Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dokümanın Başlığı
:
- Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
20 Ekim 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31634
Resmi Gazete Görüntüsü
:


20 Ekim 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31634

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KALKINMA AJANSLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (i) bentlerinde yer alan “iç denetçi,” ibareleri ile aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Uzman personel ve hukuk müşaviri için aranan özel şartlar” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve altıncı fıkralarında yer alan “ve iç denetçi” ibareleri ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iç denetçi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ile iç denetçi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


>MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 –(1) Ajanslarda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre geçici görevlendirme yapılabilir. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam personel sayısının yüzde otuzunu aşamaz.”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İç denetçi olarak istihdam edilen personel

GEÇİCİ MADDE 2 –(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ajanslarda iç denetçi olarak istihdam edilenlerden talepte bulunanlar, bu Yönetmelikte yer alan sınav ve yabancı dil şartına tabi olmaksızın görev yaptığı Ajansta, Ajansın insan kaynakları ihtiyacı da gözetilerek, uzman kadrosunda istihdam edilebilir.

(2) Ajanslarda iç denetçi kadrolarının herhangi bir şekilde boşalması halinde bu kadrolar hiçbir surette kullanılamaz.”

MADDE 7 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.


>Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/5/2019

30788

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2020

31280En Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)