Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
26 Nisan 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31466
Resmi Gazete Görüntüsü
:


26 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31466

YÖNETMELİK

İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ve ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ve ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ara sınav: Öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmek için her yarıyıl içinde Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenen sayıda, dönem içinde yapılan sınavları,

b) Bütünleme sınavı: Final sınavı ve yıl içi başarı puanı ortalaması ile başarısız olmuş öğrencilerin girebileceği bahar yarı yılı sonunda bir kez yapılan sınavı,

c) Final sınavı: Yılda bir kez, eğitim-öğretim yılı sonunda, yabancı dil hazırlık programı akademik takviminde önceden belirtilen tarihte yapılan yıl sonu sınavını,

ç) Hazırlık sınıfı: İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,

d) Kısmen yabancı dil eğitimi: Programda verilen derslerin toplam kredisinin en az %30’unun yabancı dilde verildiği eğitimi,

e) Muafiyet sınavı: Öğrencinin programları için gerekli olan yabancı dil yeterliliğine sahip olup olmadığını ölçen dil sınavını,

f) Müdür: İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

g) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre verilen ortak zorunlu yabancı dil derslerini,


>ğ) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı: Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak için girilen sınavı,

h) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: İzmir Demokrasi Üniversitesi Senatosunu,

i) Seviye tespit sınavı: Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimine hangi düzeyden devam edeceğini belirleyen sınavı,

j) Uygulama esasları: İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu uygulama esaslarını,

k) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

l) Yabancı dilde eğitim: Programın öğretim müfredatının tamamının ya da kısmen yabancı dilde verildiği eğitimi,

m) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

n) Yıl içi başarı puanı: Yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin yıl içinde yapılan ara sınavlar, alternatif değerlendirmeler (ödev, online ödev, sunum, portfolyo, kanaat ve benzeri) ve kısa süreli sınavların (quiz) Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilen ağırlıklarına göre elde edilen notu,

o) Yüksekokul Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,


>ö) Yüksekokul Müdürlüğü: İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

p) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

r) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlarda öğrencinin devam etmek zorunda olduğu yabancı dil eğitimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı

MADDE 5 –(1)Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrencilere ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından mezun olduklarında aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğrenmiş, yabancı dil kelime dağarcığını geliştirmiş, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme kabiliyetini kazanmış duruma getirmeyi sağlamaktır.

Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin yürütülmesi

MADDE 6 –(1) Üniversitede hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür.

Kayıt

MADDE 7 –(1) Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına kayıt işlemleri Üniversiteye ilk kayıt sırasında kendi fakültesi/yüksekokulu tarafından yapılır. Ancak 11 inci maddenin yedinci fıkrasına göre yabancı dil hazırlık sınıfından muaf sayılan ve bu durumu belgeleyen öğrenciler doğrudan kendi bölümlerine/programlarına kayıt olmaya hak kazanır.


>Akademik takvim

MADDE 8 –(1) Yabancı Diller Yüksekokulunda yabancı dil hazırlık sınıfı akademik takvimi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Eğitim süresi

MADDE 9 –(1) Yabancı dil hazırlık programlarının eğitim-öğretim süresi, iki yarıyıldır. Yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlar hariç olmak üzere, öğretim dili %100 veya %30 İngilizce olan ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Ancak kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrenciler için, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği sınavlardan Senatonun belirlediği düzeyde puana sahip olmak ya da Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı muafiyet sınavında başarılı olmak şartıyla ilgili yönetim kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim programlarında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

(2) Hazırlık sınıfını dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.


>(3) Hazırlık sınıfında dört yarıyıl başarısız olup, öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitede varsa öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.

(4) Bu madde hükümleri, yabancı dille yapılan ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

(5) Hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler her akademik yılın başında Üniversitenin belirleyeceği esaslara göre kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip yılsonunda başarılı olan öğrenciler, ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programlarına devam etmeye hak kazanırlar.

Hazırlık sınıfı sınavları ve sınav uygulamalarına ilişkin esaslar

MADDE 10 –(1) Yabancı dil hazırlık programında; muafiyet sınavı, ikinci yarıyıl sonunda yapılan final sınavı, ara sınavlar, mazeret sınavı, kısa sınavlar (quiz) ve bütünleme sınavı uygulanır.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi ile ilgili sınavlar şunlardır:

a) Muafiyet sınavı; güz yarıyılı başında ve/veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek uygun tarihlerde yapılır. Öğrenciler muafiyet sınavında başarılı olmak için, yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlar için 100 tam puan üzerinden en az 80 puan almak, diğer %100 ve %30 İngilizce eğitim veren programlar için ise 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak zorundadır. Bu sınav, hazırlık sınıfında öğrencilerin hangi seviyede eğitim-öğretim göreceklerini belirlemek amacıyla seviye tespit sınavı olarak da kullanılabilir ya da ayrı bir seviye tespit sınavı yapılabilir. Yabancı dil muafiyet sınavının seviye tespiti amacıyla kullanılması durumunda öğrencilerin aldığı puanların hangi seviyeye karşılık geleceği her yıl güz dönemi başında Yüksekokul Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve sınav sonucu ile birlikte öğrencilere ilan edilir. Muafiyet sınavına girebilecek öğrenci kriterleri şunlardır:

1) Üniversitenin öğretim dili %100 veya %30 İngilizce zorunlu hazırlık sınıfı bulunan bölümlerine/programlarına yeni kayıt yaptıran,

2) Hazırlık sınıfının ilk yılı veya tekrar yılında devam şartını sağlayamayan ya da devam şartını sağlamış ancak başarısız olmuş olan,

3) Hazırlık sınıfı süresi içerisinde kayıt donduran,

4) Yurt içinde veya yurtdışında diğer yükseköğretim kurumlarında daha önce hazırlık eğitimi almış olsa dahi merkezi yerleştirme ile ya da yatay geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptıran,

öğrenciler girer.

b) Final sınavı; yılda bir kez, eğitim-öğretim yılı sonunda, yabancı dil hazırlık programı akademik takviminde önceden belirtilen tarihte yapılan sınavdır. Öğrencinin, bahar yarıyılı sonunda yapılan bu sınava girme hakkını elde edebilmesi için, 14 üncü maddede belirtilen devam zorunluluğunu yerine getirebilmesi ve yıl içi başarı notunun uygulama esaslarında belirtilen düzeyde olması gerekir. Devam zorunluluğunu yerine getiremeyen ve başarısız olan ya da yıl içi başarı notu uygulama esaslarında belirtilen düzeyin altında olan öğrenciler, sadece güz yarıyılı başında yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girebilirler.

c) Ara sınavlar; hazırlık eğitimi süresince her yarıyıl içinde en az bir kez yapılır. Yabancı dil hazırlık programı akademik takviminde önceden belirtilen tarihte yapılan sınavlardır.

ç) Mazeret sınavı; haklı ve geçerli nedenlerle herhangi bir ara sınava katılamayan ve mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.

d) Kısa sınavlar (quizler); ara sınavlara göre daha dar bir içeriği test edecek şekilde yapılan sınavlardır. Bir yılda kaç sayıda kısa sınav yapılacağı ve sınavın esasları, her eğitim-öğretim yılı başında belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

e) Bütünleme sınavı; yılda bir kez, yabancı dil hazırlık programı akademik takviminde önceden belirtilen tarihte yapılan sınavdır. Hazırlık programı final sınavına girme hakkı elde edenler, yani devam şartını yerine getirmiş ve yıl içi başarı notu uygulama esaslarında belirtilen düzeyde olan öğrenciler, final sınavında başarısız olanlar ile sınava girme şartlarını sağladıkları halde sınava giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.

(3) Kısa sınavlar, öğretim elemanı tarafından tarihi önceden duyurulmuş sunumlar, ürün dosyası (portfolyo) gibi yıl içi başarı puanını etkileyen etkinlikler ile muafiyet ve final sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.

Başarı, değerlendirme ve muafiyet

MADDE 11 –(1) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek muafiyet sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen ön lisans, lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir.

(2) Hazırlık sınıfında dört yarıyıl sonunda başarısız olan öğrenciler için 9 uncu maddenin ikinci fıkrası uygulanır.

(3) Derslerin %80’ine devam koşulunu yerine getirmeyip kalan öğrenciler için ikinci yıllarında devam şartı aranır.

(4) Hazırlık sınıfında öğrenci başarısı; yıl içi başarı ve final sınavı notlarına göre belirlenir. Yıl içi başarı puanı ve final sınavı puanı şu şekilde belirlenir:

a) Yıl içi başarı puanı: Yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlarda öğrenim gören öğrencilerin yıl içi başarı notunun en az 60 olması, diğer %100 ve %30 İngilizce eğitim veren programlarda öğrenim gören öğrencilerin ise en az 40 olması gerekir.

b) Final sınavında başarılı olma puanı: Yıl içi başarı puanının %50’si ile final sınavı puanının %50’sinin toplamının en az 70 olması, yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlarda öğrenim gören öğrenciler için ise 80 olması şarttır.

(5) Yıl içi not ortalaması bu maddede belirtilen düzeyin altında olan hazırlık sınıfı öğrencisi final ve bütünleme sınavlarına giremez.

(6) Final sınavında uygulanan başarı şartları bütünleme sınavında da aynen uygulanır ve bütünleme sınav notunun genel başarı notuna etki oranı ile final sınav notunun genel başarı notuna etki oranı aynıdır. Bu bağlamda, genel başarı notu, yıl içi başarı not ortalamasının %50’si ile final sınavı veya bütünleme sınavı notunun %50’si toplanarak hesaplanır.

(7) Yabancı dil hazırlık sınıfından;

a) Muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler,

b) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans kurumlarında eğitim görüp, öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

c) Yurt dışında veya yurt içinde yabancı dil hazırlık sınıfı olan başka bir yükseköğretim kurumunda Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölüm/programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler,

ç) Senatoca eşdeğerliliği kabul edilen merkezi, ulusal ve uluslararası sınavlardan son üç yıl içerisinde yine Senatoca belirlenen puanı alanlar,

muaf sayılırlar.

(8) Bu maddede belirlenenler dışındaki durumlarda sınavların geçerliliği Senato tarafından karara bağlanır.

Mazeret sınavları

MADDE 12 –(1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınavlara katılmaması durumunda mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara göre Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce karar verilir. Mazeretler kabul edilip mazeret sınavı hakkı tanınan öğrenciler sınav haklarını Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.

(2) Mazeretlere ilişkin başvurular belgeleriyle birlikte, uygulama esaslarında belirtilen süre içerisinde yazılı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları hakkında işlem yapılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13 –(1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak maddi hata itirazında bulunabilirler. İtirazlar için tanınan sürenin bitiminden itibaren, yedi iş günü içerisinde, itiraz edilen sınav kâğıtlarının incelenmesi amacıyla Yüksekokul Müdürü tarafından bir komisyon kurulur. Maddi hata tespit edilmesi durumunda, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, söz konusu hata, Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuç ilan edilir. Öğrenciler, öğretim elemanının not takdirine ilişkin tekrar değerlendirme talebinde bulunamazlar.

Devam zorunluluğu

MADDE 14 –(1) Yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler, bulundukları sınıfın derslerinin %80’ine devam etmekle yükümlüdür. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulunca final sınavından önce ilan edilir. Devam koşulunu yerine getirmeyen hazırlık sınıfı öğrencileri, yılsonunda yapılacak final ve bütünleme sınavlarına giremez fakat güz yarıyılı başında yapılacak olan muafiyet sınavına girebilir. Muafiyet sınavında başarısız olunması durumunda 11 inci maddede belirtilen başarı ve değerlendirmeye ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Hazırlık sınıfının ilk yılında not itibarıyla başarısız olup kendi imkânlarıyla yabancı dillerini geliştirmeyi tercih etmeyip tekrar hazırlıkta eğitim almak isteyen öğrenciler derslere %80 oranında devam etmek zorundadır.

(3) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesaplanmasında hiçbir surette dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri

MADDE 15 –(1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları Yabancı Dil (İngilizce) I ve II dersleridir.

Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet

MADDE 16 –(1) Her yıl güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, duyurulan süre içerisinde bağlı oldukları Fakülte/Yüksekokul Sekreterliklerine dilekçeyle başvurur. Bu sınavdan 60 ve üstü not alan öğrenciler, ortak zorunlu Yabancı Dil I ve II derslerinden muaf olur. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlarda yapılan yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan veya yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayan öğrenciler, ders programlarında bulunan ortak zorunlu yabancı dil derslerinden de muaf sayılırlar.

(3) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından 60 ve üstü not alan öğrencilerin notu; 6/11/2017 tarihli ve 30232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Demokrasi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre harf notuna çevrilir ve bu not her iki ders için aynı harf notu olarak öğrenci kütüğüne (transkriptine) işlenir.

(4) Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılabilir. Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin intibak kararları, kendi fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından verilir.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin verilmesi

MADDE 17 –(1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları Müdürlükçe görevlendirilir.

(2) Derslerin yürütülmesinden, fakülte dekanlıkları/yüksekokul müdürlükleri sorumludur.

Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin sınavları

MADDE 18 –(1) Ara sınavlar ve final sınavı, ilgili öğretim elemanı tarafından müfredata uygun olarak, akademik takvimde öngörülen tarihlerde yapılır.

Başarı durumu

MADDE 19 –(1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinden başarı durumu, İzmir Demokrasi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre belirlenir.

Ortak zorunlu yabancı dil dersleri koordinatörü

MADDE 20 –(1) Yabancı Dil Yüksekokulu öğretim elemanlarından/üyelerinden birisi, ortak zorunlu yabancı dil dersleri koordinatörü olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 –(1) 20/9/2018 tarihli ve 30541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)