Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Kamu İhale Tebliği (No: 2023/1)

Dokümanın Başlığı
:
- Kamu İhale Tebliği (No: 2023/1)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
Resmi Gazete Tarihi
:
25 Ocak 2023
Resmi Gazete Sayısı
:
32084
Resmi Gazete Görüntüsü
:


25 Ocak 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32084

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2023/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%97,72) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 33.494.082,-TL (Otuzüçmilyondörtyüzdoksandörtbinsekseniki Türk Lirası) 66.224.498,-TL (Altmışaltımilyonikiyüzyirmidörtbindörtyüzdoksansekiz Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 4.004.034,-TL (Dörtmilyondörtbinotuzdört Türk Lirası) 7.916.776,-TL (Yedimilyondokuzyüzonaltıbinyediyüzyetmişaltı Türk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 6.673.409,-TL (Altımilyonaltıyüzyetmişüçbindörtyüzdokuz Türk Lirası) 13.194.664,-TL (Onüçmilyonyüzdoksandörtbinaltıyüzaltmışdört Türk Lirası),


3) (c) bendinde belirtilen 146.815.969,-TL (Yüzkırkaltımilyonsekizyüzonbeşbindokuzyüzaltmışdokuz Türk Lirası) 290.284.533,-TL (İkiyüzdoksanmilyonikiyüzseksendörtbinbeşyüzotuzüç Türk Lirası),

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 436.830,-TL (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz Türk Lirası) 863.700,-TL (Sekizyüzaltmışüçbinyediyüz Türk Lirası), 873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası) 1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindörtyüzseksendokuz Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen   436.830,-TL   (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz Türk Lirası)    863.700,-TL (Sekizyüzaltmışüçbinyediyüz Türk Lirası),     873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası)   1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindörtyüzseksendokuz Türk Lirası),    7.281.278,-TL (Yedimilyonikiyüzseksenbirbinikiyüzyetmişsekiz Türk Lirası) 14.396.542,-TL (Ondörtmilyonüçyüzdoksanaltıbinbeşyüzkırkiki Türk Lirası),

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası) 1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindörtyüzseksendokuz Türk Lirası), 7.281.278,-TL (Yedimilyonikiyüzseksenbirbinikiyüzyetmişsekiz Türk Lirası) 14.396.542,-TL (Ondörtmilyonüçyüzdoksanaltıbinbeşyüzkırkiki Türk Lirası),

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 728.072,-TL (Yediyüzyirmisekizbinyetmişiki Türk Lirası) 1.439.543,-TL (Birmilyondörtyüzotuzdokuzbinbeşyüzkırküç Türk Lirası),


d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 218.395,-TL (İkiyüzonsekizbinüçyüzdoksanbeş Türk Lirası) 431.810,-TL (Dörtyüzotuzbirbinsekizyüzon Türk Lirası),            72.752,-TL (Yetmişikibinyediyüzelliiki Türk Lirası) 143.845,-TL (Yüzkırküçbinsekizyüzkırkbeş Türk Lirası),

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 1.456.202,-TL (Birmilyondörtyüzellialtıbinikiyüziki Türk Lirası) 2.879.202,-TL (İkimilyonsekizyüzyetmişdokuzbinikiyüziki Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 2.305.178,-TL (İkimilyonüçyüzbeşbinyüzyetmişsekiz Türk Lirası) 4.557.797,-TL (Dörtmilyonbeşyüzelliyedibinyediyüzdoksanyedi Türk Lirası), 13.819,-TL (Onüçbinsekizyüzondokuz Türk Lirası) 27.322,-TL (Yirmiyedibinüçyüzyirmiiki Türk Lirası), 9.220.744,-TL (Dokuzmilyonikiyüzyirmibinyediyüzkırkdört Türk Lirası) 18.231.255,-TL (Onsekizmilyonikiyüzotuzbirbinikiyüzellibeş Türk Lirası), 27.654,-TL (Yirmiyedibinaltıyüzellidört Türk Lirası) 54.677,-TL (Ellidörtbinaltıyüzyetmişyedi Türk Lirası), 69.155.600,-TL (Altmışdokuzmilyonyüzellibeşbinaltıyüz Türk Lirası) 136.734.452,-TL (Yüzotuzaltımilyonyediyüzotuzdörtbindörtyüzelliiki Türk Lirası), 41.482,-TL (Kırkbirbindörtyüzsekseniki Türk Lirası) 82.018,-TL (Seksenikibinonsekiz Türk Lirası), 55.316,-TL (Ellibeşbinüçyüzonaltı Türk Lirası) 109.370,-TL (Yüzdokuzbinüçyüzyetmiş Türk Lirası),


f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 808.172,-TL (Sekizyüzsekizbinyüzyetmişiki Türk Lirası) 1.597.917,-TL (Birmilyonbeşyüzdoksanyedibindokuzyüzonyedi Türk Lirası),

olarak güncellenmiştir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde Ekte yer almaktadır.

Önceki bütçe statüleri

MADDE 4- (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınızSORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)