Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/6)

Dokümanın Başlığı
:
- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/6)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
15 Mart 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2005/6)

Kapsam

Madde 1-Bu Tebliğ; EKI'degümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Gözetim uygulaması

Madde 2-Bu Tebliğ kapsamı ürünler ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife pozisyonundan brüt 25 kg ve 50 adet veya daha az miktarda (her iki koşulu birden sağlayarak) yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

Başvuru

Madde 3-Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EKII'deyer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne (Genel Müdürlük) iletilmesi gerekmektedir. Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.


Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Madde 4-Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ'in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından Genel Müdürlüğe iletilmesi zorunludur.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

Madde 5-21/08/2004 tarihli ve 25560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük

Madde 6-Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7-Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK I

G.T.İ.P.

MADDE ADI

CIF Kıymet (ABD Doları/KG*)

4202.11.10.00.11

Tabii deri ve köseleden olanlar

21

4202.11.10.00.12

Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar

21

4202.11.10.00.13

Rugandan olanlar

21

4202.11.90.00.11

Tabii deri ve köseleden olanlar

18

4202.11.90.00.12

Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar

18

4202.11.90.00.13

Rugandan olanlar

18

4202.12.11.00.00

Evrak çantaları,okul çantaları ve benzeri mahfazalar

15

4202.12.19.00.00

Diğerleri

7

4202.12.50.00.00

Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar

7

4202.12.91.10.00

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

11

4202.12.91.90.00

Diğerleri

11

4202.12.99.10.00

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

7

4202.12.99.90.00

Diğerleri

7

4202.19.10.00.00

Alüminyumdan olanlar

15

4202.19.90.10.00

Ahşaptan veya nikelden olanlar

15

4202.19.90.30.00

Dökme demir ,demir veya çelikten veya çinkodan olanlar


15

4202.19.90.50.00

Bakırdan olanlar

15

4202.19.90.90.00

Diğerleri

15

4202.21.00.00.00

Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar

23

4202.22.10.00.00

Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar

15

4202.22.90.10.00

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

13

4202.22.90.90.00

Diğerleri

13

4202.29.00.00.00

Diğerleri

13

4202.31.00.00.00

Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar

36

4202.32.10.00.00

Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar

18

4202.32.90.10.00

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

18

4202.32.90.90.00

Diğerleri

18

4202.39.00.10.00

Alüminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar

15

4202.39.00.20.00

Ahşap olanlar

15

4202.39.00.30.00

Bakırdan olanlar

15

4202.39.00.40.00

Nikelden olanlar

15

4202.39.00.50.00

İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii veyaaglomereedilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddelerden olanlar

15

4202.39.00.60.00

İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar


15

4202.39.00.90.00

Diğerleri

15

4202.91.10.00.11

Tabii deri ve köseleden olanlar

19

4202.91.10.00.12

Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar

19

4202.91.10.00.13

Rugandan olanlar

19

4202.91.80.00.00

Diğerleri

19

4202.92.11.00.00

Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları, spor çantaları

15

4202.92.15.00.00

Müzik aletleri mahfazaları

13

4202.92.19.00.00

Diğerleri

13

4202.92.91.10.00

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan olanlar

11

4202.92.91.90.00

Diğerleri

11

4202.92.98.10.00

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan olanlar

11

4202.92.98.90.00

Diğerleri

11

4202.99.00.10.00

Alüminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar

15

4202.99.00.20.00

Ahşap olanlar

15

4202.99.00.30.00

Bakırdan olanlar

15

4202.99.00.40.00

Nikelden olanlar

15

4202.99.00.50.00

İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii veyaaglomereedilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddelerden olanlar

15

4202.99.00.60.00

İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar

15


4202.99.00.90.00

Diğerleri

15

* KG: Brüt ağırlık

EK II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih: ..../.../....

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/6 sayılı Tebliğ kapsamında ithali gözetime tabi olan G.T.İ.P.'u ve tanımı aşağıda belirtilen madde için firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesi hususunda gereği izinlerine arz olunur.

İmza-Kaşe

İsim-Unvan

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Unvanı :

Adresi :

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi Dairesi:

Vergi Numarası:

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları)

200...

200...

Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicilnosu:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Unvanı :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi Dairesi:

Vergi/T.C. Kimlik Numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicilnosu:

İTHAL EDİLECEK MADDEYE AİT BİLGİLER

(Birden fazla GTİP için başvurulması halinde bu bölüm her GTİP için ayrıayrıdoldurulacaktır)

GTİP (12li):

Tanımı :

Menşe Ülke:

Sevk Ülkesi:

Miktarı:

Kg (Net/Brüt):


Değeri:

FOB:

Adet/Metrekare/Çift/Diğer :

(İstatistikibirim bazında miktarı)

CIF:

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1-Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirküleri ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (İlk başvuruda aslı verilmeli, değişmediği sürece sonraki başvurularda fotokopisi verilebilir.)

2-İthal edilecek maddeye aitproformafatura veya ticari fatura. (3 nüsha) (proformaveya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı,istatistikibirim bazında miktarı ve ağırlığı (net/brüt kilogram olarak) ayrıayrıgösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).

3-Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

4-Madde Bilgi Formu

5-İthal edilecek maddelere ait katalog veya resim.

İTHAL EDİLECEK MADDEYE AİT BİLGİ FORMU*

1- ÜRETİCİ BİLGİSİ

Unvan

Adres

Telefon; Faks

E-mail; Web

2- İHRACATÇI BİLGİSİ


Unvan

Adres

Telefon; Faks

E-mail; Web

3- MADDE BİLGİSİ*

Maddenin Adı

Maddenin Modeli (Art No.)

Maddenin Üretim Tarihi

Maddenin Ebadı

Maddenin Birim Ağırlığı

4- KULLANILAN MALZEMELER**

Adı

Çeşidi ve/veya Niteliği

Kullanılan Miktar

Değer

Dış yüzey (Kumaş, Plastik, vb.)

Fermuar

Kolon

Astar

İp

Sünger

Diğer (Kilit, Toka, vb.)

TOPLAM DEĞER

* Bu Form eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bu Forma maddenin resmi eklenebilir.

** Bu kısım her bir model için ayrıayrıdoldurulmalıdır.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)