının teorik ve pratik dersleri ile klinik yaklaşım ve klinik bilimler konularını kapsayan, son ders kurulu teorik ve pratik sınavını takip eden 14-21 gün içinde yapılan ve 100 puan üzerinden en az 50 puanlık başarı şartı olan genel sınavdır.

c) Dönem sonu bütünleme sınavı; dönem sonu final sınavında başarısız olan öğrenciler için aynı sınav döneminde ve dönem sonu sınavının bitiminden en erken 14 gün, en geç 21 gün sonra yapılan sınavdır.

ç) Staj sonu sınavı; her stajın sonunda yapılan sınavdır.

d) Staj sonu bütünleme sınavı; staj sonu sınavları stajın son gününde yapılır. Başarısızlık halinde öğrenci bir sonraki stajına devam edebilir. Başarısız olunan stajlar için öğrencilere Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının sınav günlerinde, Dekanlığa iki hafta önceden bütünleme sınavına girmek istediklerini belirten dilekçe vermek kaydıyla bir sınav hakkı tanınır. Bunda da başarısız olursa tüm stajları bittikten sonra başarısız olduğu stajı tekrarlar.


e) Mazeret sınavı; öğrencinin haklı ve geçerli mazeretinin belgeye dayalı olması halinde ve tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanesinden alınmış sağlık raporunun bulunması ve bunların Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü halinde giremediği herhangi bir kurul sınavı için yapılan sınavdır. Dönem sonu final ve bütünleme sınavları ile staj sınavı ve staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılamaz. Öğrencilerin mazeret sınavına girebilmeleri için haklı ve geçerli mazeretlerini, mazeretlerinin sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde Dekanlığa belgeleriyle birlikte yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Mazeret sınavlarının tarihini Dekanlık belirler.

(2) Sınavlar teorik (sözlü, yazılı -test veya klasik- ya da hem sözlü hem yazılı) ve pratik (sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı) olarak yapılabilir. Bu sınavların ne şekilde yapılacağı anabilim dalları ve EKK tarafından birlikte planlanır. Bir ders veya ders kurulunun teorik ve pratik sınavları birlikte değerlendirilir. İntörnlük dönemi hariç teorik sınav yapılması mecburidir. Ders kurulu sınavlarında ders kurulunu oluşturan anabilim/bilim dalına ait teorik ve pratik ders ağırlıklarına göre soru sorulur. Staj sonu ve staj sonu bütünleme sınavları pratik ve/veya teorik; yazılı ve/veya sözlü olarak ilgili anabilim dalı tarafından yapılır.

(3) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlık tarafından tespit ve ilan edilir. Dini ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Ancak zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulunca en az 3 gün önceden ilan edilmek şartıyla değiştirilebilir. Sınavlarda uyulacak kurallar EKK tarafından belirlenir.


(4) Öğrenci, girmeye hak kazandığı bütün sınavlara ilan edilen yer, gün ve saatte girmek zorundadır. Öğrenci, girmeye hak kazandığı halde Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın girmediği sınavdan başarısız sayılır ve “0” notu alır. Öğrencinin girme hakkının olmadığı bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da geçersizdir ve iptal edilir. Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği belirlenen öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o sınavdan “0” notu alır ve başarısız olmuş sayılır.

(5) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Dekanlığın belirlediği yöntemle ilan edildiği anda kesinleşir. Sınav sonuçları hakkındaki itirazlar, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç beş iş günü içerisinde, yazılı olarak öğrencinin kendisi tarafından Dekanlığa yapılır. Bu itirazlar, ilgili ders kurulundan Dekanlığın belirleyeceği üç öğretim üyesi tarafından yeniden incelenir. Dekanlık itiraz sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak iletir. Maddi hata görülürse Fakülte Yönetim Kurulu gerekli not düzeltmesini yapar. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilemez.

(6) Tüm staj devamlarını tamamlamış ve biri hariç tüm staj sınavlarından başarılı olmuş olan öğrenci intörnlüğe başlayabilir. Ancak en yakın tarihteki bütünleme sınavına girmek ve başarısız olduğu takdirde stajı tekrarlamak zorundadır.


(7) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazereti olmaksızın kurul sınavına katılmayan öğrencinin girmediği kurul sınavı notu “0” olarak kabul edilir ve kurul sınavları not ortalaması buna göre hesaplanır.

(8) Her türlü sınav evrakı, sınava giriş tarihinden itibaren birim arşivinde beş yıl bekletilir ve saklama süresini tamamladıktan sonra kurum arşivine devredilir.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 23- (1) Tüm sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Ortak zorunlu ve seçmeli derslerden başarı durumu, İstanbul Arel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir.

Notlar ve başarı değerlendirme

MADDE 24- (1) Başarının değerlendirilmesinde, sınavlarda 100 tam puan üzerinden mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.

(2) Dönem sonu başarı notu, ilgili yönergede tanımlandığı şekilde hesaplanır. Başarılı sayılmak için dönem sonu final veya dönem sonu bütünleme sınavından en az 50 (DD) puan almış olmak gerekir. Dönem veya staj başarı notu 60 (CC) ve üstüdür. Fakültede her bir dönem toplam kredi 60 AKTS’den oluşur.

(3) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 65 almak koşuluyla ders kurulları ortalama notu 80 veya daha fazla olan birinci, ikinci ve üçüncü dönem öğrencileri, dönem sonu sınavına girmeden başarılı sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem/yıl sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu öğrencilerden dönem sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az 15 gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar.


(4) 100 üzerinden mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanan ham başarı notları aşağıdaki tabloda yer alan karşılıklarına göre harf notuna dönüştürülür:

Not Aralığı             Katsayısı                    Harf Notu

90-100                        4,00                             AA

80-89                          3,50                             BA

70-79                          3,00                             BB

65-69                          2,50                             CB

60-64                          2,00                             CC

55-59                          1,50                             DC

50-54                          1,00                             DD

40-49                          0,50                             FD

00-39                            0                                FF

Ders veya staj tekrarı

MADDE 25- (1) Öğrencilerin ders veya staj tekrarı işlemleri Senatonun aldığı kararlar doğrultusunda yapılır.


İntörnlük ile aile hekimliği dönemi

MADDE 26- (1) İntörnlük-aile hekimliği dönemindeki eğitim programının amacı öğrencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, öğrenciye hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını, yalnız başına kaldığında, bu sanatı en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) İntörnlük-aile hekimliği dönemindeki klinik ve poliklinik uygulamalar, EKK tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan yıllık ders planları içinde düzenlenir.

(3) İntörnlük-aile hekimliği döneminde başarılı sayılmak için;

a) Her birim rotasyonunun veya stajın zorunlu süresini tamamlamış olmak, ilgili klinik ve polikliniklerde bilfiil çalışmış olmak, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalmış çalışmaları tamamlamış olmak,

b) Her uygulama stajı sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığından o stajın başarı ile tamamlandığını ve gereken nöbetlerin tutulmuş olduğunu gösteren yeterlik belgelerini almış olmak,

gerekir.

(4) İntörnlük-aile hekimliği stajlarının bir veya birkaçından başarılı olamayan öğrenciye başarısız olduğu staj/stajları başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Bu dönemi başarı ile tamamlayanlara başka bir sınav uygulamaksızın tıp doktoru diploması verilir.

Öğretim dili


MADDE 27- (1) Fakültenin öğretim dili Türkçedir. Ancak bazı seçmeli dersler kısmen veya tamamen yabancı dille okutulur.

Mezuniyet başarı derecesi

MADDE 28- (1) Mezuniyet başarı derecesi aşağıdaki şekilde tespit edilir:

a) Beşinci dönem sonuna kadar alınan her döneme ait dönem geçme notlarının ortalaması ile mezuniyet derecesi hesaplanır. Dördüncü ve beşinci dönemlerde dönem geçme notu o dönemde alınan staj notlarının ortalaması dikkate alınarak tespit edilir.

b) Mezuniyette ilk 3 dereceye girecek öğrencilerin, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde bütünlemeye kalmamış olmaları, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl ve süre kaybetmemiş olmaları, dördüncü, beşinci ve altıncı dönemlerde staj tekrar etmemiş olmaları gerekir.

c) Fakülteye yatay geçiş yapan öğrenciler derecelendirmeye alınmazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma ve transkript

MADDE 29- (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: En az 120 AKTS alan ve başarılı olan Temel Bilimler dönemini bitirenlere 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.


b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik 360 AKTS eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir. Bu diplomanın ilgili mevzuata göre Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması gereklidir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Değişim ve staj programları

MADDE 30- (1) Fakülte ders planında yer alan dersler ve stajlar, Fakülte Yönetim Kurulunun eşdeğerliğini kabul edeceği ve Senatonun onaylayacağı kurumlarda yapılabilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda, Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve YÖK Öğrenci Değişim Programları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 31- (1) Her türlü tebligat için adres, kayıt sırasında öğrencinin bildirdiği adrestir.

Disiplin

MADDE 32- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğrenim ücreti

MADDE 33- (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.


Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İstanbul Arel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35- (1) 2/6/2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)