Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
26 Nisan 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31466
Resmi Gazete Görüntüsü
:


26 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31466

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


>Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 –(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve ilgili alanlarında öğrenim görmekte olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve öğretim elemanlarına eğitim, uygulama ve bilimsel çalışma yapabilmek açısından ortam hazırlamak.


>b) Bölümün alt alanlarında (Nörolojik Rehabilitasyon, Ortopedik Rehabilitasyon, Romatolojik Rehabilitasyon, Pulmoner Rehabilitasyon, Kardiyak Rehabilitasyon, Kadın-Erkek Sağlığı, Sporcu Sağlığı ve Rehabilitasyonu, Geriatrik Rehabilitasyon, Pediatrik Rehabilitasyon, El Rehabilitasyonu, Protez-ortez Rehabilitasyonu, Hareket ve Yürüyüş Analizi, Yutma Rehabilitasyonu ve benzeri) eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve inovasyon çalışmaları yapma imkanı sağlamak.

c) Sağlık Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki sağlık ve inovasyon ile ilgili faaliyet gösteren birimler ile iş birliği yapmak ve multidisipliner ekipler ile insan sağlığına yönelik tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek, klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımlar üretmek ve var olan uygulamaları daha ileriye taşımak için araştırmalar yapmak.

ç) Üniversitede ihtiyaç duyulan alanlarda çalışanlara yönelik eğitimler düzenlemek ve çalışanlar ve ailelerine fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri sağlamak.

d) Mezuniyet sonrası eğitimler düzenleyerek mezun fizyoterapistlerin uygulamalarını güncel tutmak.

e) Toplum sağlığını desteklemek amacıyla koruyucu rehabilitasyon hizmetleri kapsamında hasta bilgilendirme toplantıları ile hasta ve aile eğitimleri düzenlemek ve toplumda farkındalığı geliştirerek toplum refahını artırmak.

f) Türkiye’deki ve dünyadaki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli, insan haklarına saygılı modern bir fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti sağlamak.


>g) Elde edilen çıktılar ile Türkiye ve dünyadaki sağlık politikalarına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyetler alanları şunlardır:

a) Bölümün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve öğretim elemanlarına eğitim, uygulama ve araştırma ortamı sunmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında toplum sağlığına yönelik ortak çalışmalar, projeler ve eğitimler hazırlamak ve yürütmek.

c) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikalı kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, kongreler ve mezuniyet sonrası eğitimler düzenlemek.

ç) İlgili mevzuat hükümeri kapsamında ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları ile resmî/özel kurum ve kuruluşlarla ve ilgili derneklerle iş birliği yapmak, bilgi ve hizmet paylaşımı sağlamak.

d) Toplum sağlığına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlemek, toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla kamuoyuna yönelik basılı ve/veya görsel yayınlar hazırlamak, ayrıca kurumsal ve kitlesel sağlık danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunmak.

e) Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli ve insan haklarına saygılı modern fizyoterapi ve rehabilitasyon sağlık hizmeti ve danışmanlığı sunmak.


>f) Gerçek ve tüzel kişilere 4/2/2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında danışmanlık, eğitim ve tedavi hizmetleri sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 –(1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda görev yapan Bölümün öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından aynı usulle görevlendirme yapılır. Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı durumlarda görevi kendiliğinden sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.


>(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak ve talep halinde Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

f) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ğ) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

h) Personel ihtiyaçları ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

ı) Merkezin amaçları ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan en fazla iki öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarınında görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Bölümün öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyelerle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek, öneriler sunmak ve destekleme şeklini belirlemek.

d) Merkezin daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli olan birimleri kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimler ile işbirliği içinde hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

f) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

g) Merkezde verilecek hizmetlerin ücretlendirilmesi ile ilgili karar almak.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 –(1) Danışma Kurulu; Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Merkez Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak, önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri, komisyonlar ve görevleri

MADDE 11 –(1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini arttırmak üzere sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimi, çalışma birimi sorumlusu veya Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma birimlerindeki personel, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler içinde görevlendirilir. Müdür, çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi personelinin görev süresi Yönetim Kurulunca uzatılabilir.

(3) Uzmanlık alanı gerektiren konularda çalışmalar yapmak üzere Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda Rektörün onayı ile komisyonlar oluşturulabilir.

(4) Komisyonların çalışma şekline ilişkin esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)