Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
21 Şubat 2024
Resmi Gazete Sayısı
:
32467
Resmi Gazete Görüntüsü
:


21 Şubat 2024 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32467

YÖNETMELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amacı; medeniyet kavramı, anlayışı ve uygulamalarına dair tarihi araştırmalar yapmak, yaptırmak, kültür ve medeniyet kavramları kapsamına giren konularda faaliyet yürütmek, bu konularda disiplinler arası çalışmaları teşvik ve koordine etmektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “araştırma birimlerinin başkanları arasından” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yirmi” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe 27 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.


“Demirbaşlar

MADDE 27/A- (1) Merkezin ihtiyacı olan mekan , alet, donanım ve demirbaşlar Rektörlükçe karşılanır.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)