Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
4 Mayıs 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31474
Resmi Gazete Görüntüsü
:


4 Mayıs 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31474

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)’ndan:

İSTATİSTİKİSINIFLAMALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –28/1/2020tarihli ve 31022 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflamasının;hanehalkıtüketim harcamalarına,

b) Devlet Fonksiyonları Sınıflamasının; Devlet tarafından yapılan harcamalara,

c) Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasının; çalışma alanlarına göre eğitim programları ile ilgili yeterliliklere,

ç) Ekonomik FaaliyetlerinİstatistikiSınıflamasının; ekonomik faaliyetlere,

d) Faaliyete Göre ÜrünlerinİstatistikiSınıflamasının; ürünlere,

e) Genişletilmiş Ödemeler Dengesi Hizmetler Sınıflamasının; uluslararası hizmet ticaretine,

f) Kamu Sektörü Sınıflamasının; kamu sektörüne,

g) Sanayi Ürünleri Sınıflamasının; sanayi ürünlerine,


>ğ) Standart Eğitim Sınıflamasının; eğitim seviyelerine göre eğitim programları ve ilgili yeterliliklere,

h) Standart Meslek Sınıflamasının; iş ve mesleğe,

ı) Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Ürünleri Sınıflamasının; tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünlerine,

ilişkintoplanacak, paylaşılacak ve yayımlanacak bilgilerde, idari kayıt veya kayıt sistemlerinde kullanılması; ortak sınıflamaların kullanılmasıyla birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir, uygun ve güvenilir bilgi üretilmesine katkı sağlanmasıdır.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 –(1) 5429 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca, mezkûr Kanunun 2ncimaddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, istatistik üretiminde, idari kayıtlarda ve kayıt sistemlerinde bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen sınıflamaları kullanmakla; kendi ihtiyaçları doğrultusunda bu sınıflamaların farklıversiyonlarınıveya farklı sınıflamaları kullanmaları halinde ise bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen sınıflamalara dönüştürülmesini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 –(1) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen sınıflamalarTÜİK’insorumluluğundadır.”


>MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


>“(2) Sorumlu kurum tarafından hazırlanan veya güncellenen sınıflamalar ile bunlarla ilgili teknik dokümanlar TÜİK tarafından Sınıflama Sunucusunda yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılır.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ila Ek-11 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 –Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/1/2020

31022 (Mükerrer)En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)