Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


İstanbul TicaretÜniversitesinden:

İstanbulTicaret Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim

veSınav Yönetmeliğinde Değişiklik

YapılmasınaDair Yönetmelik

MADDE 1 -9/2/2002 tarihli ve24666 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İstanbul Ticaret ÜniversitesiYüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 3 üncü Maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"Madde 3 -Yüksek Lisans Programlarınınkontenjanları, ilgili enstitü kurullarının önerisi ile Senato'cabelirlenir."

MADDE 2 -Aynı Yönetmeliğin 4 üncümaddesinin 1 inci fıkrası aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"Üniversite'deYüksek Lisans Eğitim-Öğretimi ücretlidir. Yüksek Lisans derslerinin ve bilimselhazırlık derslerinin ders başına ücretleri ve çeşitli amaçlarla alınacak diğerücretler mütevelli heyet tarafından her akademik yıl için yenidenbelirlenir."

MADDE 3 -Aynı Yönetmeliğin 5 incimaddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Anabilimdalları, her dönem/yarıyıl sonunda, bir sonraki dönemde/yarıyılda açılacakyüksek lisans programlarını, her programın gerektirdiği başvuru ve kabulkoşullarını (yabancı dil dahil) öneri olarak belirlerler. Öneriler, ilgiliyönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve süresi içindeRektörlüğe bildirilir. Enstitülerin kararları Rektörlük tarafından usulüneuygun olarak duyurulur."


>MADDE 4 -Aynı Yönetmeliğin 6 ncımaddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Değerlendirme,ilgili enstitünün koordinatörlüğü ile, yüksek lisans programının bağlı olduğuanabilim dalından üçer öğretim elemanından oluşacak jürinin yapacağıdeğerlendirme ve programın ilgili olduğu enstitü yönetim kurulu kararı ilegerçekleşir."

"Adaylar;"(LES) standart puanları", "lisans başarı not ortalaması"ile "anabilim dallarınca yapılan mülakat ve değerlendirmesonuçları"na göre, sıralamayla, ilgili programlara kabul edilirler.Değerlendirmede, (LES) sonucu en az % 50 ağırlıkla göz önüne alınır. Lisansbaşarı ortalaması ile mülakat sonuçlarının değerlendirmeye ne ağırlıktakatılacağı enstitü kurullarınca belirlenir ve Senato'caonaylanır."

MADDE 5 -Aynı Yönetmeliğin 7 ncimaddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bilimsel Hazırlık Programıİle İlgili Koşullar

Madde 7 -Bilimsel Hazırlık Dersleri;Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlardaalmış olan adaylara uygulanır. Bunlardan;

a) YüksekLisans programlarında, Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisansprogramından farklı alanlarda almış olan adayların eksiklerini gidermek vebaşvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla bilimsel hazırlıkderslerini almaları şarttır.

b) Bilimsel hazırlık dersleri 3 (üç) dersten az, 6 (altı) dersten fazlaolamaz. Bilimsel hazırlık derslerinialacak öğrencilerin hangi dersleri alması gerektiği danışman öğretim üyesitarafından belirlenir ve ilgili yönetim kurulunca onaylanır.


>c)Bilimsel hazırlık derslerinin içeriği lisans seviyesindeki derslerden oluşur.Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen krediliderslerin yerine geçemez.

d)Bilimsel hazırlık dersi alan öğrenciler, bunların yanı sıra, danışman öğretimüyesinin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programınayönelik dersler de alabilir. Bu şekilde alınacak bilimsel hazırlık dersleri ileyüksek lisans programı derslerinin sayısı her bir yarıyıl/dönem için 4 (dört)dersi geçemez.

e)Bilimsel hazırlık derslerinde geçirilecek süre en çok 3 dönem/2 yarıyıldır.Hazırlık derslerini bu sürede başaramayanların Enstitü ile ilişkisi kesilir.Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen yükseklisans programları sürelerine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık dersi alanöğrencilerin eğitim süresi, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisansprogramları sürelerine 3 (üç) dönem/2 (iki) yarıyıl eklenerek belirlenir."

MADDE 6 -Aynı Yönetmeliğin 8 incimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 -Bir yükseköğretim kurumumezunu olup, daha önce disiplinsizlik suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisansprogramından ilişiği kesilmemiş olan ve belirli bir konuda bilgisini arttırmakisteyenler ilgili yönetim kurulu kararıyla, programdaki belirli derslere özelöğrenci olarak kabul edilebilir. Bu adaylarda (LES) puanı aranmaz. Özel öğrencistatüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerbu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen eğitim-öğretim ücretinetabidirler. Özel öğrenci statüsünde kabul edilecek öğrencilere uygulanacakkabul koşulları ilgili enstitü kurullarınca belirlenir.


>Özelöğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesi bu Yönetmelikhükümlerine göre yapılır ve kendilerine başarılı oldukları dersler için birbaşarı belgesi verilir. Özel öğrenciler, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindebelirtilen esaslar dahilinde, ilgili enstitünün yüksek lisans programına kayıthakkını elde etmeleri durumunda, ilgili yönetim kurulunca daha önce alıpbaşarılı oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Özel öğrenci statüsündekiöğrencilerin yüksek lisans programlarındaki bitirme projesi hariç bilimselhazırlık, zorunlu ve seçimlik derslerin tümünü alma hakkı vardır. Söz konusuderslerin bir yüksek lisans programından mezun olabilmek için gerekli toplamkredi saatini sağlayabilecek şekilde kabul edilebilmesi için özel öğrencinin buYönetmeliğin 6 ncı maddesindeki (LES) geçerli puanı alması şarttır.

Özelöğrenci eğitim dönemi boyunca bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilenesaslar dahilinde (LES) geçerli puanı alması halinde ilgili enstitünün yönetimkurulu kararı ile normal öğrenci statüsüne geçer. Geçerli (LES) puanıolmaksızın özel öğrencinin bilimsel hazırlık derslerini ve 11 (onbir) dersialma hakkı vardır. Özel öğrenci 11 (onbir) dersi başarı ile tamamlasa da,geçerli (LES) puanını sağlamadığı müddetçe normal öğrenci statüsüne geçemez vetakip eden dönemde mezun olabilmek için gerekli bitirme projesini alamaz. Özelöğrencinin, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki geçerli koşulları yerinegetirerek normal öğrenci statüsüne ilgili yönetim kurulu kararı ile geçmesihalinde, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesindeki yüksek lisans süresi ile ilgilikurallara uyması zorunludur. Yönetim kurulunca, özel öğrenci statüsünde iken,aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf tutulan ve normal öğrenci statüsüne geçtikten sonra, ilgili yükseklisans programından mezun olabilmek için bu Yönetmelikteki koşulları yerinegetirmiş öğrenci, mezun olmaya hak kazanır. Özel öğrenci statüsünde eğitiminisürdüren ve mezun olabilmek için gereken eğitim süresini kaybetmiş olan öğrenci,normal öğrenci statüsüne geçme hakkını da kaybetmiş sayılır.


>Özelöğrenci statüsünde kabul edilen öğrenci bir sonraki dönemde kayıt yenilemeişlemini yapmadığı takdirde statüsünü kaybeder."

MADDE 7 -Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 -İstanbul TicaretÜniversitesi'nde veya başka bir yüksek öğretim kurumunda yüksek lisanseğitim-öğretimine başlayıp en az bir yarıyılı/dönemi tamamlamış olan başarılıöğrenci, Senatonun belirleyeceği esaslar dahilinde ilgili yönetim kurulu kararıile yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bukararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerininhangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Öğrencinin muafiyet talebindeen fazla 5 (beş) ders kabul edilebilir. Hukuk ve mühendislik yüksek lisansprogramlarına; ancak diğer bir hukuk ve mühendislik yüksek lisansprogramlarından veya lisans mezuniyeti hukuk veya mühendislik alanından olanöğrenci kabul edilir.

Tezliyüksek lisans programlarında tez çalışmasına başlamış öğrencilerin yatay geçişbaşvuruları kabul edilmez.

Yabancıuyruklu adaylarla, yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisansprogramlarına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato'ca belirlenir.

Yataygeçiş kontenjanları, enstitü kurullarınca belirlenir ve Rektörlükçeduyurulur.

İstanbulTicaret Üniversitesi'ndeki veya başka bir yüksek öğretim kurumundaki bir yükseklisans programından, başka bir yüksek lisans programına yatay geçişi kabuledilen öğrenci bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)bendinde belirtilen süre içinde kabul edildiği programı bitirmek zorundadır.


>İstanbulTicaret Üniversitesi veya bir başka yüksek öğretim kurumunun lisans üstüprogramından ders alarak ya da önce bu programlarda en az 1 (bir)yarıyıl/dönemi başarıyla takip etmiş bir öğrencinin bir diploma içinkullanılmamış dersleri nakil dersi olarak sayılır. Geçerli sayılan derslerinnotları öğrenci kaydında T harfi ile gösterilir. Söz konusu derslerin kredi toplamının program toplam kredisinin1/4'ünü aşması halinde öğrenciye derslerini tamamlaması için 4 (dört) dönem hakverilir."

MADDE 8 -Aynı Yönetmeliğin 10 uncumaddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kayıt Yenileme ve Dondurma

Madde 10 -Kayıt yenileme ve dondurmaesasları aşağıda belirtildiği şekildedir:

a)Kayıt Yenileme: Öğrenciler her dönem/yarıyıl başında, akademik takvimdebelirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İlgili yönetimkurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan üstüste 2 (iki) dönem/yarıyılkaydını yenilemeyenlerin enstitü ile ilişkileri kesilir. Her ne sebeple olursaolsun kayıt yenilememesi durumunda, öğrencinin 2 (iki) ders ücretini ödemesizorunludur. Ara verilen süre eğitim-öğretim süresine dahildir. Akademiktakvimde belirtilen ilk kayıt yenileme döneminde kaydını yenilemeyen öğrenci,ikinci kayıt yenileme döneminde ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediğibir kayıt ücretini ödeyerek kaydını yeniler. İkinci kayıt döneminde kaydınıyenilemeyen öğrenci o dönem için kayıt yenileme hakkını kaybeder.

b)Kayıt Dondurma: Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetimkurullarınca, istekte bulunan öğrencinin kaydı bir defada en çok 3 (üç) dönem/2(iki) yarıyıl için dondurulabilir:

1)Öğrencinin tam teşekküllü bir hastaneden alınmış ve heyet raporu ilebelgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretleri.

2)Daimi ikametgahının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının yörenin en büyükmülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi.

3)Eşinin veya birinci derecede kan ya da sıhri hısımlarının acil hastalığıhalinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi.

4)Öğrencinin tutukluluk hali.

5)Hükmün içeriği ve sonuçları bakımından "Yükseköğretim Kurumları ÖğrenciDisiplin Yönetmeliği" hükümlerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayanveya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkumiyet hali.

6)Öğrencinin yurt dışında geçici olarak eğitim programına katılması.

7)İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.

Bunedenlerin ispatı açısından aranacak belgeler ilgili yönetim kuruluncabelirlenir.

8)Öğrencinin; ne suretle olursa olsun askerlik tecil hakkını kaybetmesi veyatecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması durumunda, terhis olana kadar kayıt dondurma hakkınasahiptir.

Öğrencikayıt dondurma başvurusunu, her dönem/yarıyıl için 2 (iki) ders ücreti ödemekkaydı ile ilgili enstitüye yapar. Bu öğrencilerin sonraki dönemler alacağıdersler için ödeyeceği ücretler kayıt dondurma sırasında ödedikleri ücretlerdenmahsup edilebilir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresinden sayılmaz."

MADDE 9 -Aynı Yönetmeliğin 12 ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 -İlgili yönetim kurulu,öğrencinin programa kaydından itibaren yüksek lisans öğrenimi için heröğrenciye bir öğretim üyesini danışman olarak tayin eder. Danışman, öğrencinintezi ile ilgili alanı belirleyerek, alacağı derslerin bu amaca uygun olarakseçilmesinde öğrenciye yardımcı olur ve her dönem/yarıyıl başında öğrencininalacağı dersleri enstitüye bildirir. Öğrencinin almak zorunda olduğu derslerintamamlanmasından önce, yapılacak tez çalışması doğrultusunda öğrenciyiyönlendirir ve tez aşamasında çalışmaları yönetir. Tezsiz yüksek lisansprogramlarında ise, ilgili yönetim kurulu tarafından tayin edilmiş bir öğretimüyesi öğrencilerin ders seçiminde danışmanlık eder. Tezsiz yüksek lisansöğrencisinin, bitirme projesi safhasına gelmesi halinde, ilgili öğrencinintalebi de dikkate alınarak, bitirme projesi için danışman öğretim üyesi tayiniilgili yönetim kurulu tarafından yapılır."

MADDE 10 -Aynı Yönetmeliğin 13 üncümaddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b)Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; en az 1 (bir)yarıyılı/dönemi başarı ile tamamlamış öğrencinin her yarıyıl/dönem başındabaşvurusu ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir. Öğrenci tezli vetezsiz yüksek lisans programları arasında sadece 1 (bir) kez geçiş başvurusuyapabilir. Geçiş başvurusu onaylanan öğrenci, yeni programının gereklerinitamamlamakla yükümlüdür."

MADDE 11 -Aynı Yönetmeliğin 14 üncümaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 -Yüksek lisans programlarındaokutulacak zorunlu ve seçimlik dersler ile bunların kredi saatleri, derslerinhangi yarıyıl veya dönemde açılacağı, derslere ilişkin önkoşullar, ilgilibaşkanlıkların görüşleri alınarak ilgili kurulca karara bağlanır ve Senato'nunkabulü ile kesinleşir.

Dersler1 (bir) yarıyıllık/dönemliktir.

Öğrenciler,yarıyıl/dönem başlarında, belirlenen süre içinde danışmanlarınca onaylananderse yazılma formu ve eğitim-öğretim ücretinin yatırıldığını gösterir belgeile ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurarak derslere yazılmak zorundadırlar. Özelöğrenci statüsü dışındaki öğrencilerin ilk dönemde en az 3 (üç) derse yazılmasızorunludur. Sonraki dönemlerde en az 2 (iki) ders alınabilir. Üstüste ikiyarıyıl/dönem derslere yazılmayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

Öğrencilerbirinci eğitim-öğretim haftasından ikinci eğitim-öğretim haftasının sonunakadar daha önce yazıldıkları bazı dersleri bırakabilir ve/veya yeni derslerekaydolabilirler. Bırakılan derslerin ücreti eklenen veya ileride alınacakderslerin ücretine mahsup edilir. Eklenen dersler için ücret yenidenhesaplanır.

Öğrenciler,dersten çekilme formunu danışman öğretim üyesine onaylatmak ve ilgili Enstitüyekaydettirmek suretiyle, üçüncü hafta başından dördüncü hafta sonuna kadaralmakta oldukları bir dersten çekilebilir. Bu dersler öğrencinin kaydında (W)harfi ile gösterilir. Dersten çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

Devamedecekleri yüksek lisans programından farklı bir daldan mezun olmuşöğrencilerin bilimsel hazırlık derslerini alması zorunludur. Her yüksek lisans programı için ilgili yükseklisans program koordinatörünün teklifi ve enstitü kurulunun kararı ile bilimselhazırlık dersleri belirlenir. Aday öğrencinin bu bilimsel hazırlık derslerininhangilerini alması gerektiğini ise, öğrencinin lisans düzeyinde aldığı derslerebakarak danışman öğretim üyesi tayin eder. Tezsiz yüksek lisans programında,bitirme projesi alınabilmesi hususunda bu Yönetmeliğin 27 nci maddesininbirinci fıkrasının (b) bendi uygulanır.

Öğrencilerkayıtlı bulundukları Enstitünün ya da diğer enstitülerin farklıprogramlarından, danışman öğretim üyesinin onayladığı dersleri alabilirler.Öğrencilerin, diğer üniversitelerin yüksek lisans programlarından dersalabilmeleri, danışman öğretim üyelerinin onayına ve ilgili yönetim kurulununkararına bağlıdır."

MADDE 12 -Aynı Yönetmeliğin 15 incimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 -Öğrenciler derslere,uygulamalara ve laboratuvarlara % 70 oranında devam etmek ve sınavlara katılmakzorundadırlar. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafındanizlenir. Öğretim elemanları, bir öğrencinin yarıyıl/dönem içerisindekidevamsızlık oranı % 30'a ulaştığında, durumu ilgili enstitü yönetimineiletmekle yükümlüdürler. Devamsızlık oranı % 30'u geçtiğinde ilgili öğrencifinal sınavına girme hakkını kaybeder."

MADDE 13 -Aynı Yönetmeliğin 16 ncımaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16 -Bir yüksek lisans dersininyarıyıl/dönem kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalıkuygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Yüksek lisansderslerinin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, ilgilibaşkanlığın önerisi ve ilgili kurulun kararı ile saptanır. Seminer, bitirmeprojesi ve tez çalışması kredisizdir."

MADDE 14 -Aynı Yönetmeliğin 17 ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 -Ders başarı notu;yarıyıl/dönem final sınavı, yarıyıl/dönem boyunca yaptırılan ödev, proje, kısasınav, sözlü ya da yazılı ara sınavlar ile uygulama çalışmalarının sonuçlarınagöre hesaplanır. Ders başarı notu, yarıyıl/dönem fınal sonu sınavından itibarenen geç 1 (bir) hafta içerisinde ilgili enstitüye bildirilir.

Dersbaşarı notu belirlenirken, yarıyıl/dönem içi değerlendirmelerine en fazla % 50oranında ağırlık verilir."

MADDE 15 -Aynı Yönetmeliğin 18 incimaddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğrencileringüncelleştirilmiş "Not Durumu Belgeleri", yarıyıl/dönem final sınavlarınınbittiği günü izleyen en geç 20 (yirmi) gün içinde enstitü tarafındanhazırlanır.

Başarısonuçlarına maddi hata yönünden itiraz edilebilir. Bu itirazlar başarısonuçlarının ilânından itibaren, 3 (üç) gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğü'nedilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı, itirazda bulunan öğrencinindurumunu yeniden değerlendirir ve kanaatini Enstitü Müdürlüğü'ne yazılı olarakbildirir. Bu değerlendirmeye itiraz ilgili yönetim kurulunca sonuçlandırılır.Karar öğrenciye duyurulur."

MADDE 16 -Aynı Yönetmeliğin 19 uncumaddesinin dört, beş ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Öğrenciler,başarısız oldukları bilimsel hazırlık ve zorunlu dersleri tekrarlamak veseçmeli derslerle ilgili danışman öğretim üyesinin belirlediği ve eş değerkabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler kayıtlı oldukları yükseklisans programından farklı bir yüksek lisans programındaki zorunlu 1 (bir)dersi seçimlik ders olarak alabilir.Öğrenciler farklıbir yüksek lisans programından en çok 3 (üç) ders alabilirler.

Öğrenciler,genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleritekrarlayabilir veya seçimlik derslerdedanışman öğretim üyesince eş değer kabul edilen bir dersi alabilirler.Öğrencinin başarı notu tekrarladığıdersin başarı notudur.

Tekrarlanandersler ve fazladan alınan dersler için, öğrenci ders ücretini öder."

MADDE 17 -Aynı Yönetmeliğin 20 ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 -Başarı notları harfleridışında kullanılan diğer harflerin anlamları şöyledir:

(T) Transfer (Transfer);Başka bir enstitü ya da üniversiteden transfer olup, ilgili yönetim kuruluncaintibakı onaylanan ve not ortalamasına katılmayan dersler için verilir.

(P) Geçer(Pass); Not ortalamasına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir.

(U) Yetersiz(Un-pass); Not ortalamasına katılmayan derslerde başarı göstermeyen öğrencilereverilir.

(C) Kredili(Credit); Mezuniyet için gerekli olan kredili ders için kullanılır.

(NC) Kredisiz (Non-Credit); Mezuniyet için gerekli olan kredisiz bilimsel hazırlıkdersleri için kullanılır.

(NP)ÖğrencininYarıyıl/Dönem sonu final sınavına girmediğini gösterir. Final sınavına girmeyenöğrencinin geçerli mazereti olmaması durumunda dönem/yarıyıl sonunda (NP) notu(F) ye dönüşür.

(IA)Devamsız (InAttendance); Devam şartını yerine getirmeyenleri gösterir.

(R) Tekrar(Repeat); Tekrar edilen dersleri gösterir.

(X) Proje, tez vebenzeri çalışmaları sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

(W) DerstenÇekilme (Withdrawal); Öğrencinin süresi içinde dersten çekilmiş olduğunugösterir.

(L) (Leave);Öğrencinin kayıt dondurmuş olduğunu gösterir."

MADDE 18 -Aynı Yönetmeliğin 23 üncümaddenin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a)Tezli yüksek lisans programı toplam 24 (yirmidört) krediden az olmamak koşuluyla en az 8 (sekiz)ders ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başındanitibaren, tez çalışması için her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır."

MADDE 19 -Aynı Yönetmeliğin 27 ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 27 -Tezsiz yüksek lisans süresive ders yükü aşağıda belirtildiği şekildedir:

a)Tezsiz yüksek lisans programı toplam 33 (otuzüç) krediden az olmamak koşuluylaen az 11 (onbir) ders ve bitirme projesinden oluşur.

b)Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, mezuniyet için gereklitoplam kredi saati sayısının (2/3)'ü oranında derste başarılı olmaları ve kayıtyenilediği son dönemde mezun olabilmesi için kalan kredi saat sayısını almaları halinde, bitirme projesine de yazılmahakkını elde ederler. Öğrenci, bitirme projesinin alındığı dönemde, bitirmeprojesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir bitirme projesi çalışmasıvermek zorundadır. Bitirme projesi alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğubitirme projesini; danışman öğretim üyesine onaylatmak zorundadır. Danışmanöğretim üyesi tarafından onaylanmamış bitirme projesi başarısız sayılır vebitirme projesi tekrar alınır. Öğrenciprojesini ilgili yönetim kurulunca, belirlenecek 3 (üç) kişilik bir jüri önündesözlü olarak sunar.

c)Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az 3 (üç), en fazla 6(altı) dönemdir. Altı dönem sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanöğrencinin yüksek lisans programı ile ilişkisi kesilir.

d)Öğrenci, ilgili danışman öğretim üyesi önerisi ve ilgili yönetim kurulukararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere İstanbul TicaretÜniversitesi dışındaki üniversitelerden yüksek lisans dersi alabilir.

e)Eğitim-öğretim ücretinin hesaplanmasında, bitirme projesi 3 (üç) kredi saatikabul edilir. Bu ücret bitirme projesine yazılma aşamasında ödenir."

MADDE 20 -Aynı Yönetmeliğin 28 incimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 28 -Tezsiz yükseklisansdiploması verilmesi ve düzenlenmesi aşağıda belirtildiği şekildedir:

a)Kredili derslerini ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisansöğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

b)Yüksek lisans diplomasında; enstitü, anabilim dalı, program, mezuniyet tarihi,dersler, başarı notları, ağırlık genel not ortalaması, bitirme projesi konusuyazılır ve var ise verilen meslek unvanı bulunur."

Yürürlük

MADDE 21 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 -Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)