Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
26 Nisan 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31466
Resmi Gazete Görüntüsü
:


26 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31466

YÖNETMELİK

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulundan:

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik;4/11/1981tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Koordinatör: Merkez Koordinatörünü,

b) Merkez (Şişli TÖMER): İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Meslek Yüksekokulu: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunu,

d) Müdür: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

e) Mütevelli Heyet: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifadeeder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Başta Türkçe olmak üzere dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak.

b) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu alanda bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak.


>c) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek uluslararası öğrencilere Türkçe öğretmek.

ç) Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmalarını yapmak, ilgili mevzuat çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projeler hazırlamak ve oluşturulan bilgi ve tecrübe birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak.

d) Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere ders araç ve gereçleri ile yayınlar hazırlamak ve geliştirmek.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde Türkiye ve yabancı ülkelerde sınavlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye Türkçesini bir dünya dili olarak yabancılara, Türk soylulara, yurt dışında yaşayan Türklerin çocuklarına öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak.

b) İlgili mevzuat çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve ilgili dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.


>c) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçenin anadil olarak öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

d) Türkiye’ye gelme imkânı bulunmayan ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere uzaktan eğitim yoluyla veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer ülkelerde şubeler açarak Türkiye Türkçesini öğretmek.

e) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv birimi oluşturmak.

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak.

g) Türk dili ve dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak.

ğ) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak ve dağıtımını yapmak.

h) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.


>ı) Türk kültür dünyasını, Türk dillerinin yayılma alanlarını, Türk dilinin yadigârlarını, yurtta ve dünyada bıraktığı eserleri yerinde görüp incelemek amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek.

i) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları ile iş birliği yapmak.

j) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak ve bunların sonucuna göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek.

k) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek.

l) Talep halinde yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.

m) Türkçenin öğretimine ilişkin eğitim faaliyetlerinde bulunmak/destek olmak üzere yurt dışında/yurt içinde şube, dil kursları ve temsilcilik açmak/temsilcilikler vermek.

n) İlgili mevzuat çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki özel veya resmî/yarı resmî kuruluşlar tarafından verilmekte olan Türkçe derslerinin niteliğine ilişkin akreditasyon çalışmalarını yürütmek.

o) Yurt içinde veya yurt dışında resmi ya da özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin sertifika/kur sınavlarını yapmak.


>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 –(1) Merkez Müdürü; Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi veya Yabancı Diller bölümlerinden Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Meslek Yüksekokulu kadrolu öğretim görevlileri arasından, Müdür tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri/öğretim görevlileri arasından en fazla iki kişiyi Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Merkez Müdürünün görevde olmadığı zamanlarda yerine Merkez müdür yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Merkez Müdürünün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Merkez Müdürünün yerine aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 –(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Müdüre sunmak.

e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Müdürlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

ğ) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Meslek Yüksekokulunun kadrolu öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisi ve Müdürün oluru ile görevlendirilen 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak.

b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Merkez Müdürünün hazırladığı bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşmek.

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre önerilerde bulunmak.

d) Eğitim programları sonunda verilecek diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Meslek Yüksekokulu Yönetim Kuruluna önermek.

e) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

f) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

ğ) Gerektiğinde öğretim elemanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütmek ya da yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 12 –(1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Merkez Müdürünün önerisi ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Merkez Müdürünün teklifi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından görevlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 –(1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve araç-gereçler

MADDE 14 –(1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, araç-gereç, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. Müdür, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)