Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/29)

Dokümanın Başlığı
:
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/29)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Kasım 2006
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


3 Kasım 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26335

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(2006/29)

Başvuru

MADDE 1 - (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üreticiler Aypaş Elektronik San. Tic. ve Turizm İşletme. Ltd. Şti., Türmak Makine San. ve Tic. A.Ş., Limaksan Starline Tanıtım Ürünleri Ltd. Şti. ve Hesaş Hediyelik Eşya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (Ç.H.C.) menşeli "elektrikli duvar saatleri"ne karşı halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

(2) Başvuru, Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (Promotürk) ile Alp Hediyelik Eşya ve Mobilya Aksesuarları San. ve Tic. A.Ş., Ufuk Tanıtım Reklamcılık ve Tem. Ürünleri Sanayi Tic. Ltd. Şti., Lidersan Promosyon Tanıtım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., Akhan Plastik Kalıp ve Hediyelik Eşya San.Tic. Ltd. Şti., Alcan Reklamcılık Halkla İlişkiler A.Ş. ve Tempo Elektronik Promosyon Saat Tic. Ltd. Şti. tarafından da desteklenmiştir.


nleme tabi ürün

MADDE 2 - (1) Önleme tabi ürün 9105.21.00.00.00, gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) "elektrikle çalışanlar" başlığı altında yer almaktadır.

Mevcut önlem

MADDE 3 - (1) Halihazırda, 7/11/2001 tarihli ve 24576 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2001/5 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Ç.H.C.'ye karşı 2,10 ABD Doları/Adet dampinge karşı önlem yürürlüktedir.

Gerekçe

MADDE 4 - (1) Yapılan inceleme neticesinde, Ç.H.C. menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde, dampingin ve zararın devam edeceğine veya yeniden meydana geleceğine ilişkin yeterli delilin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 5 - (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Ç.H.C menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar devam eder.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

M


ADDE 6 - (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'in 40 ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; Ç.H.C.'de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1'deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğ'in 8 inci maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal üçüncü ülke olarak Türkiye'nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 - (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temin edilmesi amacıyla söz konusu ürünün Müsteşarlıkça bilinen Türkiye'deki ithalatçılarına, yurt dışındaki üretici ve ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Anılan tarafların soru formu gönderi listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere Genel Müdürlük ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Soru formu gönderi listesinde yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların en geç işbu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde soru formu talebinde bulunmaları ve soru formlarını doldurarak bu Tebliğ'in 8 inci maddesinde belirtilen süreler içerisinde Genel Müdürlüğe ulaştırmaları gerekmektedir.

(


2) Ayrıca, soru formunun ilgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturma konusu ülkenin Türkiye'deki resmi temsilciliğine de soru formu gönderilecektir.

Süreler

MADDE 8 - (1) Soru formlarına cevap verme süresi, soru formlarının gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 7 nci madde kapsamında sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soruşturmayla ilgili tarafların sundukları diğer her türlü bilgi ve belgenin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi ve belgelerin bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içerisinde Genel Müdürlüğe ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak bu Tebliğ'in 7 nci maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları v.b.) görüşlerini bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 - (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgiyi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Y


etkili merci ve adresi

MADDE 10 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel : + 90 312 204 77 18

Faks : + 90 312 212 87 65/ 212 87 11

Soruşturma başlangıç tarihi

MADDE 11 - (1) Soruşturma, bu Tebliğ'in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 12 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)