Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
13 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

13 Ağustos 2006 PAZAR

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26258

\n

\n

YÖNETMELİK

\n

\n

İstanbul Bilim Üniversitesinden:

\n

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

\n

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

\n

\n

BİRİNCİ BÖLÜM

\n

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

\n

Amaç

\n

MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilim Üniversitesine bağlı yükseköğretimkurumlarında ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

\n

Kapsam

\n

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilim Üniversitesine öğrenci kabulü, ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

\n

Dayanak

\n

MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

\n

Tanımlar

\n

MADDE 4 -(1) Bu Yönetmelikte geçen;

\n

a) Üniversite: İstanbul Bilim Üniversitesini,

\n

b) Mütevelli Heyet: İstanbul Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

\n

c) Rektör: İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörünü,

\n

ç) Rektörlük: İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünü,

\n

>d) Senato: İstanbul Bilim Üniversitesi Senatosunu,

\n

e) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Bilim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

\n

f) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

\n

g) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

\n

ğ) Ön Lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,

\n

h) Lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık, Tıp Fakültesi için on iki yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi

\n

ifade eder.

\n

\n

İKİNCİ BÖLÜM

\n

Öğrenci ve Kayıt İşlemleri, Yatay ve DikeyGeçişler

\n

Öğrenci işleri

\n

MADDE 5 -(1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikeygeçişler, sınavlar, not işleri ve benzer her türlü işlemleri, kayıt oldukları yükseköğretim kurumunca yapılır. Bunlardan gerekli görülenler Rektörlükçe merkezi olarak da yürütülebilir.

\n

Kayıtla ilgili genel esaslar

\n

MADDE 6 -(1) Üniversiteye girebilmek için, ön lisans ve lisans öğrenimiyle ilgili Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavını kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak şarttır.

\n

>(2) Ayrıca, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler ilgili meslek yüksek okullarına ÖSYM tarafından sınavsız olarak yerleştirilebilirler.

\n

Eğitim-öğretim ücreti

\n

MADDE 7 -(1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretleri her akademik yıl itibariyle Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir. Eğitim-öğretim ücretini yatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılmaz. Yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenim ücretleri iade edilmez.

\n

Burslar

\n

MADDE 8 -(1) Üniversitede öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun öngördüğü esaslara ve Mütevelli Heyetince kabul edilen ilkelere göre başarı veya ihtiyaç bursları verilebilir. Burs tahsis esasları Mütevelli Heyetince düzenlenir.

\n

Eğitim-öğretim dili

\n

MADDE 9 -(1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçe'dir.

\n

Ön lisans ve lisans eğitim-öğretimine kayıt

\n

MADDE 10 -(1) Üniversitede kesin kayıtlar ÖSYM'nin belirlediği tarihler arasında yapılır. Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar Rektörlük tarafından ilan edilir. Eğitim-öğretim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Zorunlu durumlarda öğrenci adayları, yukarıdaki hükümlere uymak koşulu ile, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe vererek, noterden vekalet verdikleri kişiler aracılığıyla kesin kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

\n

>Kimlik

\n

MADDE 11 -(1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversite öğrenci kimlik kartıverilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın ilgili öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir.

\n

Kayıt

\n

MADDE 12 -(1) Üniversite öğrencileri her yarıyıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin yarıyıl kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için, o yarıyıl dahil geriye dönük tüm ücretinin ödenmiş olması gerekir. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin yarıyıl kayıt yenilemesi yapılmaz. Üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl öğretim süresinden sayılır.

\n

Yatay-dikeygeçişler, intibak ve muafiyetler

\n

MADDE 13 -(1) Üniversite içinden veya dışından Üniversite fakültelerine veya yüksekokullarına yapılacak her türlü yataygeçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları ArasındaÖnlisansve Lisans Düzeyinde YatayGeçişEsaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Meslek yüksekokullarımezunlarının lisans programına giriş ve devam şartları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı ResmîGazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık ÖğretimÖnlisansProgramları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yatay-dikeygeçişler, intibak ve muafiyetler ile ilgili işlemler ilgili Yönetim Kurulu tarafından yapılır

\n
>

\n

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

\n

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

\n

Eğitim-öğretim yılı

\n

MADDE 14 -(1) Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil en azondörthaftadır. Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitim-öğretime iki hafta ara verilir. Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir. Tıp Fakültesi klinik yılları için ayrı düzenleme yapılır.

\n

(2) Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak zorunlu durumlarda dersi veren birim tarafından uygun görülen derslerin ders ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir.

\n

Öğretim planları ve dersler

\n

MADDE 15 -(1) Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim; teorik dersler, seminerler, uygulamalar, proje, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, arazi üzerinde uygulama, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur. Seminerler teorik ders olarak kabul edilir.

\n

(2) Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

\n

(3) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik derslerde ve seminerlerde haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders ve seminer saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuar çalışmaları için haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir.

\n
>(4) Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

\n

(5) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının Senatoca kabul edilen ders programları, her eğitim-öğretim yarıyılı başında öğrencilere duyurulur.

\n

Ön koşul

\n

MADDE 16 -(1) Bir dersin ön koşulu, ilgili Bölümün önerisi ve ilgili fakülte, yüksekokul kurullarının onayı ile belirlenir. Öğretim planındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için ön koşul; o ders için önceden alınması istenen ders veya derslerden başarılı olmaktır.

\n

Danışmanlık

\n

MADDE 17 -(1) Her öğrenci için ilgili Fakülte veya Yüksekokul tarafından bir öğretim üyesi veya bir öğretim görevlisi danışman olarak atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu Lisans ve Ön Lisans Öğretimi Programları, Çift Ana Dal Programları çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve danışmanına onaylatır.

\n

Zorunlu ve seçmeli dersler

\n

MADDE 18 -(1) Dersler zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

\n

(2) Öğretim planlarında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 40'ını oluşturacak biçimde düzenlenir.

\n

(3) Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültüryada değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

\n

(4) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerin yanı sıra danışmanı ve bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile, Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan bir dersi de alabilir. Bu dersteki başarı durumu öğrenim belgesi (transkript) üst yazısında yer alır.

\n

(5) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği kredinin üst sınırı ilgili yükseköğretim kurumunun Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

\n

Ortak zorunlu dersler

\n

MADDE 19 -(1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden;

\n

a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada iki ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda,

\n

b) Türk Dili dersi; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada iki ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda,

\n

c) Yabancı Dil dersi; zorunlu ve kredili ders olarak Tıp Fakültesi için haftada en az altı, diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları için en az dört ders saati olmak üzere tüm eğitim-öğretim süresi boyunca,

\n

ç) Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla Beden Eğitimi ve Güzel Sanat dallarındaki derslerden birisi

\n

okutulur.

\n

(2) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerindeki değerlendirme; öğrencilerin devam durumları ve derslerdeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak, yarıyıl sonunda dersi okutan öğretim elemanı tarafından geçer veya başarısız şeklinde değerlendirilir .

\n

Derse devam zorunluluğu

\n

MADDE 20 -(1) Öğrenci ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70'ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 80'ine devam etmek zorundadır.

\n

\n

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

\n

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

\n

Başarı notu

\n

MADDE 21 -(1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile bitirme sınavlarında sağladığı başarı dikkate alınır. Yarıyıl içi sınavları, ders ve uygulamalara devam durumu, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna toplam katkısı %40, bitirme sınavının başarı notuna katkısı %60'tır. Bir dersi tekrar almak zorundakalan öğrenciler, dersin yarıyıl içi ve bitirme sınavlarına tekrar girmek zorundadırlar.

\n

Başarı notunun hesaplanması

\n

MADDE 22 -(1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır.

\n

(2) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır;

\n

a)SözelHarfleAğırlık Katsayısı

\n

PekiyiAA4.00

\n

İyi-PekiyiBA3.50

\n

İyiBB3.00

\n

Orta-İyiCB2.50

\n

OrtaCC2.00

\n

Zayıf-OrtaDC1.50

\n

ZayıfDD1.00

\n

BaşarısızFF0.00

\n

Geçer (Derecelendirme Dışı)G-

\n

Muaf (Derecelendirme Dışı)M-

\n

b) Bunlardan;

\n

1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

\n

2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) harf notları, bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir. (FF) harf notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadırlar.

\n

Ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO)

\n

MADDE 23 -(1) ANO ve AGNO hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi aşağıdaki şekildedir;

\n

a) ANO hesabında; öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri toplamına bölünür.

\n

b) AGNO hesabında ise; ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve toplam, kredi saatleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

\n

c) Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar ve benzeri dersler ve muaf (M) olunan dersler ANO ve AGNO hesabına katılmaz.

\n

ç) Öğrenci, alt yarıyıllarından (FF) harf notu aldığı dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllarından (DD) ve (DC) harf notu olarak aldığı dersleri tekrar alabilir. ANO ve AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir.

\n

Başarısızlık durumu

\n

MADDE 24 -(1) Başarı baraj notu en az 2.00'dır. Herhangi bir yarıyıl sonundaAGNO'subaşarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılırlar. Sınamalı öğrenciler; Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler.

\n

(2)AGNO'suüst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz, ancak daha önce başarısızyada koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (FF) ve daha sonra (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğrencilerin ders alımında, öğretim elemanları arasından ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenen danışmanların da içinde bulunduğu bir komisyon, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre sınamalı veya başarısız öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidir. Ders tekrarı ileAGNO'larınıbaşarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

\n

Sınavlar

\n

MADDE 25 -(1) Sınavlar aşağıda belirtilmiştir.

\n

a) Ara (vize) sınavı: İlgili eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı, ilgili yükseköğretim kurumunun Dekan veya Müdürü tarafından belirlenir ve ilan edilir. Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

\n

b) Mazeret ara sınavı: İlgili yükseköğretim kurumu Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavına katılamayanlar için açılan sınavlardır. Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için; mazeretlerini, sınavı izleyen yedi eğitim-öğretim günü içinde bildirmek ve mazeretlerinin ilgili yükseköğretim kurumunun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi kaydıyla, mazeret sınavları açılır. Mazeret sınavlarının hangi tarihlerde açılacağını, ilgili yükseköğretim kurumunun Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu sıfır (0) sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. İlgili yükseköğretim kurumunun Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilirler.

\n

c) Bitirme sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl veya staj sonunda yapılan sınavlardır. Her dersin bitirme sınavı, okutulduğu yarıyılın veya stajın sonunda yapılır. Bir dersin bitirme sınavına girebilmek için; teorik derslerin en az % 70'ine katılmak, uygulamalı olan derslerde uygulamaların en az % 80'ine katılmak zorunludur.

\n

ç) Bitirme telafi sınavı: Bitirme sınavına girme koşullarını sağladığı halde herhangi bir nedenle giremeyen veya bitirme sınavı sonunda başarısızyada koşullu başarılı olan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır. Bitirme sınavları sonunda öğrenciler başarısız (FF) ve koşullu başarılı (DD) ve (DC) aldıkları veya sınava girme koşullarını sağladıkları halde, herhangi bir nedenle sınavına giremedikleri dersler için açılacak telafi sınavlarına girebilirler. Bu öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları aynen geçerli kabul edilir.

\n

(2) Sağlıkla ilgili nedenlerle ara veya bitirme sınavlarından herhangi birine katılamayan öğrencilerin mazeretlerini, Devlet Üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınmış veya Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaşkanlığıMedikoSosyal Başhekimliğinden alınmış raporlarla belgelendirmesi gerekir.

\n

(3) Yazılı sınav kâğıtları iki yıl süre ile saklanır.

\n

Sınav notlarına itiraz

\n

MADDE 26 -(1) Öğrenciler, ara ve bitirme sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde, ilgili yüksek öğretim kurumunun öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilirler. Dekan veya Müdür sınav kağıdının incelenmesi için biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veyaöğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Bu komisyon sınav kâğıdınıinceleyerek kesin kararını verir. İnceleme sonucu, başvuru tarihinden itibaren en çok üç gün içinde öğrenciye duyurulur.

\n

Öğrenim süresi ve ek sınav hakkı

\n

MADDE 27 -(1) Üniversiteye bağlı öğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süreler; iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi, normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programlar için sekiz ve altı yıl olan programlar için dokuz yıldır. Azami öğrenim süresini doldurduğu halde, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan mezun olabilmek için, son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenciler, eğitim-öğretim ücretini ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan artık yararlanamaz.

\n

(2) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini, bu Yönetmelik ve Üniversiteye bağlı yüksek öğretim kurumlarının kendi yönetmeliklerindeki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedikleri için bu kurumlardan ilişiği kesilenlerden; birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakları verilenler, yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın, başvurmaları halinde, ilgili öğretim kurumunun her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda, sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, yukarıda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

\n

(3) İlgili yükseköğretim kurumunun Yönetim Kurulu kararıyla, mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrenciler, o yıla ait olan sınav haklarını, daha önce açılacak tek ders sınavlarında kullanabilirler.

\n

(4) Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın, sadece bitirme sınav notuna göre belirlenir.

\n

(5) Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara ve sınavlara girmemesi, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen haklı ve geçerli bir nedeni olmaksızın, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan kayıtları silinir.

\n

\n

BEŞİNCİ BÖLÜM

\n

Kayıt Dondurma ve Kayıt Silme, Diploma Verilmesi,

\n

Devamlı ve Geçici Ayrılma

\n

Kayıt dondurma ve kayıt silme

\n

MADDE 28 -(1) İlgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu kararı ve YükseköğretimKurulunca tespit edilen haklı ve geçerli nedenler ile öğrenciye bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki bitirme sınavlarına giremez.

\n

(2) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden görülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı yolda işlem yapılır. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde, öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır.

\n

(3) Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin verildiği tarihten geçerli olup, öğrencinin izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen, o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin verilmesi halinde, izin hiç bir suretle yarıyıl başından geçerli olarak uygulanamaz.

\n

(4) Yukarıda belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana çıkmasından itibaren en geçonbeşgün içinde, fakültesine veya yüksekokuluna başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

\n

(5) Ekonomik sebepler ve ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilebilecek diğer sebeplerle izin, ancak yarıyıl başında verilebilir. Bu durumda izin için başvurunun nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin kayıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren bir ay içinde yapılması zorunludur. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler eğitim-öğretim ücretlerini yatırmak zorundadırlar.

\n

(6) Öğrenci, izninin bitiminde, izne ayrıldığı öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder.

\n

(7) Bir öğrenciye öğretim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, bu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen nedenlerin devamı halinde, ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca iznin uzatılması yoluna gidilebilir. Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli nedenler ile Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan diğer nedenlere dayalı izinler, kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.

\n

(8) Sağlık kurulu raporu ile belgelenen ruhsal bozuklukları nedeni ile tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde psikiyatri uzmanı bulunan bir sağlık kurulundan sağlık raporu getirmeleri istenir. Bu sağlık raporu, ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca incelendikten sonra bu öğrencinin öğrenimine devam edip edemeyeceğine karar verilir. Öğrenimine devam edemeyeceklerine karar verilen öğrencilerin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu ile ilişikleri kesilir.

\n

Üniversiteden ayrılma

\n

MADDE 29 -(1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencinin o zamana kadar olan tüm eğitim-öğretim ücretini ödemek koşulu ile bir dilekçe ile, kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun öğrenci bürosuna başvurması gerekir. İsterse, kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması geri verilir. Bu şekilde Üniversiteden ayrılan öğrenci, ancak ön lisans ve lisans öğrenimiyle ilgili ÖSYM sınavını kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak şartı ile ilgili yükseköğretim kurumuna geri dönebilir.

\n

Lisans diploması ve mezuniyet derecesi

\n

MADDE 30 -(1) İlgili yükseköğretim kurumu öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış,AGNO'sunuen az 2.00 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine ilgili yüksek öğretim kurumunun lisans diploması verilir.

\n

(2) Üniversiteyi bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini,AGNO'yu, devam ettikleri bölüm, program ve benzeri ile aldıkları ders, proje, laboratuar ve bitirme projesini, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir.

\n

(3) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus mezuniyet belgesi verilir.

\n

Ön lisans diploması

\n

MADDE 31 -(1) Ön lisans öğretimi yapılan meslek yüksekokullarında öğrenim görülen program da belirtilmek suretiyle ön lisans diploması verilir. Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya TamamlayamayanlarınÖnlisansDiploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik uyarınca ön lisans diploması verilir.

\n

Değişim programı öğrencisi

\n

MADDE 32 -(1) Yükseköğretim Kurulunun onayı alınmak suretiyle, Üniversitenin Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar kapsamındaki yurtiçi ve yurtdışı değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yükseköğretim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, kendi yükseköğretim kurumunun programlarında bulunan aynı içerikli derslerden ilgili yükseköğretim kurumunun Yönetim Kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlardan alınan notlar esas alınır. Öğrenciler değişim programından en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Bu öğrencilerde; ilgili yükseköğretim kurumunun programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerine devam etme ve ara sınavlara girme zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

\n

(2) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere ise, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından, seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir bir özel öğrenci belgesi (specialstudenttranscript) verilir.

\n

\n

ALTINCI BÖLÜM

\n

Çeşitli ve Son Hükümler

\n

Giyim ve genel görünüş

\n

MADDE 33 -(1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuata uymak zorundadırlar.

\n

Spor ve kültürel etkinlikler

\n

MADDE 34 -(1) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, ilgili yükseköğretim kurumlarınca belirlenecek tarihlerde girerler.

\n

Disiplin

\n

MADDE 35 -(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

\n

2006-2007 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı öğrenciler

\n

GEÇİCİ MADDE 1 -(1) 2006-2007 eğitim-öğretim yılından önce Kadir Has Üniversitesinde öğrenimine başlamış ve İstanbul Bilim Üniversitesine devir olan öğrenciler 2/10/2002 tarihli ve 24894 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine tabidir.

\n

Yürürlük

\n

MADDE 36 -(1) Bu Yönetmelik 2006-2007 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

\n

Yürütme

\n

MADDE 37 -(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

\n

\n

\nSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)