Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)

Dokümanın Başlığı
:
- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
9 Ocak 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31359
Resmi Gazete Görüntüsü
:


9 Ocak 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31359

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/4)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.,ÇolakoğluMetalurjiA.Ş.,HabaşSınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. veTosçelikProfil ve Saç Endüstrisi A.Ş. adına Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yapılan ve İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Avrupa Birliği ve Kore Cumhuriyeti menşeli 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.15, 7225.40.90, 7226.91.20, 7226.91.91, 7226.91.99 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “Alaşımlı veya alaşımsız, (plakajhariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik” ürünlerine yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.


>Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ,14/6/1989tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğde geçen;

a) 2019Ç4/2020Ç3: 2019 (Ekim-Aralık)-2020 (Ocak-Eylül) dönemini,

b) AB: Avrupa Birliği’ni,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

e) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

f) İlgili taraf: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde sayılan tarafları,

g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

ğ) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

h) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

ı) Yönetmelik:30/10/1999tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,


>ifadeeder.

Soruşturma konusu ürün

MADDE 4 –(1) Soruşturma konusu ürün, 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.15, 7225.40.90, 7226.91.20, 7226.91.91, 7226.91.99 gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında yer alan “Alaşımlı veya alaşımsız, (plakajhariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik”lerdir.

(2) Bahse konuGTP’leryalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) ÜrününTGTC’deyer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 –(1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.,ÇolakoğluMetalurjiA.Ş.,HabaşSınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. veTosçelikProfil ve Saç Endüstrisi A.Ş. adına Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yapılan ve İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından desteklenen başvurunun Yönetmeliğin 20ncimaddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, başvuruya aktif olarak taraf olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.,ÇolakoğluMetalurjiA.Ş.,HabaşSınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. veTosçelikProfil ve Saç Endüstrisi A.Ş. bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.


>Damping iddiası

MADDE 6 –(1) Normal değerin tespitinde oluşturulmuş normal değer kullanılmıştır. Bu kapsamda, soruşturma konusu ürün için normal değer, benzer malın Türkiye’deki birim imalat maliyetine AB ve GüneyKore’liihracatçıların mali tablolarından tespit edilen oranlar kullanılarak hesaplanan genel yönetim/satış giderleri ve finansman gideri ile makul bir karın eklenmesi suretiyle oluşturulmuştur. Söz konusu değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) İhraç değerinin tespiti için TÜİK verileri kullanılarak, soruşturma konusu ürünün AB ve Güney Kore’den ithalatında oluşan ortalama ihraç fiyatları dikkate alınmıştır. Söz konusu ihraç fiyatından harici navlun ve sigorta bedelleri ile ihraç ülkesindeki gümrük/yükleme masrafları iledahilinakliye düşülerek anılan değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış olup, AB ve Güney Kore menşeli ürünler için hesaplanandampingmarjlarının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Maddi zarar/maddi zarar tehdidi ve nedensellik iddiası


>MADDE 7 –(1) Yönetmeliğin 17ncimaddesi çerçevesinde maddi zarar/maddi zarar tehdidi iddiası incelenmiştir.

(2) AB ve Güney Kore menşeli soruşturma konusu ürün ithalatı 2018 - 2019Ç4/2020Ç3 döneminde mutlak ve nispi olarak artış göstermiştir.

(3) AB menşeli ithalatın, yerli üretim dalının fiyatlarını 2018 yılı ile 2019Ç4/2020Ç3 döneminde kırdığı ve baskıladığı, 2019 yılında baskıladığı; Güney Kore menşeli ithalatın ise yerli üretim dalının fiyatlarını 2019Ç4/2020Ç3 döneminde kırdığı ve baskıladığı, 2019 yılında ise baskıladığı tespit edilmiştir.

(4) Yerli üretim dalı tarafından zarara ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kullanılarak yapılan değerlendirmede; 2018-2019Ç4/2020Ç3 döneminde birim maliyetlerindeki önemli düşüşe rağmen, birim fiyatlarındaki daha yüksek oranlı azalma nedeniyle yerli üretim dalının karlılığının önemli ölçüde düştüğü, neticede buna bağlı ekonomik göstergelerinde de bozulmalar yaşandığı anlaşılmıştır.

(5) AB ve Güney Kore’nin üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti bakımından soruşturma konusu ürün bağlamında küresel pazarda ön sıralarda yer aldığı görülmüştür.

(6) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında,dampingliolduğu iddia edilen AB ve Güney Kore menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir.


>Karar ve işlemler

MADDE 8 –(1) Yapılan inceleme sonucundadampingsoruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile AB ve Güney Kore menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 20ncimaddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

MADDE 9 –(1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, 11 inci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara, soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Delegasyon/Büyükelçiliği ile başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

MADDE 10 –(1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres:SöğütözüMah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

E-posta:damping@ticaret.gov.tr

Tel: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmî görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

KEP Adresi:ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın EBYS e-posta adresine ve posta adresine gönderir.

EBYS E-posta Adresi:ithebys@ticaret.gov.tr

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22ncimaddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 11 –(1) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplama süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 9 uncu maddenin birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 12 –(1) Yönetmeliğin 26ncımaddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır.Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu iş birliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 –(1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)