Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2007 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)

Dokümanın Başlığı
:
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2007 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)
Kanun / Karar No
:
Kabul Tarihi
:
1 Kasım 9999
Resmi Gazete Tarihi
:
10 Ağustos 2007
Resmi Gazete Sayısı
:
0
Resmi Gazete Görüntüsü
:


10 Ağustos 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26609

TEBLİĞ

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından:

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE 2007 YILINDA UYGULANACAK

ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/1)

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu bankalarında (15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanuna tabi bankalar hariç) çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2007 yılında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin 31/7/2007 tarihli ve 2007/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.

Tebliğ olunur.

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

Yüksek Planlama Kurulunca, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere;

1 - a) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonların, temel ücret grupları itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücretlerinin (EK-I)'de gösterildiği şekilde tespit edilmesine,

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personelin temel ücretlerinde, temel ücretleri;


1 - 925 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için % 6.1,

2 - 925 YTL'den 1.125 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için % 5.9,

3 - 1.125 YTL'den 1.450 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için % 5.7,

4 - 1.450 YTL'den 2.075 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için % 5.5,

oranında artış yapılmasına, bu artışla bulunan temel ücretlerinin (EK-I)'deki temel ücret gruplarına ait en yüksek temel ücretleri aşmamasına ve sözleşme ücret tavanının 2.451- YTL'yi geçmemesine,

2 - a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) ile 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun kapsamında olmayan kamu bankalarında çalışan sözleşmeli ve kapsam dışı personelin ücretlerinde, ücretleri;

1 - 925 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için % 6.1,

2 - 925 YTL'den 1.125 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için % 5.9,

3 - 1.125 YTL'den 1.450 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için % 5.7,

4 - 1.450 YTL'den 2.075 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için % 5.5,

5 - 2.075 YTL'den 2.700 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için % 5.3,

6 - 2.700 YTL'den daha fazla olanlar için % 5.1,

oranını aşmamak üzere artış yapmaya ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurulunun yetkili kılınmasına,

b) Bu şekilde yapılacak ücret düzenlemeleri sonucunda aylık ücret, her türlü sosyal yardımlar, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan ödemelerin (ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar dahil ve yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi hariç) aylık ortalamasının;


I - Hiç bir şekilde 950- YTL'den düşük,

II - Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 5.750-YTL'den, genel müdür yardımcıları için 5.300-YTL'den, diğer personel için 4.400-YTL'den yüksek,

III - TPAO, BOTAŞ ve PETKİM Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 5.750-YTL'den, diğer personel için 4.800-YTL'den yüksek,

IV - TEMSAN ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 5.000-YTL'den, diğer personel için 3.750-YTL'den yüksek,

V - Diğer kuruluşlarda, genel müdürler için 4.499-YTL'den, diğer personel için 3.297-YTL'den yüksek olmamasına,

Ayrıca, yukarıdaki II, III ve IV üncü bentlerde belirtilen personelin ücretlerinde, tavan ücret miktarlarını geçmemek kaydıyla ilave artış yapmaya ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurulunun yetkili kılınmasına,

3 - 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi personel çalıştıran kuruluşlarda kaptan/başmühendis ile uzakyol kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı'nın yetkili kılınmasına,

4 - a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine tabi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçi ve tasfiye kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin (EK-II)'de gösterildiği şekilde tespit edilmesine,


b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, bu Kararın 5 inci maddesinde belirtilen ikramiyelerle aynı tarihte olmak üzere iki aylık ücret tutarında ek ödeme yapılmasına,

5 - Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) çalışan memurlara iki maaş tutarında ikramiye ödenmesine ve ödemelerin 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde iki eşit taksit halinde yapılmasına,

6 - Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda görevli olan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara ancak bir görev için ücret ödenmesine,

7 - Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların sözleşmeli ve kapsam dışı kamu personelinin ücretlerine, bu personelin sözleşmeli ve kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait bu Karardaki ücret artışlarının hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanmasına,

8 - 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personele (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeli hariç), 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılmasına, bu ek ödemenin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamasına, ek ödemenin ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemelerin hesabında dikkate alınmamasına,


9 - Bu Karar kapsamında bulunan sözleşmeli ve kapsam dışı personel ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretlerinde, 1/7/2007 tarihinden geçerli olmak üzere ücretleri;

1 - 981 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %4,

2 - 981 YTL'den 1.191 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %3.8,

3 - 1.191 YTL'den 1.533 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %3.6,

4 - 1.533 YTL'den 2.189 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %3.4,

5 - 2.189 YTL'den 2.843 (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %3.2,

6 - 2.843 YTL'den daha fazla olanlar için %3,

oranında artış yapılmasına,

karar verilmiştir.

(EK-I)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA AİT TEMEL ÜCRET GRUPLARI

Grup 1 (En Düşük Temel Ücret: 1.263-YTL...En Yüksek Temel Ücret: 2.009-YTL)

Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Atölye Şefi, Avukat, Başeksper, Başkontrolör, Başmühendis, Başmimar, Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Diş Tabibi, Eczacı, Eksper, Grup Başmühendisi, Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Kaptan, Kılavuz Kaptan, Klinik Şefi, Kontrolör, Merkezi Satınalma Uzmanı, Mimar, Müdür Yardımcısı, Mühendis, Pilot, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Şehir Plancısı, Tabip, Teknik Amir, Teknik Şef, Teknik Uzman, Tekniker, Uzman (Tebabet Uz.Tüz.'ne Göre), Uzman Tabip, Veteriner.

Grup 2 (En Düşük Temel Ücret: 1.112-YTL...En Yüksek Temel Ücret: 1.744-YTL)


Ajans Amiri, Amir, Başdispeyçer, Başhemşire, Başrepartitör, Biyolog, Çocuk Eğitimcisi, Çözümleyici, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Eğitim Uzmanı, Ekonomist, Fizikçi, Fizikoterapist, Gar Şefi, İstasyon Şefi, İstatistikçi, İtfaiye Şefi, Jeofizikçi, Jeolog, Jeomorfolog, Kimyager, Kontrolör Yardımcısı, Laboratuar Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Makinist (TCDD), Matematikçi, Merkezi Satınalma Uzman Yrd., Muhasebeci, Mütercim, Öğretmen, Pedagog, Programcı, Psikolog, Sağlık Eğitimcisi, Sistem Programcısı, Sivil Savunma Amiri, Şef, Şeftren, Şube Şef Yardımcısı (TCDD), Teknik Ressam, Teknisyen (Uçak Helikopter Teknisyeni-Uçucu), Tercüman, Uzman.

Grup 3 (En Düşük Temel Ücret: 1.036-YTL...En Yüksek Temel Ücret: 1.528-YTL)

AFTN Memuru, AIM Memuru, AIS Memuru, Amir Yardımcısı, Antrenör, Başteknisyen, Başveznedar, Bilgisayar İşletmeni, Dispeyçer, FIC Memuru, Grafiker, Hemşire, Haberleşme Teknisyeni, Konstrüktör, Laborant, Makinist, Makinist Yardımcısı (TCDD), Muhasebeci Yardımcısı, Programcı Yardımcısı, Repartitör, Ressam, Revizör, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sayman, Stajyer AIM Memuru, Sürveyan, Şef Yardımcısı, Teknisyen, Topograf, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veznedar, Unvanları 4 üncü Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri.


Grup 4 (En Düşük Temel Ücret: 966-YTL...En Yüksek Temel Ücret: 1.344-YTL)

Anbar Memuru, Apron Memuru, ARFF Memuru, Aşçı, Ateşçi, Başdağıtıcı, Başpuantör, Daktilograf, Cer Muayene Memuru, Dağıtıcı (PTT), Endeks ve Faturalama Memuru, Dava Takip Memuru, Enformasyon Memuru, Geçit Bekçisi (TCDD), Gişe Memuru, Haberleşme Memuru, Hostes, Hareket Memuru, İş Makinası Sürücüsü, İtfaiyeci, Kondoktör, Katip (T. Şeker Fabrikaları), Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Köprü Operatörü, Makascı, Makinist Yardımcısı, Manevracı, Memur, Mutemet, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Pazarlamacı, Puantör, Raportör, Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Satış Memuru, Sekreter, Şoför, Tahsildar, Teknisyen Yardımcısı, Tren Teşkil Memuru, Unvanları 5 inci Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri.

Grup 5 (En Düşük Temel Ücret: 926-YTL...En Yüksek Temel Ücret: 1.199-YTL)

Bahçıvan, Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Hastabakıcı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli, Kaloriferci, Kasap, Postacı.

(EK-II)

399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 34 ÜNCÜ

MADDESİNE TABİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE

DENETÇİ VE TASFİYE KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

1 - Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine, 1.335-YTL net aylık ücret verilir. Bu aylık ücretin her türlü vergi ve kesintileri ilgili kuruluş tarafından ödenir.


2 - Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında görevli tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine, 1 inci maddede belirlenen aylık ücretin 3/4 ü oranında net aylık ücret ödenir.

3 - Devletin, kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bağlı ortaklıklarının iştiraklerinde, bunları temsilen yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; 1 inci maddede belirlenen miktarın yönetim kurulunda görev alanlar için 14 katını, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlar için 14 katının 3/4 ünü aşamaz.

4 - İştirak genel kurullarınca, ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlarla 3 üncü maddede belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısım iştirakler tarafından ilgililere ödenmeyerek temsil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir.

5 - Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, teşebbüs yönetim kurulunun muvafakatı ile teşebbüs veya bağlı ortaklığın iştiraklerinde yönetim, denetim veya tasfiye kurullarında görev almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve sair hakları temsil olunan kuruluşa ödenir.

6 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiş bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, bu kuruluşların sermayesindeki kamu payı % 50 nin altına düşünceye kadar 1 ve 2 nci maddelerdeki hükümler, bunların iştirakleri hakkında da 3, 4 ve 5 inci maddelerde yer alan hükümler uygulanır.


Ancak, özelleştirme kapsam ve programında olup hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören kuruluşların kamu personeli olmayan yönetim kurulu başkanlarına, 1 inci maddede belirlenen aylık ücretin 3 katı net aylık ücret ödenir.

7 - Yönetim, denetim ve tasfiye kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin ücretleri her ayın onbeşinde peşin ödenir. Ay ve dönem içinde göreve başlayanlara ücret ve ek ödemenin çalışma günlerine tekabül eden tutarı ödenir. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere görevden ayrılma halinde ücret ve ek ödemenin çalışılmayan günlere tekabül eden tutarı geri alınır. Görevden uzaklaştırma ve başka bir iş veya yerde geçici görevlendirme ile vekalet ve benzer görevlendirme hallerinde ücret ve ek ödeme ödenmez.SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)