Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

İstanbul Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
İstanbul Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
13 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

13 Ağustos 2006 PAZAR

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26258

\n

\n

YÖNETMELİK

\n

\n

İstanbul Bilim Üniversitesinden:

\n

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

\n

\n

BİRİNCİ BÖLÜM

\n

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

\n

Amaç

\n

MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilim Üniversitesinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

\n

Kapsam

\n

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilim Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin kuruluş, işleyiş ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

\n

Dayanak

\n

MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

\n

Tanımlar

\n

MADDE 4 -(1) Bu Yönetmelikte geçen:

\n

a) Vakıf: Türk Kardiyoloji Vakfını,

\n

b) Üniversite: 2547 sayılı Kanun ile 2809 sayılı Kanun hükmü uyarınca Vakıf tarafından kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine haiz İstanbul Bilim Üniversitesini,

\n

c) Mütevelli Heyet: İstanbul Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

\n

ç) Senato: İstanbul Bilim Üniversitesi Senatosunu,

\n

d) Yönetim Kurulu: İstanbul Bilim Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,

\n

>e) Başkan: İstanbul Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

\n

f) Rektör: İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörünü,

\n

g) Dekan: İstanbul Bilim Üniversitesindeki ilgili Fakültenin Dekanını,

\n

ğ) Müdür: İstanbul Bilim Üniversitesindeki ilgili Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü ve Uygulama-Araştırma Merkezi Müdürlerini,

\n

h) Genel Sekreter: İstanbul Bilim Üniversitesi Genel Sekreterini

\n

ifade eder.

\n

\n

İKİNCİ BÖLÜM

\n

Mütevelli Heyet ve Görevleri

\n

Mütevelli heyet

\n

MADDE 5 -(1) Üniversitenin en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyet, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

\n

Oluşumu

\n

MADDE 6 -(1) Mütevelli Heyet Vakıf yönetim organı tarafından Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi, yükseköğrenim görmüş adaylar arasından dört yıl süre ile seçilen en az yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Bir üyenin hizmet süresi bitmeden herhangi bir nedenle ayrılması halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir.

\n

(2) Mütevelli Heyet kendi aralarından bir başkan seçer.

\n

(3) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz ve aynı zamanda Mütevelli Heyet başkanı seçilemez.

\n

>(4) Kurucu Vakıf yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarından Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.

\n

(5) Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

\n

(6) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, üniversitesinden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyetinde görev alabilirler.

\n

(7) Mütevelli Heyet üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kararlar alınır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

\n

(8) Mütevelli Heyetin yedi kişiden az olmamak üzere kaç kişiden oluşacağı veüyelerinin isimleri, Mütevelli Heyet Başkanlığınca Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

\n

(9) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için, 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli heyet başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir suretle başka bir ödeme yapılamaz.

\n

>(10) Mütevelli Heyet üyelerinde başka niteliklerin aranıp aranmayacağına ilişkin kararlar ve seçime ilişkin usul ve esaslar ile seçilen veya ayrılan başkan ve üyeler Yükseköğretim Kuruluna en geç bir ay içinde bildirilir.

\n

(11) Mütevelli Heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

\n

Mütevelli heyetin görev ve yetkileri

\n

MADDE 7 -(1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

\n

a) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri saptamak, gerekli yatırımları planlamak ve uygulamak,

\n

b) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını ve öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,

\n

c) Üniversitenin Rektörünü seçmek ve bu Yönetmeliğe uygun olarak atamasını yapmak,

\n

ç) Üniversitenin bütçesini kabul etmek ve uygulamaları izlemek,

\n

d) Öğrencilerden alınacak ücretleritespit etmek,

\n

e) Üniversite yetkili kurullarınca Üniversiteye alınması önerilecek öğrenci sayılarını ve öğrenci kontenjanlarını saptayarak Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

\n

f) Rektörlükçe Yükseköğretim Kuruluna önerilecek; fakülte, enstitü, yüksekokul vemeslek yüksekokullarının, hazırlık okullarının, uygulama ve araştırma merkezlerinin, teknoparkların, fakülte ve yüksekokulları oluşturan akademik bölümlerin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi hususundaki Senato önerisini inceleyerek görüş bildirmek,

\n
>g) Üniversitece yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumları ile yapılacak ve Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulacak işbirliği protokollerini değerlendirmek,

\n

ğ) Üniversitede eğitim kalite ve standardının saptanması ve uygulanması konusunda gerekli tedbirleri almak,

\n

h) Gerekli hallerde yetkilerini, uygun gördüğü ölçüde Başkana, Rektöre veya Üniversitenin diğer organlarına devretmeye karar vermek,

\n

ı) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınmak suretiyle, Vakıfça hazırlanan Yönetmelik hükümlerine göre oluşan görevleri yürütmek,

\n

i) Üniversiteyi temsil ve ilzam etmek,

\n

j) İlgili mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yürütmek.

\n

\n

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

\n

Akademik Yönetim Organları,Yöneticiler veGörevleri

\n

Rektör

\n

MADDE 8 -(1) Üniversitenin en üst yöneticisi olan Rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevelli Heyet tarafından dört yıl süre ile atanır. Başkan, Mütevelli Heyetin seçtiği Rektör adayını Yükseköğretim Kuruluna sunar. Mütevelli Heyet, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü müteakip yeni Rektörü atar.

\n

(2) Rektörlüğün herhangi bir nedenle boşalması durumunda Mütevelli Heyet, yeni rektör atanıncaya kadar Rektörlük kriterlerine uygun bir profesörü, Rektör vekili olmak üzere Yükseköğretim Kuruluna önerir. Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Rektör vekili olarak atar.

\n
>(3) Rektörün yaş haddi 67'dir. 67 yaşından önce atanmış olanlar görev süreleri bitinceye kadar rektörlük görevini sürdürebilirler. Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör, görev başında olmadığı zaman, yardımcılarından birisini vekil bırakır. Rektör, görevinden iki haftadan fazla uzaklaştığında Mütevelli Heyete ve Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır.

\n

Rektörün görevleri

\n

MADDE 9 -(1) Rektörün görevleri şunlardır:

\n

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

\n

b) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında faaliyet raporları hazırlamak, Mütevelli Heyete ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,

\n

c) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyetine sunmak,

\n

ç) Gerekli gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,

\n

d) Mütevelli Heyetinin kararlarını uygulamak,

\n

e) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

\n

f) 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumları ile ilgili ek maddelerine göre, Mütevelli Heyet tarafından verilen diğer görev ve yetkileri kullanmak.

\n

(2) Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında ve gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin Devlet kalkınma, plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetim yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

\n

Senato ve oluşumu

\n

MADDE 10 -(1) Senato, Üniversitenin akademik organıdır. Senato; Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakültenin fakülte kurulunca üç yıl için seçtiği birer öğretim üyesi, Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kere toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır.

\n

Senatonun görevleri

\n

MADDE 11 -(1) Senatonun görevleri şunlardır:

\n

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

\n

b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

\n

c) Rektörün onayından sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan, Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

\n

ç) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

\n

d) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

\n

e) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

\n

f) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,

\n

g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

\n

Yönetim kurulu ve oluşumu

\n

MADDE 12 -(1) Yönetim Kurulu; idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup, Rektörün başkanlığında dekanlardan, Üniversiteye bağlı değişik birim ve alanları temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

\n

Yönetim kurulunun görevleri

\n

MADDE 13 -(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

\n

a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,

\n

b) Faaliyet, plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunmak,

\n

c) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,

\n

ç) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

\n

d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

\n

Dekan

\n

MADDE 14 -(1) Dekan; fakültenin ve fakülteye bağlı birimlerin temsilcisi olup,Rektörün Üniversite içinden veya dışından önereceği üç profesör arasından Mütevelli Heyetince üç yıl süre ile seçilir ve atanır. Süresi biten Dekan, aynı usulle yeniden atanabilir.

\n

(2) Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi Dekan yardımcısı olarak seçer. Dekanın görevde bulunmadığı zamanlarda kendisine Dekan yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Dekan atanır. Dekan yardımcıları, Dekan tarafından en çok üç yıl için atanır.

\n

Dekanın görevleri

\n

MADDE 15 -(1) Dekanın görevleri şunlardır:

\n

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

\n

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

\n

c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

\n

ç) Fakültenin birimleri ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

\n

d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

\n

(2) Dekan; Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

\n

Fakülte kurulu ve oluşumu

\n

MADDE 16 -(1) Fakülte kurulu; Dekanın başkanlığında, fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

\n

(2) Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.

\n

(3) Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

\n

(4) Fakülte Kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

\n

Fakülte kurulunun görevleri

\n

MADDE 17 -(1) Fakülte kurulunun görevleri şunlardır:

\n

a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

\n

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

\n

c) Öğrencilerle ilgili konularda fakülte öğrenci temsilcisinin toplantıya katılmasını sağlamak,

\n

ç) İlgili mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yapmak.

\n

Fakülte yönetim kurulu ve oluşumu

\n

MADDE 18 -(1) Fakülte yönetim kurulu; Dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

\n

(2) Fakülte yönetim kurulu Dekanın çağrısı üzerine toplanır, gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Fakülte yönetim kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

\n

Fakülte yönetim kurulunun görevleri

\n

MADDE 19 -(1) Fakülte yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

\n

a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek,

\n

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

\n

c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

\n

ç) Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği konularda karar vermek,

\n

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek,

\n

e) Öğrencilerle ilgili konularda fakülte öğrenci temsilcisinin toplantıya katılmasını sağlamak,

\n

f) İlgili mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yapmak.

\n

Enstitü

\n

MADDE 20 -(1) Enstitü, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimdir.

\n

(2) Enstitünün organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulundan oluşur. Bunlardan;

\n

a) Enstitü Müdürü;

\n

1) Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıl süre ile atanır. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden atanabilir.

\n

2) Müdürün, enstitüde görevli, aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.

\n

3) Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevi de sona erer.

\n

4) Müdüre vekalet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

\n

5) Müdür, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

\n

b) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

\n

c) Enstitü yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

\n

ç) Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.

\n

Yüksekokul

\n

MADDE 21 -(1) Yüksekokullar; önlisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitim-öğretim programı yürüten bölümlerden veya programlardan oluşur.

\n

(2)Yüksekokulların organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Bunlardan;

\n

a)Yüksekokul müdürü;

\n

1) Üç yıl için Rektör tarafından önerilir, Mütevelli Heyet onayı ile atama tamamlanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

\n

2) Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdür gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir.

\n

3) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevleri de sona erer.

\n

4) Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

\n

5) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

\n

b) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okuldaki bölüm, anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur.

\n

c) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesi veya üç öğretim görevlisinden oluşur.

\n

ç) Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.

\n

Bölüm başkanı

\n

MADDE 22 -(1) Fakülte veya yüksek okullardaki bölümler, bölüm başkanları tarafından yönetilir. Bölüm Başkanı, bölümün tam gün görevli profesörleri, bulunmadığı takdirde tam gün görevli doçentleri, o da bulunmadığı takdirde tam gün görevli yardımcı doçentleri arasından, Fakültelerde Dekan tarafından, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için atanır. Atama Mütevelli Heyetinin onayı ile tamamlanır. Süresi biten Bölüm Başkanı tekrar atanabilir. Bölüm Başkanının bölümünde bulunmadığı zamanlarda öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Başkanın altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Başkan atanır.

\n

(2) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretimi ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

\n

\n

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

\n

Öğretim Elemanları

\n

Öğretim elemanları

\n

MADDE 23 -(1) Üniversitenin öğretim elemanları; profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlileri, öğretim yardımcıları, uzmanlar ve okutmanlardır.

\n

(2) Öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının nitelikleriyle aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, Üniversitede görev alamazlar. Üniversite öğretim elemanlarının seçiminde, Devlet eli ile kurulan yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerine ek olarak, akademik ve bilimsel yönden en üst düzeyde öğretim elemanlarının sağlanması amacıyla Senatonun belirleyeceği diğer şartlar da aranır.

\n

(3) Öğretim elemanlarının seçimi, değerlendirilmesi, seçilenlerin uygun görülen akademik unvanlarla görevlendirilmeleri ve yükseltilmeleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Üniversitenin yetkili akademik organlarınca yapılır.

\n

(4)Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı, enstitü ve yüksekokul müdürleri, Dekan ve Rektör tarafından izlenir ve denetlenir.

\n

Öğretim üyeleri

\n

MADDE 24 -(1) Öğretim üyeleri, Üniversitede görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. Öğretim üyeleri, ilgili Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Dekan ve Müdürlerinin görüşü ve önerileri alınarak belirlenen adaylar arasından Rektörce seçilir ve sözleşmeleri yapılır. Sözleşme Mütevelli Heyetin onayıyla kesinleşir.

\n

(2) Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

\n

a) Üniversitede, Kanunda belirtilen amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

\n

b) Bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,

\n

c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, bu konudaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek,

\n

ç) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,

\n

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

\n

Okutmanlar

\n

MADDE 25 -(1) Okutmanlar, eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanlarıdır. Okutmanlar ilgili dekan, müdür ve bölüm başkanlarının görüş ve önerileri alınarak önerilen adaylar arasından Rektörce seçilir ve sözleşmeleri yapılır. Sözleşmeleri Mütevelli Heyetin onayıyla kesinleşir.

\n

Araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacıları

\n

MADDE 26 -(1) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.

\n

(2) Uzmanlar, öğretimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işte, laboratuarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

\n

(3) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.

\n

(4) Eğitim-öğretim planlamacıları, eğitim-öğretim planlamasıyla görevli öğretim yardımcılarıdır.

\n

(5) Araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve planlamacılar; ilgili dekan, müdür ve bölüm başkanlarının önerileri üzerine Rektörce seçilir ve sözleşmeleri yapılır. Sözleşme Mütevelli Heyetin onayıyla kesinleşir.

\n

Araştırma, geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

\n

MADDE 27 -(1) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce Üniversite ve bağlı birimlerden istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde Üniversitede ve Üniversiteye bağlı birimlerde hasta muayene, tedavi, tahlil ve araştırmalar Üniversite Yönetim kurulunca kabul edilecek esaslara göre yapılır.

\n

(2) Gelen teklifler, Rektör tarafından oluşturulacak Proje Değerlendirme Komitesi tarafından incelenir, değerlendirilir ve proje yöneticisi seçilir.

\n

(3) Tam zamanlı öğretim üyelerinin üniversite dışında danışmanlık yapması Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Rektörlükçe verilecek izne bağlıdır.

\n

(4) Araştırma, geliştirme, proje ve danışmanlık kapsamında alınan her türlü ücret Üniversiteye gelir kaydedilir. Bu gelirden öğretim üyelerine yapılacak ödemeler, Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

\n

\n

BEŞİNCİ BÖLÜM

\n

İdari Teşkilat

\n

Üniversite idari teşkilatı

\n

MADDE 28 -(1) Üniversite idari teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur ve bu birimler Üniversitede ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirir:

\n

a) Genel Sekreterlik,

\n

b) Personel Daire Başkanlığı,

\n

c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

\n

ç) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,

\n

d) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

\n

e) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,

\n

f) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

\n

g) Hukuk Müşavirliği,

\n

ğ) Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü

\n

h) Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı,

\n

ı) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

\n

Genel sekreterlik

\n

MADDE 29 -(1) Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

\n

(2) Genel Sekreter, Mütevelli Heyetinin olumlu görüşü alınarak Rektör tarafından atanır.

\n

(3) Genel Sekreter, kendisine bağlı birimler aracılığı ile bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesindeki görevleri yerine getirir.

\n

Görevleri

\n

MADDE 30 -(1) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

\n

a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

\n

b) Senato ile Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

\n

c) Senato ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

\n

ç) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

\n

d) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

\n

e) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

\n

f) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

\n

g) Rektör tarafından verilecek diğer idari görevleri yapmak.

\n

İdari personelin atanması

\n

MADDE 31 -(1) Üniversitede görevli idari personel Üniversite Yönetim Kurulunun görüş ve önerileri alınarak, Rektör tarafından atanır ve atama Mütevelli Heyetinin onayıyla tamamlanır. Diğer personel ve hizmetliler Genel Sekreterin önerisi ile Rektör tarafından seçilir ve sözleşmeleri yapılır. Sözleşmeler Mütevelli heyetin onayıyla kesinleşir.

\n

\n

ALTINCI BÖLÜM

\n

Personele İlişkin Hükümler

\n

Özlük hakları

\n

MADDE 32 -(1) Vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alacak olan akademik ve idari personelin çalışma esasları, 2547 sayılı Kanunda Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personelin aylık ve diğer özlük hakları bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

\n

Disiplin

\n

MADDE 33 -(1) Öğretim elemanları, idari personel ve diğer personelin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun hükümleri ile 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

\n

İzinler

\n

MADDE 34 -(1) İzinler sözleşme hükümlerine göre yürütülür. Ancak akademik personelin izinleri öğrenime ara verilen zamanlarda kullanmak üzere programlanır.

\n

(2) Rektör iznini Mütevelli Heyet Başkanından, diğer yöneticiler ise bağlı bulunduğu bir üst makamdan alırlar. Bunların dışındaki personelin izinlerini bağlı bulunduğu ilk disiplin amiri verir.

\n

\n

YEDİNCİ BÖLÜM

\n

Mali hükümler

\n

İta amiri

\n

MADDE 35 -(1) Üniversitenin ita amiri Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan ita amirliği yetkisini uygun göreceği ölçüde Rektöre, Dekanlara, Müdürlere devredebilir.Tahakkuk amirleri Mütevelli Heyet Başkanı tarafından tayin edilir. Üniversitenin inşaat ve her çeşit alım, satım kiralama işlerinde Mütevelli Heyet tarafından kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan yönetmelik hükümleri uygulanır.

\n

Gelir kaynakları

\n

MADDE 36 -(1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

\n

a) Kurucu Vakıfça veya vakıf tarafından kurulmuş şirketlerce yapılacak bağış ve yardımlar,

\n

b) Araştırma, geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri ile, halka açık sürekli eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

\n

c) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri,

\n

ç) Devlet bütçesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlardan yapılacak yardımlar,

\n

d) Yayın ve satış gelirleri,

\n

e) Diğer işletme ve sosyal etkinliklerle ilgili gelirler,

\n

f) Üçüncü kişilerce doğrudan Üniversiteye yapılacak vasiyete bağlı bağışlar ile diğer bağış ve yardımlar.

\n

\n

SEKİZİNCİ BÖLÜM

\n

Çeşitli ve Son Hükümler

\n

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

\n

MADDE 37 -(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

\n

Yürürlük

\n

MADDE 38 -(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\n

Yürütme

\n

MADDE 39 -(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

\n

\n

\nSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)