Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   


213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Dokümanın Başlığı
:
VERGİ USUL KANUNU (V.U.K.)
Kanun No / KHK No
:
213
Kabul Tarihi
:
4 Ocak 1961
Resmi Gazete Tarihi
:
10 Ocak 1961 SALI
Resmi Gazete Sayısı
:
10703
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Hepsini Göster | Maddeleri Gizle
 • GİRİŞ
  • MADDE 1 - Kanunun şümulü
  • MADDE 2 - Gümrük ve tekel vergileri
  • MADDE 3 - Vergi Kanunu tâbiri
 • BİRİNCİ KİTAP - Vergilendirme
  • BİRİNCİ KISIM - Genel esaslar
   • BİRİNCİ BÖLÜM - Vergi uygulanmasında yetki
    • MADDE 4 - Vergi dairesi
    • MADDE 5 - Vergi mahremiyeti
    • MADDE 6 - Yasaklar
    • MADDE 7 - İdarenin yardımı
   • İKİNCİ BÖLÜM - Vergi sorumluluğu
    • MADDE 8 - Mükellef ve vergi sorumlusu
    • MADDE 9 - Vergi ehliyeti
    • MADDE 10 - Kanuni temsilcilerin ödevi
    • MADDE 11 - Vergi kesenlerin sorumluluğu
    • MADDE 12 - Mirasçıların sorumluluğu
    • MADDE 13 - Mücbir sebepler
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Süreler
    • MADDE 14 - Kanuni ve idari süreler
    • MADDE 15 - Mücbir sebeplerle gecikme
    • MADDE 16 - Ölüm halinde sürenin uzaması
    • MADDE 17 - Mühlet verme
    • MADDE 18 - Sürelerin hesaplanması
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Vergi alacağının tâyini
    • MADDE 19 - Vergiyi doğuran olay
    • MADDE 20 - Tarh
    • MADDE 21 - Tebliğ
    • MADDE 22 - Tahakkuk
    • MADDE 23 - Tahsil
    • MADDE 24 - Tahakkuku tahsile bağlı vergiler
  • İKİNCİ KISIM - Tarh ve tahakkuk usulü
   • BİRİNCİ BÖLÜM - Beyannameye dayanan tarh
    • MADDE 25 - Tahakkuk fişi esası
    • MADDE 26 - Tahakkuk fişinin muhteviyatı
    • MADDE 27 - Tahakkuk fişinin kesinliği
    • MADDE 28 - Vergi beyannamesinin posta ile gönderilmesi
   • İKİNCİ BÖLÜM - İkmalen ve re'sen tarh
    • MADDE 29 - İkmalen vergi tarhı
    • MADDE 30 - Re'sen vergi tarhı
    • MADDE 31 - Takdir kararı
    • MADDE 32 - Takdir kararlarının tevdii
    • MADDE 33 - Re'sen tarhta mahsup
    • MADDE 34 - İhbarname esası
    • MADDE 35 - İhbarnamenin muhteviyatı
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Tahrire dayanan tarh
    • MADDE 36 - Tahrire göre vergi tarhı
    • MADDE 37 - Tahrir ihbarnamesi
    • MADDE 38 - İhbarnamenin muhteviyatı
    • MADDE 39 - Tekâlif cetveli
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Götürü matrahların tesbiti
    • MADDE 40 - Götürü matrahların tesbiti
    • MADDE 41 - Götürü matrahlara itiraz
    • MADDE 42 - Ortalama kâr hadlerinin tesbiti
    • MADDE 43 - Ortalama kâr hadlerine itiraz
    • MADDE 44 - Uygulama süresi
   • BEŞİNCİ BÖLÜM - Zirai kazanç ölçüleri ve tesbiti
    • MADDE 45 - Ölçüler ve tarifleri
    • MADDE 46 - Zirai kazanç ölçülerinin tesbiti
    • MADDE 47 - Ziraat birimleri
    • MADDE 48 - Tasdik ve ilân
    • MADDE 49 - Uygulama süresi
  • ÜÇÜNCÜ KISIM - Tahrir usulü
   • BİRİNCİ BÖLÜM - Genel esaslar
    • MADDE 50 - Tarif
    • MADDE 51 - Genel tahrir
    • MADDE 52 - Tadilât
    • MADDE 53 - Tahrir varakası
    • MADDE 54 - Tahrir varakasının muhteviyatı
    • MADDE 55 - Vergi dairesine verilmesi
   • İKİNCİ BÖLÜM - Genel tahrir
    • MADDE 56 - Genel tahrir zamanı ve ilânı
    • MADDE 57 - Çalışma plânı
    • MADDE 58 - Tahrire başlama
    • MADDE 59 - Birlik
    • MADDE 60 - Tahrir cetveli
    • MADDE 61 - Genel tahrir neticelerinin uygulanması
    • MADDE 62 - Tahririn yenilenmesi
    • MADDE 63 - Tadîlât sebepleri
    • MADDE 64 - Arazinin hal ve heyetinde değişiklik
    • MADDE 65 - Mevziî ve ferdî tadilât
    • MADDE 66 - Mevziî tadilât kararı
    • MADDE 67 - Ferdî tadilât isteği
    • MADDE 68 - Diğer tadilâtın yapılması
    • MADDE 69 - İfraz ve birleştirme
    • MADDE 70 - Yüz ölçümü fazla veya noksan tesbit edilen arazi
    • MADDE 71 - Tadilât neticelerinin uygulanması
  • DÖRDÜNCÜ KISIM - Takdir, tahrir ve zirai kazançlar komisyonları
   • BİRİNCİ BÖLÜM - Takdir Komisyonu
    • MADDE 72 - Kuruluş
    • MADDE 73 - Üyelerin seçilmesi
    • MADDE 74 - Komisyonun görevleri
    • MADDE 75 - Komisyonun yetkileri
    • MADDE 76 - Beyana bağlılık
   • İKİNCİ BÖLÜM - Tahrir komisyonu
    • MADDE 77 - Görev ve kuruluş
    • MADDE 78 - Üyelerin seçilmesi
    • MADDE 79 - Yetki
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Tadilât komisyonları
    • MADDE 80 - Görev ve kuruluş
    • MADDE 81 - Üyelerin seçilmesi
    • MADDE 82 - Yetki
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Zirai kazançlar il ve merkez komisyonları
    • MADDE 83 - Zirai kazançlar il komisyonu
    • MADDE 84 - Üyelerin seçilmesi
    • MADDE 85 - Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu
    • MADDE 86 - Komisyonların yetkileri
   • BEŞİNCİ BÖLÜM - Müşterek hükümler
    • MADDE 87 - Komisyonlara seçilecek üyelerde aranacak vasıflar
    • MADDE 88 - Yemin
    • MADDE 89 - Nisap
    • MADDE 90 - Devam
    • MADDE 91 - Görev süresi
    • MADDE 92 - Ücretler
  • BEŞİNCİ KISIM - Tebliğler
   • BİRİNCİ BÖLÜM - Tebliğ esasları ve muhataplar
    • MADDE 93 - Tebliğ esasları
    • MADDE 94 - Tebliğ yapılacak kimseler
    • MADDE 95 - Veli, vasi ve kayyımlara tebliğ
    • MADDE 96 - Vasıtalı tebliğ
    • MADDE 97 - Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ
    • MADDE 98 - Kamu idare ve müesseselerine tebliğ
   • İKİNCİ BÖLÜM - Posta ile tebliğ usulü
    • MADDE 99 - Kapalı zarf esası
    • MADDE 100 - Bilinen adreslere tebliğ
    • MADDE 101 - Bilinen adresler
    • MADDE 102 - Tebliğ evrakının teslimi
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - İlân yoliyle tebliğ usulü
    • MADDE 103 - Tebliğin ilânla yapılacağı haller
    • MADDE 104 - İlânın şekli
    • MADDE 105 - İlânın muhteviyatı
    • MADDE 106 - İlânın neticeleri
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Tebliğlere ait türlü hükümler
    • MADDE 107 - Memur vasıtasiyle tebliğ
    • MADDE 108 - Hatalı tebliğler
    • MADDE 109 - Tebliğ yerine geçen muameleler
  • ALTINCI KISIM - Vergi alacağının kalkması
   • BİRİNCİ BÖLÜM - Ödeme
    • MADDE 110 - Verginin ödeneceği daire
    • MADDE 111 - Ödeme zamanı
    • MADDE 112 - Özel ödeme zamanları
   • İKİNCİ BÖLÜM - Zamanaşımı ve terkin
    • MADDE 113 - Zamanaşımının mahiyeti
    • MADDE 114 - Zamanaşımı süreleri
    • MADDE 115 - Verginin terkini
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Vergi hatalannı düzeltme
    • MADDE 116 - Vergi hatası
    • MADDE 117 - Hesap hataları
    • MADDE 118 - Vergilendirme hataları
    • MADDE 119 - Hataların meydana çıkarılması
    • MADDE 120 - Düzeltme yetkisi ve reddiyat
    • MADDE 121 - Re'sen düzeltme
    • MADDE 122 - Düzeltme talebi
    • MADDE 123 - Düzeltme talebinin incelenmesi
    • MADDE 124 - Şikâyet yolu ile müracaat
    • MADDE 125 - Düzeltmenin şümulü
    • MADDE 126 - Düzeltmede zamanaşımı
  • YEDİNCİ KISIM - Yoklama ve inceleme
   • BİRİNCİ BÖLÜM - Yoklama
    • MADDE 127 - Maksat
    • MADDE 128 - Yoklamaya yetkililer
    • MADDE 129 - Hüviyet ibrazı mecburiyeti
    • MADDE 130 - Yoklama zamanı
    • MADDE 131 - Yoklama fişi
    • MADDE 132 - Yoklama neticelerinin bildirilmesi
    • MADDE 133 - Toplu yoklama
   • İKİNCİ BÖLÜM - Vergi incelemeleri
    • MADDE 134 - Maksat
    • MADDE 135 - İncelemeye yetkililer
    • MADDE 136 - Hüviyet ibrazı
    • MADDE 137 - İncelemeye tâbi olanlar
    • MADDE 138 - İnceleme zamanı
    • MADDE 139 - İncelemenin yapılacağı yer
    • MADDE 140 - İncelemede uyulacak esaslar
    • MADDE 141 - İnceleme tutanakları
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Arama
    • MADDE 142 - Arama yapılabilecek haller
    • MADDE 143 - Aramada bulunan defter ve vesikalar
    • MADDE 144 - İncelemede usul
    • MADDE 145 - İncelemenin bitmesi
    • MADDE 146 - Kayıtların yeniden işlenmesi
    • MADDE 147 - Genel hükümlerin uygulanması
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Bilgi toplama
    • MADDE 148 - Bilgi verme
    • MADDE 149 - Devamlı bilgi verme
    • MADDE 150 - Ölüm vakalarını ve intikalleri bildirme
    • MADDE 151 - Bilgi vermekten imtina edememek
    • MADDE 152 - İstihbarat arşivi
 • İKİNCİ KİTAP - Mükellefin ödevleri
  • BİRİNCİ KISIM - Bildirmeler
   • BİRİNCİ BÖLÜM - İşe başlama
    • MADDE 153 - İşe başlamayı bildirme
    • MADDE 154 - Tüccarlarda işe başlamanın belirtileri
    • MADDE 155 - Serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtileri
    • MADDE 156 - İş yeri
   • İKİNCİ BÖLÜM - Değişiklikler
    • MADDE 157 - Adres değişikliklerinin bildirilmesi
    • MADDE 158 - İş değişikliklerinin bildirilmesi
    • MADDE 159 - İşletmede değişikliğin bildirilmesi
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - İşi bırakma
    • MADDE 160 - İşi bırakmanın bildirilmesi
    • MADDE 161 - İşi bırakmanın tarifi
    • MADDE 162 - Tasfiye ve iflas
    • MADDE 163 - Nakil
    • MADDE 164 - Ölüm
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Bina ve arazi değişiklikleri
    • MADDE 165 - Tahrirde unutulan bina ve arazi
    • MADDE 166 - Yeni inşaat
    • MADDE 167 - Bina ve arazideki değişikliklerin bildirilmesi
   • BEŞİNCİ BÖLÜM - Bildirmelerde süre ve şekil
    • MADDE 168 - Süre
    • MADDE 169 - Yazık bildirme esası
    • MADDE 170 - Posta ile gönderme
  • İKİNCİ KISIM - Defter tutma
   • BİRİNCİ BÖLÜM - Genel esaslar
    • MADDE 171 - Maksat
    • MADDE 172 - Defter tutacaklar
    • MADDE 173 - İstisnalar
    • MADDE 174 - Hesap dönemi
    • MADDE 175 - Muhasebe usulünü seçmekte serbestlik
   • İKİNCİ BÖLÜM - Defter tutma bakımından tüccarlar
    • MADDE 176 - Tüccar sınıfları
    • MADDE 177 - Birinci sınıf tüccarlar
    • MADDE 178 - İkinci sınıf tüccarlar
    • MADDE 179 - Sınıf değiştirme
    • MADDE 180 - Sınıf değiştirme
    • MADDE 181 - İhtiyari sınıf değiştirme
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Bilanço esasına göre defter tutma
    • MADDE 182 - Bilanço esasında tutulacak defterler
    • MADDE 183 - Yevmiye defteri
    • MADDE 184 - Defterikebir
    • MADDE 185 - Envanter defteri ve bilanço günü
    • MADDE 186 - Envanter çıkarmak
    • MADDE 187 - Bina ve arazinin envantere alınması
    • MADDE 188 - Bilançonun tanziminde envanter listeleri
    • MADDE 189 - Envanterde amortisman kayıtları
    • MADDE 190 - Büyük mağazalarda envanter
    • MADDE 191 - Envantere alınan kıymetleri değerleme
    • MADDE 192 - Bilanço
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - İşletme hesabı esasına göre defter tutma
    • MADDE 193 - İşletme hesabı esasında tutulacak defter
    • MADDE 194 - İşletme hesabı
    • MADDE 195 - İşletme hesabı esnasında envanter
    • MADDE 196 - İşletme hesabı hulâsası
   • BEŞİNCİ BÖLÜM - Sınaî müesseselerin tutacakları özel kayıtlar
    • MADDE 197 - İmalât defteri
    • MADDE 198 - Kombine imalât
    • MADDE 199 - Kombine imalâtta imalât defterleri
    • MADDE 200 - Bitim işlen defteri
    • MADDE 201 - İstihsal Vergisi defteri
    • MADDE 202 - Basit İstihsal Vergisi defteri
    • MADDE 203 - Sınai müesseselerde kayıt serbestliği
   • ALTINCI BÖLÜM - Diğer müesseselerin tutacakları özel kayıtlar
    • MADDE 204 - Banka, banker ve sigorta şirketlerinin Gider Vergisine ait kayıtları
    • MADDE 205 - Damga Resmi kayıtlar
    • MADDE 206 - Nakliyat Vergisi defteri
    • MADDE 207 - Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri
    • MADDE 208 - Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ait kayıtlar
    • MADDE 209 - Ambar defteri
   • YEDİNCİ BÖLÜM - Serbest mesleklerde defter tutma
    • MADDE 210 - Serbest meslek kazanç defteri
    • MADDE 211 - Amortisman kayıtları
    • MADDE 212 - Özel defterler
   • SEKİZİNCİ BÖLÜM - Ziraî kazançlarda defter tutma
    • MADDE 213 - Çiftçi işletme defteri
    • MADDE 214 - Amortisman kayıtları
   • DOKUZUNCU BÖLÜM - Kayıt nizamı
    • MADDE 215 - Türkçe tutma mecburiyeti
    • MADDE 216 - Defterlerin mürekkeple yazılacağı
    • MADDE 217 - Yanlış kayıtların düzeltilmesi
    • MADDE 218 - Boş satır bırakılamıyacağı, sayfaların yok edilmiyeceği
    • MADDE 219 - Kayıt zamanı
   • ONUNCU BÖLÜM - Defterlerin tasdiki
    • MADDE 220 - Tasdika tabi defterler
    • MADDE 221 - Tasdik zamanı
    • MADDE 222 - Tasdiki yenileme
    • MADDE 223 - Tasdik makamı
    • MADDE 224 - Tasdik şerhi
    • MADDE 225 - Tasdik şekli
    • MADDE 226 - Defter tasdikine ait bordrolar
  • ÜÇÜNCÜ KISIM - Vesikalar
   • BİRİNCİ BÖLÜM - Kayıtların tevsiki
    • MADDE 227 - İspat edici kağıtlar
    • MADDE 228 - Trıfkihı zaruri olmıyan luvyıilaır
   • İKİNCİ BÖLÜM - Fatura ve fatura yerine geçen vesikalar
    • MADDE 229 - Faturanın tarifi
    • MADDE 230 - Faturanın şekli
    • MADDE 231 - Fatura nizamı
    • MADDE 232 - Fatura kullanma mecburiyeti
    • MADDE 233 - Perakende sahş vesikaları
    • MADDE 234 - Gider puslası
    • MADDE 235 - Müstahsil makbuzu
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Serbest meslek makbuzları
    • MADDE 236 - Makbuz mecburiyeti
    • MADDE 237 - Makbuz muhteviyatı
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Ücretlere ait kayıt ve vesikalar
    • MADDE 238 - Ücret bordrosu
    • MADDE 139 - Bordro yerine geçen vesikalar
   • BEŞİNCİ BÖLÜM - Diğer evrak ve vesikalar
    • MADDE 240 - Nakliyat irsaliyeleri
    • MADDE 241 - Muhabere evrakı
    • MADDE 242 - Diğer vesikalar
  • DÖRDÜNCÜ KISIM - Ekim ve sayım beyanı
   • MADDE 243 - Ekim ve sayım beyanı ve defteri
   • MADDE 244 - Ekim ve sayım ilmühaberi
   • MADDE 245 - Tahkik ve ihbar ödevi
   • MADDE 246 - Ücret ve sorumluluk
  • BEŞİNCİ KISIM - Vergi karnesi
   • MADDE 247 - Karne mecburiyeti
   • MADDE 248 - Karne alınması
   • MADDE 249 - Hüviyet tasdiki
   • MADDE 250 - Doğruluk sorumluluğu
   • MADDE 251 - Karnesiz hizmet erbabı çalıştıranların sorumluluğu
   • MADDE 252 - Karnelerin şekli, resim ve harçlardan muaf olduğu
  • ALTINCI KISIM - Muhafaza ve ibraz ödevleri
   • MADDE 253 - Defter ve vesikaları muhafaza
   • MADDE 254 - Defter tutma mecburiyetinde olmıyanların muhafaza ödevi
   • MADDE 255 - Karnelerin muhafazası.
   • MADDE 256 - Defter ve belgelerin ibrazı mecburiyeti
   • MADDE 257 - Diğer ödevler
 • ÜÇÜNCÜ KİTAP - Değerleme
  • BİRİNCİ KISIM - İktisadi kıymet değerleri
   • BİRİNCİ BÖLÜM - Değerleme esasları
    • MADDE 258 - Değerlemenin tarifi
    • MADDE 259 - Değerleme günü
    • MADDE 260 - Değerlemede esas
    • MADDE 261 - Değerleme ölçüleri
    • MADDE 262 - Maliyet bedeli
    • MADDE 263 - Borsa rayici
    • MADDE 264 - Tasavvuf değeri
    • MADDE 265 - Mukayyet değer
    • MADDE 266 - İtibarî değer
    • MADDE 267 - Emsal bedeli ve emsal ücreti
    • MADDE 268 - Vergi değeri
   • İKİNCİ BÖLÜM - İktisadi işletmelere dâhil kıymetleri değerleme
    • MADDE 269 - Gayrimenkuller
    • MADDE 270 - Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderler
    • MADDE 271 - İnşa ve imal giderleri
    • MADDE 272 - Gayrimenkullerde maliyet bedelinin artması
    • MADDE 273 - Demirbaş eşya
    • MADDE 274 - Satınalınan emtiada maliyet bedeli
    • MADDE 275 - İmal edilen emtia
    • MADDE 276 - Ziraî mahsuller
    • MADDE 277 - Hayvanlar
    • MADDE 278 - Kıymeti düşen mallar
    • MADDE 279 - Menkul kıymetler
    • MADDE 280 - Yabancı paralar
    • MADDE 281 - Alacaklar
    • MADDE 282 - İlk tesis ve taazzuv giderleri ve peştemallıklar
    • MADDE 263 - Aktif geçici hesap kıymetleri
    • MADDE 284 - Kasa mevcudu
    • MADDE 285 - Borçlar
    • MADDE 286 - Tahviller
    • MADDE 287 - Pasif geçici hesap kıymetleri
    • MADDE 288 - Karşılıklar
    • MADDE 289 - Özel haller
    • MADDE 290 - Serbest meslek erbabının tesisleri
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Servetleri değerleme
    • MADDE 291 - Esaslar
    • MADDE 292 - Ticari sermaye
    • MADDE 293 - Menkul mallar ve gemiler
    • MADDE 294 - Esham ve tahvilât ve yabancı paralar
    • MADDE 295 - Alacak ve borçlar
    • MADDE 296 - Haklar
    • MADDE 297 - Bina ve arazi
    • MADDE 298 - Yetki
  • İKİNCİ KISIM - Vergi değerleri
   • BİRİNCİ BÖLÜM - Gayrisâfi iratların tesbiti
    • MADDE 299 - Tahmin esası
    • MADDE 300 - Gayrisâfi irat
    • MADDE 301 - Yıllık irat
    • MADDE 302 - Rayiç
    • MADDE 303 - Giderler
    • MADDE 304 - Döşemesiz tahmin
    • MADDE 305 - Mütemmimat
    • MADDE 306 - İfraz ve şüyu
    • MADDE 307 - İrat ve kıymet münasebeti
   • İKİNCİ BÖLÜM - Arazi kıymetlerinin tesbiti
    • MADDE 308 - Tahmin esası
    • MADDE 309 - Arazi kıymeti
    • MADDE 310 - Kıymet rayiçleri
    • MADDE 311 - Kıymet - kira münasebeti
    • MADDE 312 - Arazide kira
  • ÜÇÜNCÜ KISIM - Amortismanlar
   • BİRİNCİ BÖLÜM - Mevcutlarda amortisman
    • MADDE 313 - Amortisman mevzuu
    • MADDE 314 - Arazide amortisman
    • MADDE 315 - Normal amortisman
    • MADDE 316 - Madenlerde amortisman
    • MADDE 317 - Fevkalâde amortisman
    • MADDE 318 - Amortisman nispetlerinin itibar tarihi
    • MADDE 319 - Amortisman uygulama sureti a) Nispet bakımından
    • MADDE 320 - Amortisman uygulama sureti b) Süre bakımından
    • MADDE 321 - Amortisman hesapları
   • İKİNCİ BÖLÜM - Alacaklarda ve sermayede amortisman
    • MADDE 322 - Değersiz alacaklar
    • MADDE 323 - Şüpheli alacaklar
    • MADDE 324 - Vazgeçilen alacaklar
    • MADDE 325 - Sermayenin itfası
    • MADDE 326 - İlk tesis ve taazzuv giderlerinin ve peştemallıkların itfası
    • MADDE 327 - Özel maliyet bedellerinin itfası
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Özel haller
    • MADDE 328 - Amortismana tâbi malların satılması
    • MADDE 329 - Amortismana tâbi malların sigorta tazminatı
    • MADDE 330 - Emtia sigorta tazminatı
 • DÖRDÜNCÜ KİTAP - Ceza hükümleri
  • BİRİNCİ KISIM - Genel esaslar
   • MADDE 331 - Cezalar
   • MADDE 332 - Küçüklerin ve kısıtlıların ceza muhatabı olmadığı haller
   • MADDE 333 - Tüzel kişilerin sorumluluğu
   • MADDE 334 - Damga Resmi cezalarında sorumluluk
   • MADDE 335 - Tek fiil ile çeşitli suç işlenmesi. a) Muhtelif vergi ziyaına sebebiyet verilmesi:
   • MADDE 336 - b) Muhtelif cezayı istilzam etmesi
   • MADDE 337 - Fiil ayrılığı
   • MADDE 338 - İştirak
   • MADDE 339 - Tekerrür
   • MADDE 340 - Suçlarda birleşme
   • MADDE 341 - Vergi zıyaı
   • MADDE 342 - Beyannameleri bekleme süresinin vergi ziyamı mucip sayilmıyacağı
   • MADDE 343 - En az ceza haddi
  • İKİNCİ KISIM - Vergi cezaları
   • BİRİNCİ BÖLÜM - Kaçakçılık
    • MADDE 344 - Kaçakçılığın tarifi
    • MADDE 345 - Kaçakçılıkta ceza
    • MADDE 346 - Teşvik
    • MADDE 347 - Yardım
   • İKİNCİ BÖLÜM - Kusur
    • MADDE 348 - Kusurun tarifi
    • MADDE 349 - Kusurda ceza
    • MADDE 350 - Tahrire dayanan vergilerde kusur cezası
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Usulsüzlük
    • MADDE 351 - Usulsüzlüğün tarifi
    • MADDE 352 - Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
    • MADDE 353 - Özel usulsüzlük cezaları a) Fatura ve benzeri evrak vermiyen ve almıyanların cezası:
    • MADDE 354 - b) Veraset ve İntikal Vergisinde:
    • MADDE 355 - c) Damga Resminde:
    • MADDE 356
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Ceza mahkemelerince yargılanacak suçlar ve cezaları
    • MADDE 357 - Hileli vergi suçu
    • MADDE 358 - Hileli vergi suçuna teşebbüs
    • MADDE 359 - Hileli vergi suçunda ceza
    • MADDE 360 - Hileli vergi suçuna teşebbüsün cezası
    • MADDE 361 - Bilgi vermekten çekinenler ile 257 nci madde hükmüne uymıyanlar
    • MADDE 362 - Vergi mahremiyetinin ihlâli
    • MADDE 363 - Mükelleflerin özel işlerini yaparı memurlar
  • ÜÇÜNCÜ KISIM - Vergi cezasının kesilmesi, ödenmesi ve kalkması
   • BİRİNCİ BÖLÜM - Ceza kesme
    • MADDE 364 - Cezayı gerektiren olayın tesbiti
    • MADDE 365 - Ceza kesme yetkisi
    • MADDE 366 - Ceza ihbarnamesi
    • MADDE 367 - Hileli vergi suçlarının cezalandırılmasında usul
   • İKİNCİ BÖLÜM - Cezaların ödenmesi ve kalkması
    • MADDE 368 - Vergi cezalarının ödenme zamanı
    • MADDE 369 - Yanılma
    • MADDE 370 - Cezalandırılmıyacak olan şekle ait usulsüzlükler
    • MADDE 371 - Pişmanlık ve ıslah
    • MADDE 372 - Ölüm
    • MADDE 373 - Mücbir sebepler
    • MADDE 374 - Ceza kesmede zaman aşımı
    • MADDE 375 - Vergi cezalarında yapılan hatalar
    • MADDE 376 - Kaçakçılık, kusur ve usulsüzlük cezalarında indirme
 • BEŞİNCİ KİTAP - Vergi ihtilâfları
  • BİRİNCİ KISIM - İtiraz
   • BİRİNCİ BÖLÜM - İtiraz etme
    • MADDE 377 - İtiraza yetkili olanlar
    • MADDE 378 - İtiraz mevzuu
    • MADDE 379 - İtiraz süresi
    • MADDE 380 - İtiraz ve müdafaaların yapılması
    • MADDE 381 - İtiraz şekli
    • MADDE 382 - Tarh ve ceza dosyasının komisyona sevki ve komisyonca incelenmesine başlanması zamanı
   • İKİNCİ BÖLÜM - İtirazın incelenmesi
    • MADDE 383 - İtirazların incelenmesi
    • MADDE 384 - İncelemelerin derinleştirilmesi
    • MADDE 385 - Tarafların dinlenmesi
    • MADDE 386 - Taleple kayıtlı olma
    • MADDE 387 - İtirazdan vazgeçme
    • MADDE 388 - Dosyaların incelenmesi
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Neticeler
    • MADDE 389 - İtirazın tahsilata tesiri
    • MADDE 390 - İtiraz komisyonu kararları ve bunların tebliği
  • İKİNCİ KISIM - Temyiz
   • BİRİNCİ BÖLÜM - Temyiz talebi
    • MADDE 391 - Kararların temyizi
    • MADDE 392 - Temyiz edilemiyecek kararlar
    • MADDE 393 - Temyiz süresi
    • MADDE 394 - Temyiz talebimin şekli
    • MADDE 395 - Temyiz dilekçelerinin verilmesi
   • İKİNCİ BÖLÜM - Temyiz incelemeleri
    • MADDE 396 - İnceleme şekli
    • MADDE 397 - Dinleme
    • MADDE 398 - Bozma sebepleri
    • MADDE 399 - İddia ve müdafaaların kabul veya reddi
    • MADDE 400 - İcranın geciktirilmesi
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Kararlar
    • MADDE 401 - Bozma ve tasdik kararları, nihai karar
    • MADDE 402 - Temyiz kararları ve bunların tebliği
    • MADDE 403 - Bozma kararlarında usul
    • MADDE 404 - Kararların tashihi
    • MADDE 405 - Kararların tavzihi
    • MADDE 406 - Danıştaya başvurma
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - İncelemelerin iadesi
    • MADDE 407 - İade sebepleri
    • MADDE 408 - İade süresi
    • MADDE 409 - Yetki
    • MADDE 410 - İnceleme
    • MADDE 411 - Neticeler
    • MADDE 412 - İadenin reddi
    • MADDE 413 - Mükelleflerin izahat talebinde bulunabilecekleri
    • MADDE 414 - Son hükümler - Özel kanunlardaki hükümlerin saklı olduğu.
    • MADDE 415 - Kaldırılan hükümler
    • GEÇİCİ MADDE 1 - Götürü matrahlar
    • GEÇİCİ MADDE 2 - İlk tatbik yılında komisyonların teşkili ve ödevleri
    • GEÇİCİ MADDE 3
    • GEÇİCİ MADDE 4
    • GEÇİCİ MADDE 5 - Amortismana tâbi kıymetlerin değerlenmesi
    • GEÇİCİ MADDE 6 - Ceza hükümlerinin şümulü
    • GEÇİCİ MADDE 7 - Ceza indiriminden faydalanacak olanlar
    • GEÇİCİ MADDE 8 - Kazanç sayılmıyacak farklar
    • GEÇİCİ MADDE 9 - Bu kanunun belediye vergi ve resimlerine uygulanacağı tarih
    • MADDE 416 - Yürürlük
    • MADDE 417 - Yürütmeye memur olanlar


 • Usulsüzlük cezalarına ait cetvel
  Mükellef gruplar Birinci derece usulsüzlükler için Lira İkinci derece usulsüzlükler için Lira Üçüncü derece usulsüzlükler için Lira Dördüncü derece usulsüzlükler için Lira
  1. I nci sınıf tüccarlardan :
  a) Sermaye şirketleri 800 500 200 100
  b) Sermaye şirketleri dışında kalanlar 500 250 100 50
  2. II nci sınıf tüccarlarla serbest meslek erbabı 200 100 50 25
  3. Yukardakiler dışında kalıp beyanname usuliyle Gelir Vergisine tâbi olanlar 100 50 25 10
  4. Götürü usulde Gelir Vergisine tâbi olanlarla Gelir Vergisinden muaf olan esnaf 50 25 10 5
  İHTAR
  1. Bu cetvelde mükellef grupu tasnifleri; Gelir, Kurumlar vergilerinden başka 352 nci maddede yazılı vergilere ait usulsüzlükler hakkında da esas tutulur.
  2. Bina ve Arazi vergileri mükelleflerinin bildirmelerine mütaallik usulsüzlükleri bu cetvelin mükellef grupları sütununun üçüncü sırasına göre cezalandırılır.
  3. Kamu idare ve müesseseleri ile dernek, tesis ve vakıfların yaptıkları usulsüzlükler (bunların iktisadi işletmelerine ait usulsüzlükler hariç); mükellef grupları sütununun 2 nci sırasına göre cezalandırılır.


  Sözü geçen veya kaldırılan kanunlar
  No Başlığı Düstur Tertip Cilt Sahife Resmi Gazete Sayı
  I - Sözü Geçen Kanunlar:
  5887 Harçlar Kanunu 29/2/1952 3 33 315 8047
  6085 Karayolları Trafik Kanunu 18/5/1953 3 34 1300 8411
  6302 Gider Vergileri Kanunu 23/7/1956 3 37 1982 9362
  6936 Hususi Otomobil Vergisi Kanunu 1/3/1957 3 38 682 9548
  7338 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 15/6/1959 3 40 1302 10231
  II - Kaldırılan Kanunlar:
  5432 Vergi Usul Kanunu 15/6/1949 3 30 1220 7233
  5815 Vergi Usul Kanununun bazı maddeleri ile bu kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve kanuna bazı maddeler ve fıkralar eklenmesine dair Kanun 24/7/1951 3 32 1832 7866
  6091 Vergi Usul Kanununun bazı maddeleriyle bu kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bazı maddeler ve fıkralar eklenmesine dair 5815 sayılı kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve Vergi Usul Kanununun mezkur kanunla kaldırılan 348 inci maddesi yerine bir madde konulmasına dair Kanun 8/7/1953 3 34 1396 8452
  6935 Vergi Usul Kanununun 279 uncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 1/3/1937 3 38 679 9518

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)