Mevzuat.com

Mevzuat ve Yargı İçtihatları İçin Başvuru Kaynağı


   


3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

Dokümanın Başlığı
:
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
Kanun No / KHK No
:
3065
Kabul Tarihi
:
25 Ekim 1984
Resmi Gazete Tarihi
:
2 Kasım 1984 CUMA
Resmi Gazete Sayısı
:
18563
Resmi Gazete Görüntüsü
:


Hepsini Göster | Maddeleri Gizle
 • BİRİNCİ KISIM - Mükellefiyet
  • BİRİNCİ BÖLÜM - Verginin Konusu
   • MADDE 1 - Verginin konusunu teşkil eden işlemler:
   • MADDE 2 - Teslim:
   • MADDE 3 - Teslim sayılan haller:
   • MADDE 4 - Hizmet:
   • MADDE 5 - Hizmet sayılan haller:
   • MADDE 6 - İşlemlerin Türkiye'de yapılması:
   • MADDE 7 - Uluslararası taşıma işleri:
  • İKİNCİ BÖLÜM - Mükellef ve Vergi Sorumlusu
   • MADDE 8 - Mükellef:
   • MADDE 9 - Vergi sorumlusu:
  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Vergiyi Doğuran Olay
   • MADDE 10 - Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi:
 • İKİNCİ KISIM - İstisnalar
  • BİRİNCİ BÖLÜM - İhracat İstisnası
   • MADDE 11 - Mal ve hizmet ihracatı:
   • MADDE 12 - İhracat teslimi ve yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler:
  • İKİNCİ BÖLÜM - Deniz, Hava ve Demiryolu Araçları İstisnası
   • MADDE 13 - Araçlara ilişkin istisna:
  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Taşımacılık İstisnası
   • MADDE 14 - Transit taşımacılık:
  • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Diplomatik İstisnalar
   • MADDE 15
  • BEŞİNCİ BÖLÜM - İthalat İstisnası
   • MADDE 16
  • ALTINCI BÖLÜM - Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
   • MADDE 17
  • YEDİNCİ BÖLÜM - İstisnadan Vazgeçme ve İstisnaların Sınırı
   • MADDE 18 - İstisnadan vazgeçme:
   • MADDE 19 - istisnaların sınırı
 • ÜÇÜNCÜ KISIM - Matrah, Nispet ve İndirim
  • BİRİNCİ BÖLÜM - Matrah
   • MADDE 20 - Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah:
   • MADDE 21 - İthalatta matrah:
   • MADDE 22 - Uluslararası yük ve yolcu taşımalarında matrah:
   • MADDE 23 - Özel matrah şekilleri:
   • MADDE 24 - Matraha dahil olan unsurlar:
   • MADDE 25 - Matraha dahil olmayan unsurlar:
   • MADDE 26 - Döviz ile yapılan işlemler:
   • MADDE 27 - Emsal bedeli ve emsal ücreti:
  • İKİNCİ BÖLÜM - Nispet
   • MADDE 28 - Nispet:
  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - İndirim
   • MADDE 29 - Vergi indirimi:
   • MADDE 30 - İndirilemeyecek katma değer vergisi:
   • MADDE 31 - Amortismana tabi iktisadî kıymetlere ait indirim:
   • MADDE 32 - İstisna edilmiş işlemlerde indirim:
   • MADDE 33 - Kısmî vergi indirimi:
   • MADDE 34 - İndirimin belgelendirilmesi:
   • MADDE 35 - Matrah ve indirim miktarlarının değişmesi:
   • MADDE 36 - Yetki:
 • DÖRDÜNCÜ KISIM - Verginin Tarhı ve Ödenmesi
  • BİRİNCİ BÖLÜM - Vergilendirme Usulleri
   • MADDE 37 - Gerçek usulde vergilendirme:
   • MADDE 38 - Götürü usulde vergilendirme:
  • İKİNCİ BÖLÜM - Vergilendirme Dönemi ve Beyan Esası
   • MADDE 39 - Vergilendirme dönemi:
   • MADDE 40 - Beyan Esası:
   • MADDE 41 - Beyanname verme zamanı:
   • MADDE 42 - Beyannamelerin şekil ve muhtevası:
  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Tarh telemleri
   • MADDE 43 - Tarh yeri:
   • MADDE 44 - Tarhiyatın muhatabı:
   • MADDE 45 - Tarh zamanı:
  • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Verginin Ödenmesi
   • MADDE 46 - Verginin ödenmesi:
  • BEŞİNCİ BÖLÜM - Gümrük İdarelerince Alınan Katma Değer Vergisine İlişkin Hükümler
   • MADDE 47 - Gümrük makbuzu:
   • MADDE 48 - Düzeltme işlemleri:
   • MADDE 49 - Teminatlı işlemler:
   • MADDE 50 - Muhatap:
   • MADDE 51 - Matrah farklarına uygulanacak işlemler:
   • MADDE 52 - Maktu vergi:
 • BEŞİNCİ KISIM - Usul Hükümleri
  • MADDE 53 - Fatura ve benzeri vesika düzenlenmesi:
  • MADDE 54 - Kayıt düzeni:
  • MADDE 55 - Vergi teminatı:
 • ALTINCI KISIM - Çeşitli Hükümler
  • MADDE 56 - Asgari randıman oranları ve birim satış bedelleri:
  • MADDE 57 - Verginin etikette gösterilme mecburiyeti:
  • MADDE 58 - Verginin gider kaydedilemeyeceği:
  • MADDE 59 - Kanunların uygulama alanı:
  • MADDE 60 - Ek vergi:
  • BİRİNCİ BÖLÜM - Kaldırılan Hükümler
   • MADDE 61 - Kaldırılan hükümler:
  • İKİNCİ BÖLÜM - Geçiş Hükümleri
   • GEÇİCİ MADDE 1
   • GEÇİCİ MADDE 2
   • GEÇİCİ MADDE 3
   • GEÇİCİ MADDE 4
   • GEÇİCİ MADDE 5
  • MADDE 62 - Yürürlük:
  • MADDE 63 - Yürütme:

SORUMSUZLUK BEYANI: Mevzuat.com başta Resmi Gazete olmak üzere çeşitli kaynaklardan içerik temin etmektedir. Bu içeriğin temini sırasında ve sonrasında Mevzuat.com'da yer alan bilgilerde: yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler bulunabilir; eklemeler, çıkartmalar, güncellemeler, parçalara ayırmalar, içeriğin bölünmesi, format değişiklikleri, özetlemeler, yazılım/kod ilavesi, yapılmış olabilir; bilgiler güncel olmayabilir. Mevzuat.com hiçbir şeyi garanti etmemektedir, sorumluluk almamaktadır. Hangi sebeple olursa olsun Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı sebebiyle doğabilecek zararlardan Mevzuat.com, Mevzuat.com'un sahipleri ve çalışanları sorumlu değildir. Mevzuat.com'un ve içeriğinin kullanımı tamamen kullanıcının / ziyaretçinin vs. isteğine bırakılmıştır ve oluşabilecek zararlardan ve her türlü riskten söz konusu kullanıcılar / ziyaretçiler vs. sorumludur. Mevzuat.com kullanıcıları / ziyaretçileri vs., Mevzuat.com'u ve içeriğini kullandığı an bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını baştan itibaren koşulsuz kabul etmiş sayılır. Bu koşulları ve sorumsuzluk beyanını kabul etmiyorsanız Mevzuat.com'u ve içeriğini hiçbir şekil ve surette kullanmayınız, kullandıklarınızı imha ediniz ve siteyi hemen terk ediniz. Mevzuat.com bu beyanı değiştirme hakkını elinde tutar. (Son güncelleme tarihi: 5 Nisan 2018)