Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
İzmir Ekonomi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
12 Temmuz 2013
Resmi Gazete Sayısı
:
28705
Resmi Gazete Görüntüsü
:


12 Temmuz 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28705

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/11/2001 tarihli ve 24572 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 - Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar organı olup Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

Mütevelli Heyeti üyeleri, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, devlet memuru olma niteliklerine sahip adaylar arasından dört yıl süre için seçilen en az yedi üyeden oluşur. Mütevelli Heyeti üyelerinin en az üçte ikisinin lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olması gerekir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Rektör Mütevelli Heyetinin tabii üyesidir. Kurucu Vakıf yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve sıhrî hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyetinde görev alamaz.

Mütevelli Heyeti üyeleri kendi aralarından dört yıl için bir başkan, başkan da dört yıl için bir başkan yardımcısı seçer.

Mütevelli Heyeti, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, akademik konular dışında ihtiyaç duyacağı alanlarda geçici veya sürekli danışmanlar atayabilir.


Mütevelli Heyeti başkanı, Üniversitenin ita amiridir. Mütevelli Heyetin kendisine verdiği yetkileri kullanır ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yürütür.

Seçilen veya ayrılan Mütevelli Heyet başkan ve üyeleri bir ay içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

Bir üyenin süresinin bitmesi veya başka nedenlerle ayrılması halinde yerine seçilen yeni üye dört yıl süre ile görev yapar. Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevden alınması için Vakıf Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az üçte ikisinin öneri lehinde oy kullanması gerekir. Mazereti olsa bile altı ay içinde yapılan Mütevelli Heyeti toplantılarının yarıdan bir fazlasına veya üst üste ikisine katılmayan Mütevelli Heyeti üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer ve yerine Vakıf Yönetim Kurulu yeni üye seçer.

Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılamaz.

Rektör, Mütevelli Heyeti Başkanlığına ve başkan vekilliğine seçilemez. Rektör, Rektör atanması ve kendisi ile ilgili konuların görüşüldüğü Mütevelli Heyeti toplantılarına katılamaz."


MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)