Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2005/8)

Dokümanın Başlığı
:
- İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2005/8)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
4 Haziran 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan

Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve

Yönetimine İlişkin Tebliğ (2005/8)

Madde 1 -31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, belirli ülke menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2005 yılına ait EKI'degösterilen kotaların (miktar kısıtlamaları) %50'sine tekabül eden ikinci bölümü, ithalatçılar tarafından talep edilen miktarlar dikkate alınmak suretiyle, tek taraflı kontrol sistemi kapsamında dağıtılacaktır.

Madde 2 -Madde 1'de öngörülen kotaların dağıtımından yararlanmak ve ithal lisansı almak isteyen ithalatçıların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, EKII'deyer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak 27 Haziran 2005 günü mesai bitimine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir. Değerlendirmede genel evrak kayıt tarihi ve numarası esas alınır. Postadaki gecikmeler ve bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EKIII'deyer alan taahhütname eklenir.

Ayrıca, başvuruda bulunacak firmalar şayet EKI'debelirtilen ülke menşeli bir ürün kategorisinden 2004 yılında ithalat yapmış ise, başvurularına ilgili ülke ve kategoriden anılan yılda gerçekleştirdikleri ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin gümrük idareleri veya noter tarafından onaylı birer suretini ekleyeceklerdir (2005/4 sayılı Tebliğ kapsamında bu belgeleri Dış Ticaret Müsteşarlığına ibraz etmiş firmalar hariç).


Madde 3 -Her bir kategori için ayrı başvuru yapılması şarttır.

EKI'debelirtilen herhangi bir kategoriye ait kotaya, aynı ithalatçı tarafından birden fazla başvuru yapılamaz.

Madde 4 -Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisanslarının geçerlilik süresi 31/12/2005dir.

Madde 5 -İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı teksevkiyattaithal etmeleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazlasevkiyattaithal etmeleri durumunda ise hersevkiyatıngümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkinistatistikibilgileri Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.

İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ithalatçılar tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç, müteakip ithal lisansı talepleri,sözkonusuithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.

Madde 6 -Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 -Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


EK I

2005 yılında uygulanacak miktar kısıtlamaları ve

ikinci bölümde dağıtılacak toplam miktarlar

(Kategori tanımları İlgili Yönetmeliğin IA ve IBNolu

Eklerinde Gösterilmiştir.)

Ölçü

2005 yılı

Dağıtılacak

Ülke adı

Grup

Kategori

Birimi

Kota seviyesi

toplam miktar

Özbekistan

IA

2

kilogram

1.644.000

822.000

2a

kilogram

4.500

2.250

EK II

TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTA UYGULANAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ İÇİN İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

..../.../2005

BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

2005/8 sayılı Tebliğ çerçevesinde ithali tek taraflı kontrol sistemi kapsamında kotaya (miktar kısıtlaması) tabi aşağıda belirtilen ürünler için firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Müsteşarlığınızca talep edilen bilgiler aşağıda beyan edilmiştir.

(imza-kaşe)

I- İthalatçının:

1) Adı/Ünvanı:

2) Açık adresi:

3) Telefon No: Faks No:

4) Vergi numarası:

II- Beyan sahibinin:

a) Adı/Ünvanı:

b) Açık adresi:

III- İlgili tedarikçi ülkedeki ihracatçının:

a) Adı:

b) Açık adresi:

IV- İthal edilecek ürünlerin:


a) Menşe ülkesi:

b) Türkiye'ye ihracı amacıylasevkiyatının(yüklemenin) yapılacağı ülke:

V- İthal edilecek ürünlerin :

1) Ticari tanımı:

2) G.T.İ.P.'nagöre ürün tanımı :

3) 12'li bazda G.T.İ.Pozisyonu :

Not: 12'li bazda G.T.İ.P.'larıve G.T.İ.P.'larınagöre ürün tanımı "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetvelin" den tespit edilecektir.

VI- İthal edilecek ürünlerin yer aldığı kategori :

VII- 2005/8 sayılı Tebliğ'inINo.luEK'inde gösterilen ölçü birimi cinsinden ithali talep edilen miktar:

1) Rakam ile:

2) Yazı ile:

Ekler:1-Beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği,

2-Taahhütname,

3-Başvuru formunda beyan edilen ilgili ülke ve kategoriden 2004 yılında gerçekleştirilen ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin gümrük idareleri veya noter tarafından tasdik edilmiş birer sureti eklenecek ve bu çerçevede aşağıdaki tablo doldurulacaktır.

Sıra No

Gümrük Beyannamesinin tescil tarihi

Gümrük Beyannamesinin numarası

Eşyanın G.T.İ.P.

Eşyanın miktarı (söz konusu kategori için belirlenen ve 2005/8 sayılı Tebliğ'in INo.luEK'indegösterilen ölçü birimi cinsinden)

Ölçü birimi

TOPLAM

EK III

Taahhütname örneği

Dış Ticaret Müsteşarlığına

İthal lisansı almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız adına düzenlenen ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ayrıca, ithal lisansı kapsamı ürünlerin ithalatı ile ilgiliistatistikiverileri gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bildireceğimizi ve ithal lisansını geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.


FirmaÜnvanı

Yetkili İmzalarSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)