Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2005/4)

Dokümanın Başlığı
:
İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2005/4)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
7 Ocak 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
25693
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalinde Tek Taraflı Kontrol SistemiKapsamında Kota Uygulanan

TekstilÜrünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün

Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ

(2005/4)

Madde 1 -31/12/2004 tarihli ve 25687 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlananBelirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri HakkındaYönetmelik uyarınca, belirli ülke menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen2005 yılına ait EKI'degösterilen kotaların (miktarkısıtlamaları) %50'sine tekabül eden birinci bölümünün dağıtımı,ithalatçılar tarafından talep edilen miktarlardikkate alınmak suretiyle, tek taraflı kontrolsistemi kapsamında DışTicaret Müsteşarlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Madde 2 -1inci maddede öngörülen kotaların dağıtımından yararlanmak ve ithallisansı almak isteyen ithalatçılarınbaşvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için,EKII'deyer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak 24 Ocak 2005 günü mesai bitiminekadar Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir.Değerlendirmede genel evrak kayıt tarihi ve numarası esas alınır. Postadakigecikmeler ve bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular dikkatealınmaz.

Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneğive EKIII'deyer alan taahhütname eklenir.


Ayrıca, başvuruda bulunacak firmalar şayet EKI'debelirtilen ülke menşeli bir ürün kategorisinden 2004yılında ithalat yapmış ise, başvurularına ilgili ülke ve kategoriden anılanyılda gerçekleştirdikleri ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin gümrükidareleri veya noter tarafından onaylı birer suretini ekleyeceklerdir.

Madde 3 -Birdenfazla kategori için başvuruda bulunulması halinde, her bir kategori için ayrıbaşvuru yapılması şarttır.

EKI'debelirtilen herhangibir kategoriye ait kotaya, aynı ithalatçı tarafından birden fazla başvuruyapılamaz.

Madde 4 -Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat GenelMüdürlüğü) düzenlenecekithal lisanslarının geçerlilik süresi,düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) aydır.

Madde 5 -İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı teksevkiyattaithal etmeleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birdenfazlasevkiyattaithal etmeleri durumunda ise hersevkiyatıngümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip engeç 15 (onbeş) iş günü içinde, ithal lisansı üzerindebelirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkinistatistikibilgileri Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.

İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerliliksüresinin bitim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş)iş günü içinde ithalatçılar tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalatGenel Müdürlüğü) iade edilir.


İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerinegetirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç, müteakip ithallisansı talepleri,sözkonusuithal lisansı iadeedilene kadar değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 -Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 -BuTebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK I

2005 yılında uygulanacak miktar kısıtlamaları ve

birinci bölümde dağıtılacak toplam miktarlar

(Kategori tanımları İlgili Yönetmeliğin IA ve IBNolu

Eklerinde Gösterilmiştir.)

Ölçü

2005 yılı

Dağıtılacak

Ülke adı

Grup

Kategori

toplam miktar

Özbekistan

IA

2

kilogram

1.644.000

822.000

2a

2.250

EK II

TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTA UYGULANAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ İÇİNİTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

..../.../2005

BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

2005/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde ithali tek taraflıkontrol sistemi kapsamında kotaya (miktar kısıtlaması) tabi aşağıda belirtilenürünler için firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesi hususunda gereğimüsaadelerine arz olunur.

Müsteşarlığınızca talep edilen bilgiler aşağıda beyanedilmiştir.

(imza-kaşe)

I- İthalatçının:


1) Adı/Ünvanı:

2) Açıkadresi:

3) TelefonNo: Faks No:

4) Vergi numarası:

II- Beyan sahibinin:

a) Adı/Ünvanı:

b) Açıkadresi:

III- İlgili tedarikçiülkedeki ihracatçının:

a) Adı:

b) Açıkadresi:

IV- İthal edilecekürünlerin:

a) Menşe ülkesi:

b) Türkiye'ye ihracı amacıylasevkiyatının(yüklemenin) yapılacağı ülke:

V- İthal edilecekürünlerin :

1) Ticari tanımı:

2) G.T.İ.P.'nagöre ürüntanımı :

3) 12'li bazda G.T.İ.Pozisyonu :

Not: 12'li bazda G.T.İ.P.'larıve G.T.İ.P.'larınagöre ürün tanımı "İstatistikPozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetvelin" den tespit edilecektir.

VI- İthal edilecekürünlerin yer aldığı kategori :

VII- 2005/4 sayılıTebliğ'inINo.luEK'inde gösterilen ölçü birimi cinsinden ithali talep edilenmiktar:

1) Rakam ile:

2) Yazı ile:

Ekler:1-Beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği,

2-Taahhütname,

3-Başvuru formunda beyan edilen ilgili ülke ve kategoriden 2004 yılındagerçekleştirilen ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin gümrük idareleri veyanoter tarafından tasdik edilmiş birer sureti eklenecek ve bu çerçevedeaşağıdaki tablo doldurulacaktır.

Sıra No

Gümrük Beyannamesinin tescil tarihi

Gümrük Beyannamesinin numarası

Eşyanın G.T.İ.P.

Eşyanın miktarı (söz konusu kategori için belirlenen ve 2005/4 sayılı Tebliğ'in INo.luEK'indegösterilen ölçü birimi cinsinden)


Ölçü birimi

TOPLAM

EK III

Taahhütname örneği

DışTicaret Müsteşarlığına

İthal lisansı almak için yaptığımız başvuruda yeralan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız adına düzenlenen ithal lisansınıüçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ayrıca, ithal lisansı kapsamı ürünlerinithalatı ile ilgiliistatistikiverileri gümrükyükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakipen geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa(İthalat Genel Müdürlüğü) bildireceğimizi ve ithal lisansını geçerliliksüresinin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) işgünü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul vetaahhüt ederiz.

FirmaÜnvanı

Yetkili İmzalar

Damga PuluSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)