Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/21)

Dokümanın Başlığı
:
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/21)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
29 Ağustos 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


\n

29 Ağustos 2006 SALI

\n

\n

Resmî Gazete

\n

\n

Sayı : 26274

\n

\n

TEBLİĞ

\n

\n

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

\n

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

\n

(TEBLİĞ NO: 2006/21)

\n

Başvuru

\n

MADDE 1 -(1) 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üreticilerHaznedarRefrakterSan. A.Ş. ileKümaşKütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli belirli ateş tuğlalarının Türkiye'ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretime zarar verdiği iddiasıyla, bu ülke menşeli söz konusu maddenin ithalatına karşı önlem alınması istemiyle başvuruda bulunmuşlardır. Başvuru, diğer üreticilerdenSörmaşSöğütRefrakterMalzemeleri A.Ş, Konya Selçuklu KromMagnezitTuğla San. A.Ş. ve Zonguldak YatırımFilyosAteş TuğlasıEn. San. ve Tic. A.Ş. tarafından da desteklenmektedir.

\n

SoruşturmaKonusu Madde

\n

MADDE 2 -(1) Ateş tuğlaları, demir çelik endüstrisinde pota, ark vekonverterfırınlarında kullanılmaktadır. Ayrıca, çimento, cam ve bakır imalatında da kullanım alanına sahiptir.

\n

>(2) Şikayet konusu ateş tuğlalarının 6902.10 ile 6815.91 Gümrük Tarife Pozisyonundan (GTP) ithal edilmesinin mümkün olduğu tespit edilmiştir.Bu çerçevede, 6902.10GTP'sialtında yer alan "kromit,magnezitve krommagnezitateş tuğlaları" ile 6815.91GTP'sindeyer alan "diğer eşya-magnezit, dolomit veyakromitiçerenler" soruşturma çerçevesinde incelenecektir.

\n

(3) Söz konusuGTP'lerbilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

\n

Başvurunun Desteklenmesi

\n

MADDE 3 -(1) Şikayette bulunan firmalar şikayet konusu ürünün Türkiye üretiminin %61'ini, şikayeti destekleyen üreticilerle birlikte %83'ünü gerçekleştirmektedirler. Bu çerçevede,Yönetmeliğin 20ncimaddesi çerçevesinde, şikayetçilerin yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz oldukları anlaşılmıştır.

\n

Damping İddiası

\n

MADDE 4 -(1) ÇHC pazar ekonomisi uygulayan ülke olarak değerlendirilmemektedir. Öte yandan, normal değer tespitinde kullanılacak üçüncü ülke bilgilerine ulaşılamadığından normal değer benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kârın eklenmesiyle oluşturulmuş normal değer yöntemiyle belirlenmiştir.

\n

(2) Söz konusu ürünün Türkiye'ye ihraç fiyatı gerek 2005 yılı TÜİK istatistiklerigerekse ÇHC menşeli ürünün Türkiye'ye satımına ilişkin bir ihraç faturasında yer alan bilgiler kullanılarak hesaplanmıştır.

\n

(3) Fiyat karşılaştırması, mümkün olduğu ölçüde aynı aşamada, normal değer ile Türkiye'ye ihraç fiyatları üzerinden yapılmış ve her iki yöntemle hesaplanan damping marjlarının önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

\n

>Zarar ve Nedensellik İddiası

\n

MADDE 5 -(1) ÇHC menşeli şikayet konusu ürün ithalatının 2005 yılında mutlak anlamda ve yurtiçi tüketime göre artış gösterdiği, 2005 yılında 2003 yılına göre yerli üretimin pazar payı azalırkenÇHC'ninpazar payında artış olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ülkeden yapılan ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını yüksek oranda kırdığı görülmüştür.

\n

(2) 2005 yılında yerli üretim dalının yurtiçi satış fiyatlarının birim ticari maliyetin altında kaldığı; üretim dalı kârlılığında ve pazar payında ciddi olumsuzluklar olduğu görülmektedir.

\n

(3) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve yapılan inceleme, yerli üretim dalının göstergelerinde ÇHC menşeli dampingli ithalat nedeniyle bozulma olduğuna işaret etmektedir.

\n

Karar ve İşlemler

\n

MADDE 6 -(1) Yapılan inceleme sonucunda, başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nca 20/7/2006 tarihinde, ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

\n

(2) Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

\n

Piyasa Ekonomisinin Uygulandığı Üçüncü Ülkenin Seçimi

\n

MADDE 7 -(1) Yönetmeliğin 7ncimaddesi hükümleri çerçevesinde, bu aşamada ÇHC için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye'nin seçilmesi düşünülmektedir.Ancak,ÇHC'desoruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik ek madde 1 deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ'in 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmeleri halinde, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi uygulanır.

\n

>Soru Formu ve Bilgilerin Toplanması

\n

MADDE 8 -(1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin bilinen yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına,ÇHC'deyerleşik bilinen ihracatçılarına ve anılan ülkede yerleşik diğer ihracatçılara erişilebilmesiniteminenilgili ülkenin Ankara Büyükelçiliğine soru formları gönderilecektir. Söz konusu tarafların soru formu dağıtım listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere DTM İthalat Genel Müdürlüğü ile temasageçerekbilgi almaları gerekmektedir. Anılan listede yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların buTebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak soru formu talebinde bulunması gerekmektedir.

\n

Süreler

\n

MADDE 9 -(1) Soru formuna cevap verme süresi, gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen, sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

\n

(2) Soru formunda istenilenlerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü'neyazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

\n
>(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğin 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerekmektedir.

\n

İşbirliğine Gelinmemesi

\n

MADDE 10 -(1) Yönetmeliğin 26ncımaddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesiyada bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

\n
>Geçici Önlem Alınması ve Vergilerin Geriye Dönük Uygulanması

\n

MADDE 11 -(1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar'ın ilgili maddeleri uyarınca soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlemler geriye dönük olarak uygulanabilir. Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

\n

Yetkili Merci ve Adresi

\n

MADDE 12 -(1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

\n

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

\n

İthalat Genel Müdürlüğü

\n

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

\n

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

\n

Tel:+90.312.204 77 18

\n

Faks:+90.312.212 87 65 veya 212 87 11

\n

Soruşturmanın Başlangıç Tarihi

\n

MADDE 13 -(1)Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

\n

Yürürlük

\n

MADDE 14 -(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

\n

Yürütme

\n

MADDE 15 -(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

\n

\n

\n

\n

\n

\nSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)