Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
26 Kasım 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31671
Resmi Gazete Görüntüsü
:


26 Kasım 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31671

YÖNETMELİK

İstanbul Okan Üniversitesinden:

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –31/12/2009tarihli ve 27449 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Okan Üniversitesi Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifadeeder.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 7ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:


>a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 11/A –(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya Merkezin faaliyet alanlarına katkısı olacağı düşünülen Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından görevlendirilen en az yedi en çok on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında ve Müdürün daveti üzerine çoğunluk şartı aranmaksızın yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yaparak tavsiyelerde bulunmaktır.”

MADDE 4 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


>MADDE 5 –Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2009

27449 (4. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

13/4/2019

30744

2-

27/1/2020

31021En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)