Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lonca Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lonca Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
19 Ocak 2023
Resmi Gazete Sayısı
:
32078
Resmi Gazete Görüntüsü
:


19 Ocak 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32078

YÖNETMELİK

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan:

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

LONCA SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lonca Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lonca Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lonca Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,


b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet Başkanı: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanını,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Yüksekokul: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunu,

e) Yüksekokul Müdürü: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması adına yüz yüze, hibrit ve uzaktan öğretim yöntemi ile Yüksekokul programlarının faaliyet alanlarında eğitim, kurs, seminer, sertifika programları, konferans, kongre, çalıştay düzenlemek, alan araştırmaları yapmak, ulusal ve uluslararası proje süreçlerini yönetmek ve proje hazırlamak, faaliyet alanına giren her türlü eseri yayımlamak,   ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili standartlara uygun her türlü belgelendirme için sabit veya gezici sınav organizasyonu yapmak ve sınav merkezi hizmeti vermek, hem meslek gruplarının hem de bireylerin mesleki yeterliliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar ile toplumun ihtiyaç duyduğu eğitim ve sosyokültürel etkinlikleri düzenlemek, özel sektör, sanayi ve diğer kamu kuruluşları arasında iş birliğine dayalı bir hizmet sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları


MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında özel sektör, sanayi ve diğer kamu kuruluşlarına eğitim, kurs, panel, seminer ve sertifika programı düzenlemek, ulusal ve uluslararası tüm sertifika programlarını ve eğitimleri yüz yüze, hibrit ve online yöntemlerle yapmak, sınav yapmak, sertifika ya da başarı belgesi ile belgelendirmek.

c) Yüksekokulun tüm alanları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek ya da almak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile kamu, özel sektör veya kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yapmak ya da yaptırmak.

d) Bilimsel bilgi birikimini, toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için   Yüksekokul adına bireylerin yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirmek.

e) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası her türlü eserin süreli-süresiz basım yayını ve satışını yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası proje hazırlamak veya hazırlatmak, projeye ait planlama, yürütme ve koordinasyon süreçlerini yönetmek.

g) Yurt içi veya yurt dışı üniversiteler, eğitim kuruluşları, belgelendirme kuruluşları ve danışmanlık firmaları ile iş birliği yapmak.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak.


h) Kamu kuruluşlarının açacağı eğitim ve sertifika programlarına Yüksekokul adına akreditasyon başvurusunda bulunmak, konuyla ilgili eğitim, sınav ve belgelendirme süreçlerini yürütmek.

ı) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yüksekokulda iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve iş sağlığı güvenliği konusunda eğitimler düzenlemek.

i) ISO 17024 standartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından öngörülen akreditasyon gereklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen tüm yeterliliklere ilişkin eğitim düzenlemek, gezici veya sabit sınav merkezleri oluşturmak, sınav yapmak, sertifika ve benzeri belgeleri vermek.

j) Ulusal düzeyde meslek standartlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Yüksekokulda, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyet Başkanlığının onayı ile Yüksekokul Müdürü tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder.


(2)   Yüksekokulun öğretim elemanları arasından Müdürce önerilen iki kişi, Yüksekokul Müdürü tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdür yardımcıları,   Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür, vereceği görevleri yapar, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Mütevelli Heyet Başkanlığına iletilmek üzere Yüksekokul Müdürlüğüne sunmak.

e) Merkezin organizasyon şemasındaki birimlerini yönetmek.

f) Merkezin amaçlarına uygun yeni birimler kurmak.

g) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan yürütücü, denetçi, koordinatör, sınav komisyonu ve diğer komisyonları görevlendirmek.

ğ) Sınav ve belgelendirme süreçlerinde, Yüksekokul Müdürlüğü adına temsil ve imzalama gibi tüm süreçleri yönetmek.


Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yüksekokulda, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından   Müdürün önerisi üzerine Yüksekokul Müdürü tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Yüksekokul Müdürünün önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili kararları almak.

ç) Eğitim programları sonunda ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi ve benzeri belgeleri düzenlemek.

d) Gerekli görüldüğü hallerde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler kurmak.


e) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Mütevelli Heyet Başkanlığının onayı ile Yüksekokul Müdürü tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13- (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu yetkisini Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçe sınırları içinde kısmen veya tamamen Müdüre veya Yüksekokul yöneticilerine devredebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14- (1) 13/6/2016 tarihli ve 29741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)