Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Mayıs 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31473
Resmi Gazete Görüntüsü
:


3 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31473

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –27/12/2020tarihli ve 31347 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “bilimsel hazırlık programı için dört yarıyılı” ibaresi “bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 16ncımaddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Mücbir sebepler dışında, öğrencinin veya öğrencinin tez danışmanının, tez danışman değişikliği talepleri, yüksek lisans programları için en geç öğrencinin tez dersine kayıtlandığı ikinci dönemin sonuna kadar, doktora programları için en geç öğrencinin tez dersine kayıtlandığı dördüncü dönemin sonuna kadar yapılabilir. Tez danışman değişikliği, gerekçesi ile birlikte EABD Başkanının onayı sonrasında EYK tarafından karara bağlanır.”


>MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 27ncimaddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve EYK kararı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Not ortalamasına katılan ve İEÜ/Yerel kredisi olan derslerden, yüksek lisans öğrencisinin en az CC, doktora öğrencisinin en az CB harf notu alması gerekir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları ile bu notların statüsü aşağıda gösterilmiştir:

                                                                                     Yüksek Lisans                  Doktora

   Harf Notu          Katsayı              Puan                    Öğrencisi İçin              Öğrencisi İçin

        AA                 4,00               90-l00                         Geçer                           Geçer

         BA                 3,50               85-89                         Geçer                           Geçer

         BB                  3,00               80-84                         Geçer                           Geçer

         CB                  2,50               75-79                   Koşullu Geçer              Koşullu Geçer

         CC                  2,00               70-74                   Koşullu Geçer             Başarısız-Kalır

         DC                 1,50               65-69                  Başarısız-Kalır             Başarısız-Kalır

        DD                 1,00               60-64                  Başarısız-Kalır             Başarısız-Kalır

         FD                  0,50               50-59                  Başarısız-Kalır             Başarısız-Kalır

         FF                  0,00          49 ve aşağısı             Başarısız-Kalır             Başarısız-Kalır      ”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “üç gün” ibaresi “üç iş günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğin geçici 2ncimaddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.


>“(5) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan ders başarı notuna ilişkin hükümler 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi öncesinde bilimsel hazırlık programı dersi alan öğrenciler hakkında uygulanmaz. Dördüncü fıkra kapsamında bilimsel hazırlık programı dersi alan yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde aldığı bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DD harf notuyla, beşinci fıkra kapsamında bilimsel hazırlık programı dersi alan doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CC harf notu ile tamamlaması gerekir.

(6) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki dönem sonu başarı notları, öğrencinin yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmasına bakılmaksızın, 2020-2021 öğretim yılı güz döneminde alınan lisans dersleri için en az DD, yüksek lisans dersleri için en az CC, doktora dersleri için en az CB olarak uygulanır.”


>MADDE 7 –Bu Yönetmeliğin 6ncımaddesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 –Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/12/2020

31347En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)