Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

- Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personeli ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyeleri ile Denetçilerine 2005

Dokümanın Başlığı
:
- Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personeli ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyeleri ile Denetçilerine 2005
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
3 Haziran 2005
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Tebliğ

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından:

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Sözleşmeli ve

Kapsam Dışı Personeli ile Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri,

Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyeleri ile Denetçilerine 2005 Yılında

Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2005/1)

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 22/1/1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki(II)sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışmakta olan sözleşmeli personele, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi olan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu bankaları ve haklarında özelleştirme kararı alınan kuruluşlarda çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personele, söz konusu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2005 Yılında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin 23/05/2005 tarihli ve 2005/T-7 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.

Tebliğ olunur.

Yüksek Planlama Kurulu'nca;

Devlet Personel Başkanlığı'nın 18.1.2005 tarih ve 841 sayılı yazısı dikkate alınarak; Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Bağlı Ortaklıklarının sözleşmeli personel ve kapsam dışı personeli ile bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçi ve tasfiye kurulu üyelerine 2005 Yılında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin ekli Kararın kabulüne karar verilmiştir.


YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

Yüksek Planlama Kurulu'nca 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere,

l.Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki(II)sayılı cetvele dahil pozisyonların, temel ücret grupları itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücretlerinin (EK-I)'de gösterildiği şekilde tespit edilmesine,

2.a.Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki(II)sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personelin temel ücretlerinde, 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Kanuna istinaden yürürlüğe konulan 158 SeriNoluDevlet Memurları Kanunu Genel Tebliği uyarıncaYTL'yedönüştürülmüş olan temel ücretleri,

-700YTL'den825 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 5.75,

-825YTL'den950 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 5.5,

-950YTL'den1.075 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 5.25,

-1.075YTL'den1.200 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 5,

-1.200YTL'den1.500 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 4.75,

-1.500YTL'den1.800 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 4.5,

oranında artış yapılmasına, bu artışlar ile bulunan temel ücretlerin (EK-I)'deki temel ücret gruplarına ait en yüksek temel ücretleri aşmamasına ve sözleşme ücret tavanının 1.982-YTL'nıgeçmemesine,

b.Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir alanına dahil iller ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca belirlenen fert başına GSYİH miktarları 1.500- ABD Doları (dahil) altında ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca belirlenensosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi -0,5'den (dahil) daha düşük bulunan illerde görev yapanlara;


-bu illerde fiilen çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere en az 6-YTL ve en çok 13-YTL arasında aylık ilave ödeme yapılmasına,

-bu ilave ödeme tutarlarının, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 28 inci maddesinin (B) bendine göre emsali Devlet memurlarına yapılmakta olan tutarlara paralel olarak, ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurullarınca belirlenmesine,

3.a.399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi olan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (bunlardan haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) kapsam dışı statüde çalışan personelin ücretlerinde, 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Kanuna istinaden yürürlüğe konulan 158 SeriNoluDevlet Memurları Kanunu Genel Tebliği uyarıncaYTL'yedönüştürülmüş olan ücretleri,

-700YTL'den825 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 5.75,

-825YTL'den950 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 5.5,

-950YTL'den1.075 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 5.25,

-1.075YTL'den1.200 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 5,

-1.200YTL'den1.500 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 4.75,

-1.500YTL'den1.800 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 4.5,

-1.800YTL'den2.100 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 4.25,

-2.100YTL'dendaha fazla olanlar için % 4,

oranını aşmamak üzere artış yapmaya ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurullarının yetkili kılınmasına,


b. 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanuna tabi kamu bankaları hariç olmak üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu bankaları ile mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında olup haklarında özelleştirme kararı alınan kuruluşlarda çalışmakta olan sözleşmeli personelin ücretlerinde, 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Kanuna istinaden yürürlüğe konulan 158 SeriNoluDevlet Memurları Kanunu Genel Tebliği uyarıncaYTL'yedönüştürülmüş olan ücretleri,

-700YTL'den825 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 5.75,

-825YTL'den950 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 5.5,

-950YTL'den1.075 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 5.25,

-1.075YTL'den1.200 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 5,

-1.200YTL'den1.500 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 4.75,

-1.500YTL'den1.800 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 4.5,

-1.800YTL'den2.100 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 4.25,

-2.100YTL'dendaha fazla olanlar için % 4,

oranını aşmamak üzere artış yapmaya ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurullarının yetkili kılınmasına,

c.Bu şekilde yapılacak ücret düzenlemeleri sonucunda aylık ücret, her türlü sosyal yardımlar, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan ödemelerin (ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar dahil ve yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi hariç) aylık ortalamasının;

I-Hiç bir şekilde 788-YTL'dendüşük,


II-Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüklerinde,

-Genel müdürler için 4.703-YTL,

-Diğer personel için 3.680-YTL'denyüksek,

III-TPAO, BOTAŞ, PETKİM, TÜPRAŞ, DİTAŞ ve İGSAŞ Genel Müdürlüklerinde,

-Genel müdürler için 4.250-YTL,

-Diğer personel için 3.228-YTL'denyüksek,

IV-Diğer kuruluşlarda,

-Genel müdürler için 3.829-YTL,

-Diğer personel için 2.806-YTL'denyüksek, olmamasına,

4.854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi personel çalıştıran kuruluşlarda kaptan/başmühendis ileuzakyolkaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatımenspektörlergrubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı'nın yetkili kılınmasına,

5.a.399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine tabi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçi ve tasfiye kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin (EK-II)'de gösterildiği şekilde tespit edilmesine,

b.Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, bu Kararın 6ncımaddesinde belirtilen ikramiyelerle aynı tarihte olmak üzere iki aylık ücret tutarında ek ödeme yapılmasına,

6.Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan memurlara (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) iki maaş tutarında ikramiye ödenmesine ve ödemelerin 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde iki eşit taksit halinde yapılmasına,


7.Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda görevli olan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara ancak bir görev için ücret ödenmesine,

8. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların sözleşmeli ve kapsam dışı kamu personelinin ücretlerine, bu personelin sözleşmeli ve kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait bu Karardaki ücret artışlarının hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanmasına,

9. Bu Karar kapsamında bulunan sözleşmeli ve kapsam dışı personel ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretlerinde, 1/7/2005 tarihinden geçerli olmak üzere ücretleri

-742YTL'den872 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 5.75,

-872YTL'den1.002 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 5.5,

-1.002YTL'den1.131 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 5.25,

-1.131YTL'den1.260 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 5,

-1.260YTL'den1.571 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 4.75,

-1.571YTL'den1.881 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 4.5,

-1.881YTL'den2.189 (dahil)YTL'yekadar olanlar için % 4.25,

-2.189YTL'dendaha fazla olanlar için % 4,

oranında artış yapılmasına,

karar verilmiştir.

(EK-I)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA AİT TEMEL ÜCRET GRUPLARI

GRUP 1 (EN DÜŞÜK TEMEL ÜCRET: 1.056-YTL.EN YÜKSEK TEMEL ÜCRET: 1.695-YTL)


Amir(Banka), Asistan, Atölye Şefi, Avukat, Başasistan, Başeksper,Başkontrolör, Başmühendis,Başmimar, Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Çözümleyici(Banka), Diş Tabibi, Eczacı, Eksper, Grup Başmühendisi, Hava TrafikBaşkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Kaptan, Kılavuz Kaptan, Klinik Şefi, Kontrolör, Mimar, Müdür Yardımcısı, Mühendis, Pilot, Programcı (Banka), Muhasebeci (Banka), SistemAnalisti(Banka), Şef (Banka), Sistem Programcısı (Banka), Şehir Plancısı, Tabip, Teknik Amir, Teknik Şef, Teknik Uzman, Tekniker, Uzman (Banka), Uzman (TebabetUz.Tüz.'ne Göre), Uzman Tabip, Veteriner.

GRUP 2 (EN DÜŞÜK TEMEL ÜCRET: 926- YTL... EN YÜKSEK TEMEL ÜCRET: 1.468- YTL)

Ajans Amiri, Amir, Amir Yardımcısı(Banka), Bakteriyolog,Başdispeyçer, Başhemşire,Başrepartitör, Biyolog, Çocuk Eğitimcisi, Çözümleyici, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Eğitim Uzmanı, Ekonomist, Fizikçi,Fizikoterapist, Gar Şefi, İstasyon Şefi, İstatistikçi, itfaiye Şefi, Jeofizikçi, Jeolog,Jeomorfolog, Kimyager, Kontrolör Yardımcısı, Laboratuar Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Makinist (TCDD), Matematikçi, Muhasebeci, Mütercim, Öğretmen, Pedagog, Programcı, Programcı Yardımcısı (Banka), Psikolog, Sağlık Eğitimcisi, SistemAnalisti, Sistem Programcısı, Sivil Savunma Amiri, Sosyal Çalışmacı, Şef, Şef Yardımcısı(Banka),Şeftren, Şube Şef Yardımcısı (TCDD), Teknik Ressam, Teknisyen(Banka), Teknisyen(Uçak Helikopter Teknisyeni-Uçucu) Tercüman, Uzman, Uzman Yardımcısı(Banka), Veznedar (Banka), Yöneylemci.


GRUP 3 (EN DÜŞÜK TEMEL ÜCRET: 861-YTL...EN YÜKSEK TEMEL ÜCRET: 1.283-YTL)

AIS Memuru, Amir Yardımcısı, Antrenör, Başteknisyen,Başveznedar, Bilgisayar İşletmeni,Dispeyçer, Ebe, FIC Memuru, Grafiker, Gümrük Memuru, Hemşire, Haberleşme Memuru(DHMİ), Haberleşme Teknisyeni,Konstrüktör, Laborant, Makinist, Makinist Yardımcısı(TCDD), Memur(Banka), Muhasebeci Yardımcısı, Programcı Yardımcısı,Repartitör, Ressam,Revizör, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sayman, Sürveyan, Şef Yardımcısı, Teknisyen, Topograf, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veznedar, Unvanları 4 üncü Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri.

GRUP 4 (EN DÜŞÜK TEMEL ÜCRET: 801-YTL...EN YÜKSEK TEMEL ÜCRET: 1.123-YTL)

AnbarMemuru,ApronMemuru, Araştırmacı, Aşçı, Ateşçi,Başdağıtıcı,Başpuantör, Daktilograf, Cer Muayene Memuru, Dağıtıcı(Posta İşletmesi), Endeks ve Faturalama Memuru, Dava Takip Memuru, Enformasyon Memuru,Gardfren, Gemi Adamı, Geçit Bekçisi(TCDD), Gişe Memuru, Haberleşme Memuru, Hostes, Hareket Memuru, İşMakinasıSürücüsü, İtfaiyeci, Kasiyer,Kondoktör, Katip(T.Şeker Fabrikaları), Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Makasçı, Makinist Yardımcısı, Manevracı, Memur, Mutemet, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Pazarlamacı,Puantör, Raportör, Reyon Memuru, Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Santral Memuru,SatınalmaMemuru, Satış Memuru, Sekreter, Şoför, Tahsildar, Takip Memuru, Teknisyen Yardımcısı,TelekomMuhafızı, Tren Teşkil Memuru, Tuzla Memuru, Yol Çavuşu(TCDD), Unvanları 5 inci Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri.


GRUP 5 (EN DÜŞÜK TEMEL ÜCRET: 768-YTL...EN YÜKSEK TEMEL ÜCRET: 1.003-YTL)

Bahçıvan, Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Garson, Gassal, Hastabakıcı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli, Kaloriferci, Kasap, Masör, Postacı,Terzi.

Not:

1. Sağlık ve teknik personelden kariyerlerinden yararlanmak amacıyla idari görevlere (bilgi işlem dahil) atananlara, görev unvanları ile kariyer unvanları için belirlenen ücretlerden yüksek olanı uygulanır.

2. Yukarıda yazılı unvan sıralaması alfabetik esasa göre yapılmıştır.

(EK-II)

399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 34 ÜNCÜ

MADDESİNE TABİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE

DENETÇİ VE TASFİYE KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET VE HAKLARI

l. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine, 1.116-YTL net aylık ücret verilir.

2. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında görevli tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine, 1 inci maddede belirlenen aylık ücretin 3/4 ü oranında net aylık ücret ödenir.

3. Devletin, kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bağlı ortaklıklarının iştiraklerinde, bunlarıtemsilenyönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; 1 inci maddede belirlenen miktarın yönetim kurulunda görev alanlar için 14 katını, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlar için 14 katının 3/4 ünü aşamaz.


4. İştirak genel kurullarınca, ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlarla 3 üncü maddede belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısım iştirakler tarafından ilgililere ödenmeyerek temsil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir.

5. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, teşebbüs yönetim kurulununmuvafakatıile teşebbüs veya bağlı ortaklığın iştiraklerinde yönetim, denetim veya tasfiye kurullarında görev almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve sair hakları temsil olunan kuruluşa ödenir.

6. Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiş bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, bu kuruluşların sermayesindeki kamu payı % 50ninaltına düşünceye kadar 1 ve 2ncimaddelerdeki hükümler, bunların iştirakleri hakkında da 3, 4 ve 5 inci maddelerde yer alan hükümler uygulanır.

Ancak, özelleştirme kapsam ve programında olup hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören kuruluşların kamu personeli olmayan yönetim kurulu başkanlarına, 1 inci maddede belirlenen aylık ücretin 3 katı net aylık ücret ödenir.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)