Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44)

Dokümanın Başlığı
:
- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
8 Eylül 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31592
Resmi Gazete Görüntüsü
:


8 Eylül 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31592

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/44)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, Çin Halk Cumhuriyeti, ÇinTayvanı, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “poliesterdensentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin kısmen askıya alınmasına ilişkin alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ,14/6/1989tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar


>MADDE 3 –(1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) Endonezya: Endonezya Cumhuriyeti’ni,

c)               Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

ç) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

d) Karar:20/10/1999tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

e) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

f) Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi:23/8/2021tarihli ve 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar ile yürürlüğe konulan korunma önlemini,

g) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

ğ) Tayvan: ÇinTayvanı’nı,

ifadeeder.

Mevcut önlemler

MADDE 4 –(1)20/4/2018tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/13) uyarınca Endonezya ve Güney Kore; 20/10/2018 tarihli ve 30571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/36) uyarınca ÇHC; 4/8/2019 tarihli ve 30852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/26) uyarınca Hindistan, Tayland ve Tayvan menşeli “poliesterdensentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur.


>Gerekçe

MADDE 5 –(1) Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında korunma önlemi uygulanan bir malın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemler, korunma önleminin yürürlükte kaldığı süre ile sınırlı olmak kaydıyla kısmen veya tamamen askıya alınabilir ve bunların nevi değiştirilebilir.

(2) Polyester elyaf ithalatında korunma önleminin yürürlüğe konulması nedeniyle, 4 üncü maddede belirtilen dampinge karşı önlemlerin kısmen askıya alınması için gerekli şartın bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar

MADDE 6 –(1) Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde, Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 4 üncü maddede belirtilen dampinge karşı önlemlerin, polyester elyaf ithalatında korunma önlemi kadar olan kısmının korunma önlemi yürürlükte kaldığı sürece askıya alınmasına karar verilmiştir.

(2) Gümrük idarelerince, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4 üncü maddede belirtilen dampinge karşı önlemin polyester elyaf ithalatında korunma önleminden daha düşük veya eşit olması durumunda dampinge karşı önlem tahsil edilmez. Dampinge karşı önlemin, polyester elyaf ithalatında korunma önleminden fazla olması durumunda dampinge karşı önlemin fazla olan kısmı tahsil edilir.


>(3) İthalatta kota ve tarife kontenjanı idaresine ilişkin tebliğler kapsamında ithal lisansı beyan edilmesi durumunda 4 üncü maddede belirtilen dampinge karşı önlemin tamamı tahsil edilir.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen askıya alma kararı, polyester elyaf ithalatında korunma önleminin ve 4 üncü maddede belirtilen dampinge karşı önlemlerin süresinin uzatılması durumunda da uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 –(1) Bu Tebliğ23/9/2021tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)