Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

İstanbul TeknikÜniversitesi Denizcilik Fakültesi Lisans Eğitim ve ÖğretimYönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
İstanbul TeknikÜniversitesi Denizcilik Fakültesi Lisans Eğitim ve ÖğretimYönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İstanbul TeknikÜniversitesi Denizcilik Fakültesi

Lisans Eğitim ve ÖğretimYönetmeliği

BİRİNCİBÖLÜM

GenelHükümler

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesindelisans düzeyinde eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde2- Bu Yönetmelik,İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde lisans eğitim-öğretim,kayıt, not, işaret, sınav, başarı durumu, değerlendirme, izin, yaz öğretimi,çiftanadalprogramı, ön lisans ve lisans diplomasıile diğer işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde3-Bu Yönetmelik,04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesinedayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde4 -Bu Yönetmeliktegeçen;

a) Üniversite: İstanbul TeknikÜniversitesini,

b) Rektörlük: İstanbul Teknik ÜniversitesiRektörlüğünü,

c) Senato : İstanbul TeknikÜniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbulTeknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

e) Fakülte : İstanbul Teknik Üniversitesi DenizcilikFakültesini,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul TeknikÜniversitesi Denizcilik Fakültesi Yönetim Kurulunu,


>g) Fakülte Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Kurulunu,

h) Dekanlık : İstanbul Teknik ÜniversitesiDenizcilik Fakültesi Dekanlığını,

i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı:İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt-Kabul

KabulEsasları ve Kesin Kayıtlar

Madde5- İstanbul TeknikÜniversitesi Denizcilik Fakültesine girebilmek için; lisans öğrenimiyle ilgiliMerkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak, başka biryükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak ve "İstanbul Teknik ÜniversitesiDenizcilik Fakültesi Öğrenci Kayıt - Kabul İşlemleri Hakkındaki Senato Esasları"na uymak şarttır.

Ön ve kesin kayıt tarihi,istenilen belgeler ve uyulacak esaslar Üniversite Yönetim Kuruluncabelirlenerek ilan edilir. Kayıt olan öğrenciler, Üniversite tarafından düzenlenenve tarihi ilan edilen İngilizce yeterlik sınavına alınırlar. Güz yarıyılıbaşlangıç tarihine kadar Senatocaeşdeğerliliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda Senato tarafındanbelirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler ile bu tarihe kadarİstanbul TeknikÜniversitesitarafından açılan İngilizce yeterlik sınavlarındanbirinde başarılı olanlar; Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile lisans öğrencisiolurlar ve öğrenimlerine başlarlar. Söz konusu sınavlarda başarısız olan veyabu sınavlara katılmayan öğrenciler ise süresi içindeİstanbul TeknikÜniversitesiYabancı Diller Yüksekokuluna kayıt yaptırırlar vebu Yüksekokul tarafından yürütülen "İngilizce Hazırlık Öğretimi"nedevam ederler. Bu öğretim yılının sonunda (yaz öğretimi dahil), Fakülte vebölümlerinde lisans öğretimine başlamaya hak kazanamayan öğrenciler, birsonraki öğretim yılının başında yapılan tüm İngilizce yeterlik sınavlarınagirebilirler. En geç güz yarıyılı başlangıcında yapılan İngilizce yeterliksınavında başarılı olanlar o güz yarıyılında öğrenimlerine başlayabilirler. Busınavlarda başarısız olan öğrencilerin ikinci kez İngilizce hazırlık öğretiminedevam etme hakları yoktur. Bu öğrenciler aynı eğitim ve öğretim yılında, "İstanbul TeknikÜniversitesiYabancı Diller Yüksekokulu İngilizce HazırlıkÖğretimi" çerçevesinde yapılan tüm yeterlik sınavlarına girerler. Yaz öğretimisonu sınavı son haklarıdır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencilerin Üniversitesi ile ilişkileri kesilir. Gerekbirinci yıl gerekse ikinci yıl sonunda başarısız olan öğrenciler isterlerse,01/04/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "YüksekÖğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı DilleEğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in 9uncu maddesi uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelereyataygeçişiçin başvuru yapabilirler.


>Kesin kayıt işlemlerini süresi içindeyaptırmayan öğrenci adayları, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi olmahakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Zorunlu durumlarda öğrenciadayları, yukarıdaki hükümlere uymak koşulu ile Öğrenci İşleri DaireBaşkanlığına bir dilekçe vererek, noterden vekalet verdikleri kişileraracılığıyla kesin kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

KayıtYenilenmesi

Madde6-İstanbul TeknikÜniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencileri her yarıyıl Üniversite YönetimKurulunca belirlenen tarihlerde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İlanedilen tarihlerde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıt bitim tarihindensonra bir hafta içerisinde gecikmeli kayıt yaptırırlar. Gecikmeli kayıtkoşulları her yıl Üniversite Yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kayıtprogramı bir önceki yarıyılın son haftası içerisinde ilan edilir. Üst üste veyaaralıklı olarak iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin Üniversite ileilişkisi kesilir. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, öğretim süresinden sayılır.

Danışmanlık

Madde7-Her öğrenci içinilgili bölümce bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi "Danışman"olarak seçilir. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devametmekte olduğu lisans öğretimi programı, İngilizce öğretim programı, çiftanadalprogramları çerçevesinde öğrencinin alması gerekenzorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur.Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerinidanışmanı ile birlikte düzenler ve danışmanına onaylatır.


>Kayıt süresi içerisinde geçerli birmazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman bu durumu bir yazıile bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanı, bu danışman yerine geçiciolarak bir öğretim üyesini görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

Kimlik Kartı

Madde8-Bu Yönetmeliğin 5 incimaddesi uyarınca kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilere, İstanbul TeknikÜniversitesi öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartıRektörlük tarafından verilir.

Yatayve DikeyGeçişler

Madde9-İstanbul TeknikÜniversitesi içinden veya dışından Denizcilik Fakültesine yapılacak her türlüyataygeçişler21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılıResmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları ArasındaÖnlisansve Lisans Düzeyinde Yatay GeçişEsaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göreyürütülür. YataygeçişlerFakülte Yönetim Kuruluncabelirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri Fakülte YönetimKurulu tarafından yapılır.

Bu Yönetmelik uyarınca yatay ve dikeygeçişyapacak öğrenciler, Senatonun kabul ettiği İngilizcebaşarı belgelerinden herhangi birini sunmak veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen İngilizce yeterlik sınavınıbaşarmak zorundadır. Bu sınavıbaşaramayan öğrencilerin İstanbul Teknik Üniversitesine yataygeçişişlemleri yapılamaz.

Dikeygeçişlerhakkında 19/02/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "MeslekYüksek Okulları veAçıköğretimÖn lisans ProgramlarıMezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleriuygulanır.


>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Yılı ve Planları

ÖğretimYılı

Madde10 -Öğretim yılı, güz vebahar yarıyılları ile yaz öğretiminden oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının herbirisinin normal süresi 14 (ondört) haftadır. Gereklihallerde bu süre Senato tarafındandeğiştirilebilir. Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senatotarafından belirlenir ve ilan edilir. Yaz öğretiminin uygulama esasları ayrıyönetmelikle düzenlenir. Öğretimin yapılacağı gün ve saatler Senatoca belirlenir. Resmi tatil günleriöğretim ve sınav yapılmaz. Ancak gerektiğinde dersi veren birim tarafındanönerilen ve Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen derslerin ders vesınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir.

ÖğretimSüresi ve Şekli

Madde11- İstanbul TeknikÜniversitesi Denizcilik Fakültesinde, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak lisansöğretiminin normal süresi, Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen İngilizcehazırlık öğretimindeki süre hariç olmak üzere sekiz yarıyıldır.

Öğretim; öğretim planında öngörülen dersler,uygulamalar, projeler,laboratuvarve atölyeçalışmaları, pratik çalışmalar, eskizler, denizdeki uygulamalar, seminerler,bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşabilir. Üniversite Senatosundaaksi kararlaştırılmadıkça, öğretim planlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerinve derslere bağlı olarak yapılan proje,laboratuvar,denizdeki uygulamalar gibi akademik etkinliklerin süresi bir yarıyıldır.


>Öğretim planındaki dersler, zorunlu veseçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda bulunduğu,seçmeli dersler ise öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek almakzorunda olduğu derslerdir. Öğrenciler, lisans öğrenimleri süresince öğrencisibulundukları bölümün öğretim planında bulunan derslere karşılık gelen toplamkredinin en az yüzde otuzunu İngilizce verilen derslerden almak zorundadır.Danışmanın uygun görmesi durumunda öğrenciler derslerden bazılarını,Üniversitenin diğer bölümlerinin öğretim planlarında yer alan derslerdenalabilirler.

ÖğretimPlanları

Madde12 -İstanbul TeknikÜniversitesi Denizcilik Fakültesindeki öğretim, Yükseköğretim Kurulunca belirlenenve Senatoca kabul edilen ortak dersler göz önünde tutulmak ve bölümleringörüşleri alınmak suretiyle, Fakülte Yönetim Kurulunca kararlaştırılan veSenatoca onaylanan öğretim planına göre yapılır.

Öğretim planında yer alan; en az 35 (otuzbeş) kredilik dersi tamamlayanlar ikinci sınıf, en az75 (yetmişbeş) krediyi tamamlayanlar üçüncü sınıf veen az 110 (yüzon) krediyi tamamlayanlar dördüncü sınıf öğrencisi olaraktanımlanırlar.

Öğrenciler birinci yarıyılda bölümlerininders planında yer alan birinci yarıyıl derslerini almak zorundadırlar. Ancak,öğrenimlerine ikinci yarıyıl başında başlama durumunda olan öğrenciler (biryarıyıl hazırlık sınıfına devam etmiş öğrenciler) açılan birinci yarıyılderslerine ek olarak bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen kredi sınırlarına uymak koşulu ileön koşulsuz üst yarıyıl derslerini de alabilirler. Birinci yıl sonunda en az 35(otuzbeş), ikinci yıl sonunda en az 75 (yetmişbeş) krediyi tamamlayan ve genel not ortalaması en az3.00 olan öğrenciler "ÇiftAnadal" programınabaşvurabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Yönetmeliğin 14 üncü maddesindebelirtilen en fazla kredi sınırını aşarak sekiz yarıyıldan daha kısa süredemezun olabilirler.

Öğrenciler; öğrenimlerine ön koşulsuz veya ön koşulunusağladıkları dersleri çakışmamak, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki kredisınırlarına uymak ve 17 inci maddeninbirinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlamak şartıyla devam ederler.

Öğretim planına dahil olan stajçalışmaları, Fakülte tarafından her bölümün özelliğine göre hazırlanan esaslara göre yapılır. Üniversite binaları dışında yapılması gereken ders ve uygulamalar; yarıyıl süresince yapılabileceği gibi,ilgili birimler tarafından özel esaslarda belirtilen sürelerde, baharyarıyılının bitiminden sonra da yaptırılabilir.

Ön Koşul

Madde13 -Bir dersin önkoşulu, ilgili bölümün önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ilebelirlenir. Öğretim planındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için ön koşul;o ders için ön koşul olarak belirlenen ders veya derslerden sınava girme hakkıalınmış olunmasıdır. Fakat, ilgili bölümün önerisi ve Senatonun onayı ile oders için ön koşul olarak belirlenen ders veya derslerden başarıyla geçmiş olmada ön koşul olarak kabul edilebilir.

DerseYazılma

Madde14-Her öğrenci buYönetmeliğin 11 inci maddesindetanımlanan çalışmalara bu fıkrada belirtilen sınırlar içinde kalarak yazılır.17ncimaddenin birinci fıkrasında sözü edilengözetim listesine alınan öğrenciler ile birinci yarıyıl öğrencileri ve ÇiftAnadalProgramı öğrencileri hariç herhangi bir yarıyıldakredi yükü en az 15 (onbeş) en çok 22 (yirmiiki) olmak zorundadır. Daha fazla kredi almak isteyenöğrencilerden 25 (yirmibeş) kredi de dahil olmaküzere en az 2.25 ağırlıklı genel not ortalaması, 26 (yirmialtı)ve üstünde kredi almak isteyen öğrencilerden en az 3.00 ağırlıklı genel notortalaması aranır. Gerekli hallerde bir yarıyıldaki en az 15 (onbeş) kredilik ders yükü ile son sınıf öğrencilerininkredi yükü bu ortalamalara bakılmaksızın Fakülte Yönetim Kurulu kararı iledeğiştirilebilir.

Öğrenci, yarıyılın başından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde danışmanının onayını alarak dersplanındaki derslerden birisini bırakıp bir başka derse kayıt yaptırabilir.Ayrıca bir ay içerisinde kayıt yaptırdığı bir dersten tümüyle çekilebilir.Öğrenci birinci yarıyıl hariç bir yarıyılda en fazla bir ders, lisans öğretimisüresi içerisinde en fazla yedi dersten çekilebilir.

Öğrenciler, tekrarlamak veyailk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu ve alınacak derslerinçakışması durumunda; kayıt olacakları yarıyılın öğretim planındaki derslerinbir kısmını veya tamamını almayabilirler. Ancak, bu sebeple derse kayıtolunamaması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde öngörülenöğretim süresinin işlemesine engel olmaz.

BitirmeÇalışması

Madde15-Öğrencinin mezunolmadan önce istenen mesleki düzeye ulaştığını gösteren bir bitirme çalışmasıyapması zorunludur. Bitirme çalışması, öğretim planlarında sekizinci yarıyıldersi olarak yer alır. Öğrenci istediği ve bitirme çalışmasının yürütücüsüuygun gördüğü taktirde, bu çalışma İngilizce hazırlanabilir. Bitirmeçalışmasının İngilizce hazırlanıp başarılması durumunda, bitirme çalışması ileilgili kredi % 30 İngilizce öğretim kapsamında kabul edilebilir.

Bitirme çalışması konularınınöğrencilere dağıtımı, İstanbul Teknik Üniversitesi Senato Esaslarındagösterilen koşullara göre daha önceki yarıyıllarda da yapılabilir. Sekizinciyarıyılda bitirme çalışması alamayan öğrenciler, bunu izleyen bir sonrakiyarıyılda da bitirme çalışması alabilirler. Bitirme çalışmasıyla ilgilihususlar, Fakülte Yönetim Kurulunun görüşleri alınarak Senatoca hazırlanacakesaslarla belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Notlar,İşaretler, Sınavlar ve Başarı Durumu

İşaretler

Madde16-Lisans eğitim ve öğretiminde,öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Budeğerlendirme, öğrencinin yarıyıl içindeki çalışmalarında gösterdiği başarı veyarıyıl sonu sınavında aldığı not ile birlikte değerlendirilerek ve sınıfıngenel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak belirlenir. Bağıl değerlendirme,dersi veren öğretim üyesi tarafından notların dağılımı ve sınıf ortalaması gözönünde bulundurularak yapılır. Başarı notlarının ifade ettikleri başarıdereceleri ve katsayıları aşağıdaki TABLO' da gösterilmiştir.

Başarı Derecesi

Başarı Notu

Katsayı

Pekiyi

AA

4.00

İyi-Pekiyi

BA

3.50

İyi

BB

3.00

İyi-Orta

CB

2.50

Orta

CC

2.00

Orta-Zayıf

DC

1.50

Zayıf

DD

1.00

Başarısız

FF

0.00

Vizesiz Başarısız

VF

0.00

T: Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde çekildiklerini gösteren işarettir.

E: Proje ,bitirme çalışması ve benzeri çalışmalarda, çalışmasını belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağı öğretim üyesi tarafında belirlenir. Belirlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye FF verilir.

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC)notlarından birisini alan öğrenci o dersibaşarmışsayılır.

Bir dersten (DC) ve (DD) notlarındanbirisini alan öğrenci, bu dersişartlıbaşarmışkabul edilir.

Gözetim Listesi

Madde17- Toplam başarılan kredisayısı 75 (yetmişbeş) ve daha az olan öğrencilerdenherhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 1.80'nin altındaolanlar ile toplam başarılan kredi sayısı 75 (yetmişbeş)'tenfazla 110 (yüzon)'dan az (110 dahil) olanöğrencilerden ağırlıklı genel not ortalamaları 1.90'ın altında olanlar gözetimlistesine alınırlar. İki defa üst üste gözetim listesine girip ikinci gözetimlistesi sonunda ağırlıklı genel not ortalamalarını belirtilen düzeylerinüzerine çıkaramayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Gözetimlistesinde iken genel not ortalamalarını belirtilen düzeylerin üzerine çıkartanöğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Üniversite ile ilişkisikesilen öğrencilerin bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasındabelirtilen hakları saklıdır. Toplam kazanılan kredi sayısı 110 (yüzon)'dan fazla olup genel ağırlıklı not ortalamaları2.00'ın altında olan öğrenciler gözetim listelerine alınırlar ve atılmadurumunda 24 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen haklardanyararlanırlar.

Gözetim listesine alınan öğrencilerin biryarıyıldaki kredi yükü en fazla 15 (onbeş) olabilir.Bu öğrenciler, daha önce başarısız oldukları, şartlı başardıkları ve/veya önşartlarını sağladıkları dersleri yarıyıl gözetmeksizin alabilirler.

Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibariyleağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken, alt yarıyıllardan alınamayandersler ile bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarıncaöğrencinin çekildiği dersler ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

AğırlıklıGenel Not Ortalamasının Yükseltilmesi

Madde18- Genel notortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindebelirtilen hükümler saklı kalmak koşulu ile daha önce alıp başardığı dersleri tekraralabilir. Bu dersler için son alınan notlar geçerlidir. Öğrencinin aldığı bütünnotlar ve işaretler not belgesinde gösterilir.

BaşarıNotu

Madde19- Derslere % 70,laboratuvarve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyılsonu sınavına giremezler. Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içiçalışmaları (yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, denizdeki uygulamalar, ödev,proje, atölye, seminer, devam,laboratuvarve .benzeri)ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından bir haftaönce o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi (yarıyıl içiçalışmalarının türleri, sayısı ,yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonusınavının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda olacağı) dersi vereceköğretim üyesi tarafından, başarı değerlendirme formu doldurularak önerilir.İlgili anabilim dalının ve bölüm başkanlığının olumlu görüşü üzerine FakülteYönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Dekanlıkça ilan edilir.

Yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunuyerine getirmeyen öğrencilerin listesi yarıyılın son haftası içerisinde ilanedilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyenöğrenciler bu dersten (VF) almış sayılırlar.

Yarıyıl sonu sınavının başarı notunakatkısı % 40'dan az, % 60' dan fazla olamaz. Özel durumlarda ilgili FakülteKurulu kararı ile bu oranlar değiştirilebilir.

Yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavıyoktur. Yarıyıl içi sınavına girmeyen bir öğrenci bu sınavdan (0.00) almışsayılır. Üniversiteyitemsilengörevlendirilen ve bunedenle yarıyıl içi sınavına giremeyen öğrenciler için Üniversite YönetimKurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır.

Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonusınavına giremeyen ve mazeretleri ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenöğrenciler, yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içerisinde yapılacak yarıyılsonu mazeret sınavına girebilirler. Yarıyıl sonu mazeret sınavında başarılanbir dersin başarı notu en fazla (CC) olabilir.

Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösterenliste, yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir haftaiçerisinde öğretim üyesi tarafından açıklanır. Fakülte Yönetim Kurulugerektiğinde bir dersin öğretim üyesinden, dersle ilgili başarı durumu değerlendirmesini yeniden incelemesini isteyebilir.

Bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel notortalaması en az 2.00 olan öğrencilerden bir dönemde en az 18 (onsekiz) kredilik ders almış ve başarmış olanlar ileminimum sürede mezun durumuna gelmiş olan öğrencilerden sadece mezun olduğuyarıyılda kredi limiti aranmaksızın yarıyıl sonu not ortalaması 3.00-3.49arasında olanlaronur, 3.50-4.00arasında olanlar "yüksek onur" öğrencisi olarak tanımlanır ve bu unvanlar notbelgesinde belirtilir. Herhangi bir yarıyılda not belgesinde FF ve/veya VFbulunan öğrenciler not ortalamalarını tuttursalar bile o yarıyılda onur veyüksek onur öğrencisi olamazlar.

YarıyılSonu Sınav Dönemi

Madde20- Her yarıyılderslerinin bitiminde bir sınav dönemi vardır. Sınav dönemi içinde FakülteYönetim Kurulunca kabul edilecek nedenlerle sınav yapılamayan günler kadar o sınav dönemine süre eklenir.

Açık deniz eğitimi sınavı, "İstanbul TeknikÜnivesitesiDenizcilik Fakültesi Açık Deniz Eğitim-Öğretim Senato Esasları"na göre yapılır. Bitirme çalışması sınavı, yarıyıl sonu veyayaz öğretimi sonu sınav dönemlerinde veya onu izleyen hafta içinde yapılır.

SınavProgramları ve Sınavların Yeri

Madde21- Yarıyıl sonu sınavprogramları, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve sınav dönemibaşlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatteÜniversite binalarında yapılır. Ancak, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ilegerekli görülen sınavlar Üniversitebinaları dışında da yapılabilir.

SınavŞekli

Madde22- Yarıyıl sonusınavları genelde yazılı olarak yapılır. Ancak bölümlerden gelecek isteküzerine Fakülte Yönetim Kurulu sınavın sözlü veya sözlü-yazılı yapılmasınakarar verebilir. Bu yöndeki bir karar yarıyılın başında verilen başarıdeğerlendirme formunda ilan edilir.

Sınavları, o dersi vermekle görevliöğretim üyesi veya öğretim görevlisi düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim üyesiveya öğretim görevlisinin sınav günü Üniversitede bulunmaması halinde, sınavıkimin yapacağı anabilim dalı başkanı tarafından belirlenir ve ilgili bölümbaşkanlığına bildirilir. Sınavların düzenli bir biçimde yürütülebilmesi içinFakültedeki bütün öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları görevlendirilebilir.

SınavSonuçlarına İtiraz

Madde23- Öğrenci; bir derstekibaşarı durumu sonucuna, dersin başarı durumu listesinin ilan edilmesindenitibaren bir hafta içerisinde Dekanlığa yazılı olarak başvurup itiraz edebilir.Dekanlık itirazı; ilgili öğretim üyesine, öğrencinin başarı notuna katkısıbulunan bütün çalışmaları tekrar inceleterek, iki hafta içinde Fakülte YönetimKurulunda karara bağlar.

ÖğretimSüresine Ek Süreler

Madde24- Birinci sınıftaatılma durumuna gelip en fazla bir dersten başarısız olan (FF almış olan)öğrencilere ve ikinci ve üçüncü sınıfta atılma durumuna gelip en fazla üçdersten başarısız olan (FF almış olan ) öğrencilere üç yıl içindekullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakları derslerin açıldığı sınavdönemlerinde kullandırılır. FF notu olmayan öğrenciler sınav haklarını DD ve DCaldıkları dersler için de kullanabilirler. Sınavlarda başarısız olan ve/ veyabu Yönetmeliğin 17ncimaddesinin birinci fıkrasındabelirtilen ağırlıklı genel not ortalamasını tutturamayan öğrencilerinÜniversite ile ilişkisi kesilir. Öğrenciler, bu fıkrada belirtilen haklardanyararlanmak istediklerinde bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınabaşvururlar.

İstanbul TeknikÜnivesitesiDenizcilik Fakültesi ve bölümlerine kayıtlı lisans öğrencilerine, buöğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır (İngilizcegeliştirme öğretimi süresi hariç). Azami süre sonunda mezun olamayan son sınıföğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav (Ek Sınav 1ve Ek Sınav 2) hakkı verilir. Ek sınav hakkı bu derslerin sınavlarının açılacağıilk iki yarıyıl sonu sınav döneminde kullandırılır (daha önce hiç alınmamışveya alınıp da bir kez sınava girme hakkı elde edilememiş dersler için ek sınavhakları kullanılamaz). Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını (daha öncehiç alınmayan veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilemeyen dersler dedahil olmak üzere) beş veya dört derse indirenlere üç yarıyıl; ek sınavlarıalmadan beş veya dört derse indirenlere dört yarıyıl; üç veya daha az derseindirenlere ise (bitirme çalışması dersihariç) başarısız oldukları (FF aldıkları) derslerden açılacak sınavlarasınırsız girme hakkı tanınır. Ancak öğrencinin sınırsız sınav hakkındanyararlanabilmesi için bitirme çalışmasından başarılı olması zorunludur.

Azami öğretim süresi ve bunu takip eden eksınavlar sonunda, mezun olabilmek için kalan ders sayısının beş veya daha azolması halinde, bu dersler içinde daha önce alınmayan veya sınava girme hakkıkazanılmayan dersler varsa öğrencilerin, bunlara bu Yönetmelik hükümlerine göreyazılarak belirtilen süreler içinde sınava girme hakkı almaları ve başarısızders sayılarını üç veya daha aza indirmeleri şarttır. Aksi halde öğrencininFakülte ile ilişkisi kesilir. Ek süre sonunda başarısız ders sayısını üç veyadaha aza düşüren öğrenciler sınırsız sınav hakkından yararlanır.

Uygulamalı dersler ve daha önce alınmamışveya alınıp da sınava girme hakkı elde edilememiş dersler dışındaki dersleredevam şartı aranmaz. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek başarı notu,devam şartı dışındaki yarı yıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınav sonucu gözönünde tutularak dersin öğretim üyesince takdir olunur.

İzledikleri programdan mezun olmak içingerekli bütün derslerden geçer not aldıkları ve öğretim planındaki derslerinyüzde otuzunu İngilizce alarak başardıkları halde, başarılı sayılmak içingerekli 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıföğrencilerine, ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek üzere, son dörtyarıyıl derslerinden, sınırsız sınav hakkı tanınır (Yedi yıllık azami süreden öncebu duruma gelen öğrenciler de Fakülteye yazılı olarak başvurarak bu haktanyararlanabilirler ).

Yedi yıllık azami süreden önce, mezunolmak üzere üç veya daha az dersi kalan öğrenciler de bu derslerden daha öncebir kez sınava girme hakkı almış olmaları şartıyla, Fakülteye dilekçe ilebaşvurarak açılacak yarıyıl sonu sınavlarına sınırsız girme hakkındanyararlanabilirler. Beş veya dört ders hakkından yararlanan öğrenciler öğrencikatkı payını yatırırlar ve öğrencilik haklarından yararlanırlar.

Sınırsız sınav hakkını kullananöğrenciler, öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler ancak sınav hakkıdışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkıkullanılan derslerdeki başarı durumu, eski yarıyıl içi çalışma sonuçlarınabakılmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notu ile belirlenir.

Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklıolarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınavhakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan artık yararlanamaz.

BEŞİNCİBÖLÜM

Değerlendirmeler

BirimKredi

Madde25- Ders, uygulama,laboratuvar, proje, seminer, atölye ve bitirme çalışmasınınöğretim bakımından değerlendirilmesi birim kredi üzerinden yapılır. Derslerinve seminerlerin, bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati, bir kredidir.Uygulama, laboratuar, proje ve atölye çalışmaları ile bitirme çalışmasınınhaftada bir saati, yarım kredi olarak kabul edilir.

AğırlıklıGenel Not Ortalaması

Madde26- Ağırlıklı genel notortalaması, ders veya ayrı ders niteliğindekilaboratuvar,proje, atölye, seminer, bitirme çalışması ve benzerlerinin her birinden eldeedilen başarı notu katsayısı ile o ders veya ayrı ders niteliğindekilaboratuvar, proje, atölye, seminer, bitirme çalışması vebenzerinden alınan kredilerin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının,krediler toplamına bölünmesi ile bulunacak değerdir. Bölme sonucu, virgüldensonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

ÖğretimiBitirme

Madde27- Bağlı bulunduğubölümün öğretim planında gösterilen zorunlu derslerle, yine bölümün öngördüğütoplam krediyi sağlayacak şekilde seçmeli dersleri alan ve başaran, ağırlıklıgenel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış, bu Yönetmelikte belirtilenbütün çalışmaları (stajlar dahil) yapmış ve aldığı kredilerden en az % 30'unuİngilizce derslerden alarak tamamlamış öğrenci öğrenimini bitirmiş sayılır vekendisine bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen diploma verilir.

Fakülteyi bu şekilde bitirenlere ayrıca,devam ettikleri bölüm ve programı, aldıkları ders, proje,laboratuvar,bitirme çalışması ve benzeri çalışmaları, başarı notları ve ağırlıklı genel notortalamasını, gözetim veya onur listelerinde olduklarını gösteren bir öğrenimbelgesi (transkript) verilir. Öğrenim belgesinde,öğrencinin İngilizce alarak başardığı dersler ayrıca belirtilir.

ALTINCIBÖLÜM

ÇeşitliHükümler

İzin ve Hakların Saklı Tutulması

Madde28- Fakülte YönetimKurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen haklı ve geçerlinedenler ile öğrenciye bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izin verilebilir.İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılıizleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

Hastalık, doğalafetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öncedengörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izinverilebilir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynıyöntem ile işlem yapılır. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde, öğrenciyarıyıl başından itibaren izinli sayılır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle izinistenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana çıkmasından itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde, Fakülteye başvurması ve olayı gereklibelgelerle kanıtlaması zorunludur.

Ekonomik sebepler ve Fakülte YönetimKurulunca kabul edilebilecek diğer sebeplerle izin ancak yarıyıl başındaverilebilir. Bu durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması vebelgelenmesinin kayıt işlemleri tamamlandıktan itibaren bir ay içinde yapılmasızorunludur.

Öğrenci, izninin bitiminde, izne ayrıldığıdönemdeki öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder.

Bir öğrenciye öğretim süresince toplamolarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, bu maddenin ikincifıkrasında gösterilen nedenlerin devamı halinde, Fakülte Yönetim Kuruluncaiznin uzatılması yoluna gidilebilir.

Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklıve geçerli nedenler ile Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan diğer nedenleredayalı izinler, Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilmek şartıyla öğretimsüresinden sayılmaz.

Sağlık kurulu raporu ile belgelenen ruhsalbozuklukları nedeni ile tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşanöğrenciler öğrenimlerine devam etmek istedikleri taktirde, yeniden sağlıkraporu almaları istenir. Bu sağlık raporu, Fakülte Yönetim Kuruluncaincelendikten sonra bu öğrencinin öğrenimine devam edip edemeyeceğine kararverilir. Öğrenimine devam edemeyeceklerine karar verilen öğrencilerin Fakülteile ilişkileri kesilir.

ÜniversitedenAyrılma

Madde29-Kendi isteği ileÜniversiteden ayrılacak öğrenciler, Fakülte Dekanlığına yazılı olarakbaşvururlar. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse Fakültedekiöğrenim durumunu gösteren bir belge, kayıtta Fakülteye teslim ettiğidiplomaları ve diğer belgeleri verilir.

AnlaşmalıYurtdışı Üniversitelere Gönderilen Öğrenciler

Madde30- İstanbul TeknikÜniversitesi ile yurt dışındaki bir Üniversite arasında yapılan anlaşmauyarınca, öğrenci değişimi programları çerçevesinde, Üniversite tarafından birveya iki yarıyıl yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir. Bu süreiçinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresindensayılır.

Öğrencinin, danışmanının onayı ileyurtdışındaki üniversitede aldığı dersler ile bu derslerden aldığı başarınotlarının İstanbul Teknik Üniversitesindeki başarı durumuna nasılyansıtılacağı, Fakülte YatayGeçişKomisyonunungörüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

YazÖğretimi ve ÇiftAnadalProgramı

Madde31-Yaz öğretimi buYönetmelikle, ÇiftAnadalProgramı (ÇAP) ise SenatoUygulama Esasları ile düzenlenir.

ÖnLisans Diploması

Madde32-Fakülteden ilişiğininkesilmesi durumuna gelen ve dördüncü yarıyıl sonuna kadar öğretim planındabulunan zorunlu ve seçmeli ders kredilerini bu Yönetmelik hükümlerine görebaşarı ile tamamlayan ve dördüncü yarıyıl sonu itibarıyla ağırlıklı genel notortalaması en az 2.00'ye ulaşmış olan öğrencilere "Ön Lisans Diploması"verilir. Bu öğrencilerden % 30 İngilizce öğretim koşulu aranmaz.

Diploma

Madde33- İstanbul TeknikÜniversitesi Denizcilik Fakültesinde bu Yönetmeliğe göre öğrenimlerinibaşarıyla tamamlayanlara bölüm adı belirtilmek suretiyle, İstanbul TeknikÜniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, İstanbul TeknikÜniversitesi GemiMakinalarıİşletme Mühendisliğidiploması verilir. Yeni kurulacak bölümlerden mezun olanlara verilecekünvanlarÜniversite Senatosunca belirlenir.

Öğrenci Katkı Payı

Madde34- Lisans öğrencileri,her öğretim yılında, kanuni olarak belirlenen miktarda katkı payı öderler.İngilizce geliştirme öğretimine kayıt olan öğrenciler de Fakültenin öğrencikatkı payına eşit katkı payını ödemekle yükümlüdürler. Öğrenci katkı payınıyatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz ve bu Yönetmeliğin5 ve 6ncımaddelerinde belirtilen esaslarçerçevesinde işlem yapılır.

Öğrenciİşleri

Madde35- Öğrencilerin heryarıyılda Fakülteye kayıt olmaları, yatay ve dikeygeçişleri,öğretim ve sınavlara ait işlemleri, Fakülteyleilişkilerinin kesilmesi hakkında Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.Öğrenciler, bu kararlara karşı 15 (onbeş) gün içindeÜniversite Yönetim Kuruluna itiraz edebilirler.

Kıyafet

Madde 36-Fakültedeeğitim ve öğretim üniformalı olarak yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde37-07/11/1997 tarihli23163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İstanbul Teknik ÜniversitesiDenizcilik Fakültesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" yürürlüktenkaldırılmıştır.

GeçiciMadde 1- 2003-2004öğretim yılından önce, İstanbul TeknikÜnivesitesiDenizcilik Fakültesinde lisans öğrenimine başlamış öğrencilere (başarısızlıknedeniyle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler hariç) bu Yönetmeliğin 37ncimaddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleriuygulanır.

Yürürlük

Madde38- Bu Yönetmelik2004-2005 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihindeyürürlüğe girer.

Yürütme

Madde39- Bu Yönetmelikhükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)