Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Dokümanın Başlığı
:
- Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
24 Kasım 2021
Resmi Gazete Sayısı
:
31669
Resmi Gazete Görüntüsü
:


24 Kasım 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31669

YÖNETMELİK

Kamu Denetçiliği Kurumundan:

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kamu Denetçiliği Kurumunda görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Kamu Denetçiliği Kurumunda14/7/1965tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik,14/7/1965tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat


>MADDE 5 –(1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 –(1)28/3/2013tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini KamuBaşdenetçisiyürütür.

Ek-1

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ LİSTESİ

1-

BAŞDENETÇİLİK

DİSİPLİN AMİRİ

a)

KamuBaşdenetçisiEmrinde Görevli Kamu Denetçiliği Uzmanı

KamuBaşdenetçisi

b)

KamuBaşdenetçisiEmrinde GörevliKamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı

KamuBaşdenetçisi

c)

KamuBaşdenetçisiEmrinde Görevli Diğer Personel

KamuBaşdenetçisi


>ç)

Kamu Denetçisi Emrinde Görevli Kamu Denetçiliği Uzmanı

İlgili Kamu Denetçisi

d)

Kamu Denetçisi Emrinde Görevli Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı

İlgili Kamu Denetçisi

e)

Kamu Denetçisi Emrinde Görevli Diğer Personel

İlgili Kamu Denetçisi

2-

GENEL SEKRETERLİK

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Genel Sekreter

KamuBaşdenetçisi

b)

Genel Sekreterlikte Görevli Diğer Personel

Genel SekreterEn Son İşlenenlerEn Son Yüklenenler

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)